Kommunalbestyrelsen - Referat
Referat
til
mødet i Kommunalbestyrelsen
den 3. oktober 2016 kl. 19:00
i Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen - Referat

Simon Aggesen og Johnny Gehlsen havde meldt forfald. I stedet mødte Robert Sørensen.


Tryk 'Ctrl F' for at søge i hele teksten

 

 

Åbne dagsordenspunkter
249 Spørgsmål fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om Frederiksbergs brug af børnehjemmet "Godhavn"
250 Spørgsmål fra rådmand Sine Heltberg om omkostningerne til svømmehalsudbudet
251 Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om adm. effektiviseringer
252 Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om ergonomi på skoler
253 Forslag til beslutning fra rådmand Sine Heltberg om kontanthjælpsloft
254 Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm og rådmand Balder Mørk Andersen vedrørende effekterne af kontanthjælpsloftet på Frederiksberg
255 Betty Nansens Allé 57-61, nybyggerifinansieret ombygning, ældre- og ungdomsboliger. Godkendelse af anskaffelsessum (skema B)
256 Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Fjerde Maj Kollegiet
257 Anmodning om midlertidig fritagelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Malene Barkhus for sine kommunale hverv
258 Metroselskabet I/S' indtræden i interessentskabet Din Offentlige Transport
259 Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om tandpleje til socialt udsatte unge
260 Puljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede
261 Masterplan for modernisering af plejeboliger
262 Dispensation nytteindsats
263 Udbetaling af ansvarligt lån - rekreativt anlæg Amager Bakke
264 Status på renovering og yderligere funktionelle tiltag på Aveny T
267 Forslag til Lokalplan 191 og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 for fritids- og ungdomsklub på Vagtelvej 58
268 Endelig vedtagelse af lokalplan 207 for udearealer til Magneten på Bernhard Bangs Allé
269 Grønt byrum ved Skolen ved Bülowsvej, Thorvaldsensvej 24
270 Renovering af sporvognsstandere
271 Nyelandsvej 10, ansøgning om ny bolig i tagetagen

Lukkede dagsordenspunkter
265 Årets Frederiksberg Kunstner 2016
266 Årets Frederiksberg Talent 2016Åbne dagsordenspunkter

249. Spørgsmål fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om Frederiksbergs brug af børnehjemmet "Godhavn"

Sagsnr.: 00.22.00-P35-1-16

Sagsfremstilling

Foretoges.

 

”1) Borgmesteren bedes oplyse, om Frederiksberg i tidens løb har anvendt børnehjemmet "Godhavn", som blev portrætteret i filmen "Der kommer en dag."?

 

2) I givet fald bedes borgmesteren oplyse, om han vil tage kontakt til de pågældende tidligere Godhavns-drenge mhp., hvis de ønsker det, og give dem en officiel undskyldning fra Frederiksberg, for evt. overgreb, der måtte være begået på børnehjemmet.”

 

250. Spørgsmål fra rådmand Sine Heltberg om omkostningerne til svømmehalsudbudet

Sagsnr.: 00.22.00-P35-1-16

Sagsfremstilling

Foretoges.

 

”Hvad har omkostningerne til rådgivere mv. været i forbindelse med salget af svømmehallen, og vil borgmesteren garantere, at et salg af svømmehallen ikke støttes igen af de konservative fx efter et kommunalvalg?”

 

251. Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om adm. effektiviseringer

Sagsnr.: 00.01.00-P35-142-16

Sagsfremstilling

Oversendtes til Magistraten.

 

”SF foreslår at der gennemføres en grundig evaluering af de administrative effektiviseringer der er blevet gennemført i løbet af de seneste år, og at en sådan bl.a. forholder sig til konsekvenserne for den generelle drift, indflydelsen på udviklingsopgaverne samt på medarbejdernes generelle trivsel og sundhed.

 

Begrundelse:

Budgettet for 2017 kommer atter til at indeholde administrative effektiviseringer. De vedtages dog uden at der endnu er peget på en konkret udmøntning. Med dette for øje mener vi i SF, at det er bydende nødvendigt, at der som det første tilvejebringes et solidt sagligt overblik over konsekvenserne af de hidtidigt vedtagne og udmøntede effektiviseringer. Det handler simpelthen om at kommunen tager sit ansvar over for medarbejderne seriøst.

 

Det bemærkes desuden, at der fra medarbejderside er blevet efterspurgt en sådan evaluering, ligesom det er blevet bemærket, at der kunne være behov for et fokus på om de rette værktøjer er til stede i forhold til en opgaveløsning der skal varetages af færre medarbejdere end tidligere.”

 

(Til udvalgsbehandling)

 

252. Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om ergonomi på skoler

Sagsnr.: 00.01.00-P35-142-16

Sagsfremstilling

Oversendtes til Undervisningsudvalget.

 

”SF foreslår at det sikres, at alle børn i folkeskolerne på Frederiksberg har mulighed for at sidde arbejdsergonomisk korrekt ved deres bord.

 

Begrundelse:

Børn i voksealderen har brug for at kunne sidde ordentligt ved deres primære arbejdsbord. Desværre oplever man alt for ofte brugen af borde og stole der slet ikke er indstillet til den enkelte elev. Hvis der havde været tale om arbejdspladser til voksne ville opstillingerne sjældent bestå en arbejdspladsvurdering.

 

SF mener at det i samarbejde med de enkelte skoler skal kortlægges hvad der er behov for i forhold til at sikre ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. Herunder om der er økonomiske mangler som medfører, at der er elever der ikke kan forvente at få de nødvendige hjælpemidler. Efterfølgende skal der udarbejdes en model der kontinuerligt sikrer, at eleverne gennem hele skoleåret kan forvente at sidde i sunde arbejdsstillinger.

 

I SF vil vi ikke forlods pege på hvilken model der kunne være den rette, men et forslag kunne være at skolebetjentene gennem allerede ansat fysioterapeut oplæres i at indstille borde og stole korrekt. I oplærings- og etableringsfasen af denne model kan det meget vel være at der er behov for yderligere fysioterapeutisk/ergonomisk bistand.

 

Hvis det gradvist kunne føre til at eleverne selv blev i stand til at indstille borde og sikre stole i rette højde, ville det kun være en god udvikling, så længe at der på hver skole fremadrettet er en ergonomisk kontaktperson til stede, som kan efterchecke indstillingen, og altså også efter elevpladsændringer i løbet af skoleåret. Disse kontaktpersoner kunne da fx være skolebetjentene.

 

Hvis det viser sig at der er brug for tilførsel af ekstra midler til ergonomiske redskaber mm. må Undervisningsudvalget efterfølgende tage stilling til dette.”

 

(Til udvalgsbehandling) 

 

253. Forslag til beslutning fra rådmand Sine Heltberg om kontanthjælpsloft

Sagsnr.: 00.01.00-P35-142-16

Sagsfremstilling

Oversendtes til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

 

”Socialdemokratiet foreslår, at der ydes støtte til uforudsete udgifter samt iværksættes tiltag for at forhindre, at familier og andre sættes på gaden, som følge af Venstre-regeringens kontanthjælpsloft.

 

Begrundelse:

Med kontanthjælpsloftet bliver det sværere for de ramte kontanthjælpsmodtagere at få råd til at bo på Frederiksberg, hvor der er langt mellem de billige boliger. Socialdemokratiet ønsker, at der iværksættes helhedsorienterede tiltag, der sikrer, at børnefamilier og andre kontanthjælpsmodtagere ikke sættes på gaden, samt at der ydes støtte til uforudsete udgifter som fx sko, tandlæge mv.”

 

(Til udvalgsbehandling)

 

254. Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Pernille Frahm og rådmand Balder Mørk Andersen vedrørende effekterne af kontanthjælpsloftet på Frederiksberg

Sagsnr.: 00.01.00-P35-142-16

Sagsfremstilling

Oversendtes til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

 

”SF foreslår, at Frederiksberg Kommune vedtager en principbeslutning om at ingen børn skal blive boligløse som følge af kontanthjælpsloftet, og at ingen børn skal adskilles fra deres forældre, på grund af kontanthjælpsloftet.

 

Begrundelse:

Regeringens kontanthjælpsloft rammer de supplerende ydelser som kontanthjælpsmodtagere er omfattet af. Dette kan betyde, at blandt andet børnefamilier ikke kan betale deres husleje, og dermed mister deres bolig.

 

Nogle familier kan muligvis selv finde billigere boliger, men der er en stor risiko for, at forsørgere med børn ender på gaden.

 

Der kan være andre årsager til at børn og forældre ikke skal leve under samme tag, men så er der sociale eller pædagogiske grunde hertil. På Frederiksberg skal det ikke være kontanthjælpsloftet, som skiller børn fra deres forældre/forælder.”

 

(Til udvalgsbehandling)

 

255. Betty Nansens Allé 57-61, nybyggerifinansieret ombygning, ældre- og ungdomsboliger. Godkendelse af anskaffelsessum (skema B)

Sagsnr.: 03.02.13-G01-1-16

Resumé

Denne sag forelægges med henblik på, at Kommunalbestyrelsen godkender anskaffelsessummen (skema B) for etablering af 46 ældre- / handicapboliger og 29 ungdomsboliger ved ombygning af afdeling Betty Nansens Allé 57-61, meddeler anlægsbevilling til forhøjet grundkapitallån, godkender garanti i forhold til den forhøjede anskaffelsessum og godkender den foreløbige husleje. Ansøgningen er fremsendt efter gennemførelsen af udbud af byggeprojektet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Forbeholdet blev frafaldet.

Indstilling

Magistraten, Bolig- og Ejendomsudvalget og Socialudvalget indstiller,

1. at skema B for etablering af 29 ungdomsboliger og 46 ældre- / handicapboliger i afdeling Betty Nansens Allé 57- 61 godkendes med en samlet anskaffelsessum på 144,057 mio.kr. incl. moms som grundlag for tilsagn på Statens vegne om ydelsesstøtte til realkreditfinansiering,

2. at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af ungdomsboligerne og ældre- / handicapboligerne og til driftstilskud til ungdomsboligerne (ungdomsboligbidrag), hvoraf kommunen skal godtgøre Staten 20%,

3. at der i 2016 afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 0,594 mio. kr.  til finansiering af kommunens indskud i form af grundkapital på konto 08.32 Langfristede tilgodehavender, midlertidigt finansieret af kassen, samt meddeles en yderligere anlægsbevilling på 0,924 mio. kr.,

4. at kommunen stiller garanti for den del af det forhøjede realkreditlån der udgør 126,770 mio. kr., der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og at forvaltningen bemyndiges til at underskrive garantierklæringen,

5. at den foreløbige leje for boligerne, der for ungdomsboligerne er beregnet til 1.034 kr. pr. m2 og for ældreboligerne er beregnet til 1.384 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrugsafgifter, IT, fællesantenne og øvrige udgifter, godkendes,

6. at der meddeles tilladelse til at igangsætte byggeriet, forudsat at der er udstedt byggetilladelse, og at bygherren har fremsendt beregninger for projektets bærende og stabiliserende konstruktioner, og

7. at fristen for aflevering af byggeregnskab fastsættes til 6 måneder efter skæringsdagen.

 

Thyge Enevoldsen tog forbehold overfor selve projektet.

Sagsfremstilling

KAB har på Frederiksberg Forenede Boligselskabers vegne fremsendt skema B-ansøgning for etablering af 46 almene ældreboliger og 29 almene ungdomsboliger ved ombygning, der gennemføres efter almenboliglovens regler om nybyggeri. Ombygningen vedrører ejendommen Betty Nansens Allé 57-61, der tilhører Frederiksberg Forenede Boligselskaber, afdeling Betty Nansens Allé 57- 61. Ansøgningen forelægges med henblik på, at Kommunalbestyrelsen skal godkende anskaffelsessummen efter udbud af byggeprojektet, og før byggeriet påbegyndes. Forudsat at anskaffelsessummen godkendes, skal Kommunalbestyrelsen meddele anlægsbevilling til det forhøjede grundkapitallån, godkende garantien i forhold til den godkendte anskaffelsessum og godkende den foreløbigt beregnede husleje.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. august 2015 at meddele tilsagn om støtte til etablering af 46 almene ældre- / handikapboliger og 29 almene ungdomsboliger. Skema A for byggeriet blev godkendt med en anskaffelsessum på 134,822 mio.kr. inkl. moms.

Byggeriet gennemføres efter reglerne for nybyggeri i almenboligloven. Bygningens fremtidige indretning er udviklet i dialog med de kommende beboere og relevante interesseorganisationer, Handicaprådet og Frederiksberg Kommune m.fl.

Projektet indgår som ét blandt flere elementer i den samlede udvikling af kvarteret, der også omfatter områdefornyelse Søndermarkskvarteret. Bygningen indgår i det sammenhængende område, der skal understøtte aktiviteter og social interaktion mellem områdets beboere og brugere af de faciliteter, som området indeholder, såsom café, medborgerhus, skole og ungdomsboliger. Havearkitekten for udearealerne har udviklet disse arealer i samarbejde med projektets følgegruppe, stadsarkitekten i Frederiksberg Kommune og Realdania.

Ud over ældre- / handicapboligerne og ungdomsboligerne indeholder bygningen arealer til ejendomskontor, gæstebolig og erhvervslokaler til firmaer og organisationer med sigte på social bæredygtighed og interaktion i lokalområdet. Disse arealer ombygges til et ikke støttet erhvervslejemål, som ikke er omfattet af ansøgningen.

Bygningens areal er opmålt i forbindelse med byggesagen og udgør et samlet areal på 5.525 m2. Heraf udgør det støtteberettigede areal 4.974 m2 . Kommunalbestyrelsens støttetilsagn på grundlag af skema A ansøgningen var baseret på de da foreliggende oplysninger om ejendommens samlede areal, der var opgjort til 5.312 m2.

Bygningens boliger fordeles efter opmålingen med:

6 fire-rums ældre-/handicapboliger på 115 m2

21 tre-rums ældre-/handicapboliger på 84 - 96 m2

19 to-rums ældre-/handicapboliger på 60 - 76 m2

3 to-rums ungdomsboliger på 47 - 50 m2

26 et-rums ungdomsboliger på 33 - 37 m2

Areal til fælleslokaler 122 m2

 

Byggeriet opfylder kravene til energiklasse 2015. Bygningen får et lavt energiforbrug til opvarmning.

 Anskaffelsessummen inkl. moms for boligerne udgør følgende beløb (skema A sammenholdt med skema B)

 mio.kr.

Skema A

Skema B

Grundkøbesum

8,500

6,300

Grundudgift ekskl. grundkøbesum

4,125

0,225

Entreprisesum samt udgifter til vinterforanstaltninger, udtørring og indeksering af entreprisesum i fastprisperioden

 

98,208

 

111,187

Omkostninger, byggelånsrenter, låneudgifter m.v.

21,743

23,966

Bidrag til byggeskadefonden, gebyrer m.v.

2,246

2,379

Anskaffelsessum i alt

134,822

144,057

Grundkøbesum indgår i anskaffelsessummen med et beløb, der svarer til indfrielsen af gælden, der udgør 6,300 mio.kr.

Anskaffelsessummen skal vurderes i forhold til det udmeldte rammebeløb pr. m2 for 2016, som for ældreboliger udgør 29.270 kr. og for ungdomsboliger udgør 27.790 kr. inkl. moms og energitillæg. Rammebeløbet er gældende for byggerier med tilsagn efter 1. juli 2009 med skærpede energikrav og med byggestart i 2016.

På grundlag af den opgjorte anskaffelsessum er lejen for ungdomsboligerne beregnet til 1.034 kr. pr. m2 og for ældreboligerne til 1.384 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrugsafgifter, IT, fællesantenne og øvrige udgifter.

Finansieringen af boligerne (skema A sammenholdt med skema B):

 mio.kr.

Skema A

Skema B

Kommunalt grundkapitallån,10 %

13,483

14,406

Realkreditlån, 88%

118,643

126,770

Beboerindskud, 2 %

2,696

2,881

 

Kommunen skal i henhold til lov om almene boliger yde støtte til boligprojektet med indbetaling af kommunal grundkapital. Indbetaling sker til Landsbyggefonden i takt med at bygherren afholder udgifter til projektet. Da anskaffelsessummen som følge af licitationsresultatet og den ændrede opmåling af det støtteberettigede areal, er forhøjet i forhold til skema A er der brug for, at der sker en forhøjelse af bevillingen til den kommunale grundkapital med 0,924 mio.kr.

Kommunen skal garantere for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Den kommunale garanti er ikke opgjort beløbsmæssigt. Denne opgørelse vil foreligge, når ejendommen er opført og vurderet.

Det daværende By- og Miljøudvalg besluttede den 11. juni 2012, at der i alle nye boliger inden for forsyningsområdet skal anvendes gas til madlavning, og at bygas skal anvendes til madlavning i storkøkkener og i fællesvaskerier til tørretumblere og strygeruller, Spørgsmålet om etablering af gasforsyning til ejendommen er afklaret i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Tidsplanen for byggeriet er, forudsat at skema B godkendes af Kommunalbestyrelsen senest på mødet den 3. oktober 2016, og der indgås kontrakter med storentreprenører primo oktober 2016, at der sker byggestart den 24. oktober 2016. Byggeriets aflevering forventes den 6. april 2018 og indflytning den 1. maj 2018.

Lovgrundlag:

I medfør af lov om almene boliger kan Kommunalbestyrelsen på Statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til almene ældreboliger og almene ungdomsboliger. Ministeriet for udlændinge, Integration og Boliger har fastsat bindende rammer for anskaffelsessummen for opførelse af almene boliger.

By- og Miljøområdets vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer på baggrund af oplysninger fra KAB om udbudsformen og projektbearbejdning, at betingelserne for udbud af støttet byggeri er opfyldt. Ansøgning om skema B-godkendelse er fremsendt inden for fristen, der udløber 15 måneder efter tilsagnsdatoen, som er den 14.09.2015. Den ansøgte anskaffelsessum ligger inden for rammebeløbet.
Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 31. august 2015 at meddele bevilling på 13,482 mio.kr. til det kommunale grundkapitallån.

 

Den kommunale grundkapital på 10 % er på baggrund af skema B beregnet til 14,406 mio. kr. I forhold til det nu beregnede grundkapitallån er der således brug for en yderligere anlægsbevilling på 0,924 mio. kr. I 2015 er der til Landsbyggefonden allerede udbetalt 3,112 mio. kr., så kommunens resterende grundkapitalindskud udgør dermed 11,294 mio. kr. (14,406 mio. kr. - 3,112 mio. kr. ) Rådighedsbeløbet i 2016 udgør 10,700 mio. kr., og der mangler derfor rådighedsbeløb på 0,594 mio. kr. til grundkapitallånet. Beløbet på 0,594 mio. kr. søges tillægsbevilget (på konto 08.32 Langfristede tilgodehavender), midlertidigt finansieret af kassen, idet modgående mindreudgifter vil blive anvist i forbindelse med 3. forventede regnskab 2016.

 

Ved skema A blev kommunens garantiforpligtelse godkendt i forhold til et lån på 118,643 mio. kr. Der søges om forhøjelse af garantitilsagnet i forhold til låneudvidelsen på 8,127 mio. kr. således, at der samlet stilles garanti i forhold til et realkreditlån på 126.770 mio. kr. Forvaltningen oplyser, at der ikke er hjemmel til at opkræve garantiprovision.

 

Der skal betales driftstilskud til ungdomsboligerne, der i 2016 udgør 181 kr. pr. m2 pr. år for boliger med støtteår 2016. Frederiksberg Kommune skal godtgøre Staten 20% af denne udgift. Den kommunale del af ungdomsboligbidraget, der er beregnet til 37.260 kr., finansieres inden for budgetrammen til driftssikring af boligbyggeri. Gebyret for støttetilsagnet, der udgør 2,5 promille af anskaffelsessummen, tilgår kommunen, og betales ved fremsendelse af skema C (byggeregnskabet).

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget og Socialudvalget den 22. august 2016, Magistraten den 19. september 2016, Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

PBM/BG

Historik

Indstilling 22. august 2016, pkt. 64:

By- og Miljøområdet og Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at skema B for etablering af 29 ungdomsboliger og 46 ældre- / handicapboliger i afdeling Betty Nansens Allé 57- 61 godkendes med en samlet anskaffelsessum på 144,057 mio.kr. incl. moms som grundlag for tilsagn på Statens vegne om ydelsesstøtte til realkreditfinansiering,

2. at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af ungdomsboligerne og ældre- / handicapboligerne og til driftstilskud til ungdomsboligerne (ungdomsboligbidrag), hvoraf kommunen skal godtgøre Staten 20%,

3. at der i 2016 afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 0,594 mio. kr.  til finansiering af kommunens indskud i form af grundkapital på konto 08.32 Langfristede tilgodehavender, midlertidigt finansieret af kassen, samt meddeles en yderligere anlægsbevilling på 0,924 mio. kr.

4. at kommunen stiller garanti for den del af det forhøjede realkreditlån der udgør 126,770 mio. kr., der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og at forvaltningen bemyndiges til at underskrive garantierklæringen,

5. at den foreløbige leje for boligerne, der for ungdomsboligerne er beregnet til 1.034 kr. pr. m2 og for ældreboligerne er beregnet til 1.384 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrugsafgifter, IT, fællesantenne og øvrige udgifter, godkendes,

6. at der meddeles tilladelse til at igangsætte byggeriet, forudsat at der er udstedt byggetilladelse, og at bygherren har fremsendt beregninger for projektets bærende og stabiliserende konstruktioner, og

7. at fristen for aflevering af byggeregnskab fastsættes til 6 måneder efter skæringsdagen.


Indstilling 19. september 2016, pkt. 359:

Bolig- og Ejendomsudvalget og Socialudvalget indstiller,

1. at skema B for etablering af 29 ungdomsboliger og 46 ældre- / handicapboliger i afdeling Betty Nansens Allé 57- 61 godkendes med en samlet anskaffelsessum på 144,057 mio.kr. incl. moms som grundlag for tilsagn på Statens vegne om ydelsesstøtte til realkreditfinansiering,

2. at der på Statens vegne gives tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af ungdomsboligerne og ældre- / handicapboligerne og til driftstilskud til ungdomsboligerne (ungdomsboligbidrag), hvoraf kommunen skal godtgøre Staten 20%,

3. at der i 2016 afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 0,594 mio. kr.  til finansiering af kommunens indskud i form af grundkapital på konto 08.32 Langfristede tilgodehavender, midlertidigt finansieret af kassen, samt meddeles en yderligere anlægsbevilling på 0,924 mio. kr.,

4. at kommunen stiller garanti for den del af det forhøjede realkreditlån der udgør 126,770 mio. kr., der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, og at forvaltningen bemyndiges til at underskrive garantierklæringen,

5. at den foreløbige leje for boligerne, der for ungdomsboligerne er beregnet til 1.034 kr. pr. m2 og for ældreboligerne er beregnet til 1.384 kr. pr. m2 pr. år ekskl. forbrugsafgifter, IT, fællesantenne og øvrige udgifter, godkendes,

6. at der meddeles tilladelse til at igangsætte byggeriet, forudsat at der er udstedt byggetilladelse, og at bygherren har fremsendt beregninger for projektets bærende og stabiliserende konstruktioner, og

7. at fristen for aflevering af byggeregnskab fastsættes til 6 måneder efter skæringsdagen.

 

256. Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Fjerde Maj Kollegiet

Sagsnr.: 00.22.04-A30-23-12

Resumé

Rådmand Simon Aggesen har anmodet om at udtræde af bestyrelsen for Fjerde Maj Kollegiet.

Beslutning

Anmodningen blev imødekommet.

Fasael Rehman blev valgt som nyt medlem.

Indstilling

Magistraten indstiller, at vælge et nyt medlem til bestyrelsen for Fjerde Maj Kollegiet for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2017.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde rådmand Simon Aggesen som medlem af bestyrelsen for Fjerde Maj Kollegiet.

 

Der er ikke valgt stedfortræder.

 

Simon Aggesen har af arbejdsmæssige grunde anmodet om at blive fritaget for posten i bestyrelsen.

 

Ifølge styrelsesloven kan Kommunalbestyrelsen fritage et medlem for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget.

 

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen imødekommer Simon Aggesens anmodning om at udtræde af bestyrelsen og vælger et nyt medlem til bestyrelsen for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2017.

 

Medlem til bestyrelsen skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Det tilkommer CVBIO-gruppen at vælge nyt medlem til bestyrelsen.

 

Simon Aggesen betragtes som inhabil ved Magistratens og Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, jf. den kommenterede styrelseslov, side 119.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 19. september 2016, Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

Historik

Indstilling 19. september 2016, pkt. 351:

Serviceområdet indstiller, at Kommunalbestyrelsen vælger et nyt medlem til bestyrelsen for Fjerde Maj Kollegiet for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2017.

 

257. Anmodning om midlertidig fritagelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Malene Barkhus for sine kommunale hverv

Sagsnr.: 00.22.00-A30-2-14

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Barkhus har i mail af 5. september 2016 anmodet om midlertidig fritagelse for sine kommunale hverv i perioden 11. oktober  2016 - 5. februar 2017 af arbejdsmæssige årsager.

Beslutning

Malene Barkhus deltog ikke i sagens behandling.

Anmodningen blev imødekommet.

Christine Dal indtræder i Børneudvalget og i Undervisningsudvalget.

Christine Dal blev valgt til Musikudvalget, Mønsterbryderudvalget, valgbestyrelserne ved Folketingsvalg og kommunalvalg samt stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget og delegeret ved KL.

Indstilling

Magistraten indstiller, at anmodningen fra kommunalbestyrelsesmedlem Malene Barkhus om midlertidig fritagelse for sine kommunale hverv i perioden 11. oktober 2016 - 5. februar 2017 imødekommes, da der foreligger lovligt forfald, og at Christine Dal indtræder i perioden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Malene Barkhus har i mail af 5. september 2016 anmodet om midlertidig fritagelse for sine kommunale hverv i perioden 11. oktober  2016 - 5. februar 2017 af arbejdsmæssige årsager.  

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hendes anmodning efter reglerne i den kommunale styrelseslov og godkende hendes stedfortræder.

Efter den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, er arbejdsmæssige årsager bl.a. en lovlig forfaldsgrund.

Juridisk Afdeling foreslår derfor, at anmodningen fra kommunalbestyrelsesmedlem Malene Barkhus imødekommes. 1. stedfortræder på partiet Venstres kandidatliste er Christine Dal.

Oversigt over udvalgshverv for kommunalbestyrelsesmedlem Malene Barkhus pr. 6. september 2016:

Stående udvalg:

 

Børneudvalget

Medlem.

Undervisningsudvalget

Formand – valgt af udvalget.

§ 17, stk. 4-udvalg:

 

Mønsterbryderudvalget – udvalg om mønsterbryderindsats for børn og unge

Medlem.

Der er ikke valgt stedfortræder.

Andre udvalg, råd mv.:

 

Folkeoplysningsudvalget

Stedfortræder for rådmand Lars Berg Andersen.

Medlem og stedfortræder skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

KL – delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde

Delegeret.

Der er ikke valgt stedfortræder.

Musikudvalget

Medlem.

Stedfortræder er rådmand Jan E. Jørgensen.

Medlem og stedfortræder skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Valgbestyrelse ved folketingsvalg, folkeafstemninger og EP-valg

Medlem.

Stedfortræder er kommunalbestyrelsesmed-lem Fasael Rehman.

Medlem og stedfortræder skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Valgbestyrelse ved kommunale valg

Medlem.

Stedfortræder er rådmand Jan E. Jørgensen.

Medlem og stedfortræder skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Det tilkommer valggruppen CVBIO at besætte de ledige udvalgsposter.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsesmedlem Malene Barkhus vil være inhabil ved sagens behandling i Kommunalbestyrelsen, jf. den kommenterede styrelseslov, side 119. Det er oplyst, at Christine Dal indtræder som medlem af Børneudvalget og Undervisningsudvalget.

Der skal vælges midlertidig formand for Undervisningsudvalget. Det er udvalget, der selv vælger sin formand blandt sine medlemmer, jf. styrelseslovens § 22, stk. 1, 1. pkt.
Økonomi

Udgifter til stedfortræder efter vederlagsbekendtgørelsens regler - forventet ca. 28.000 kr. pr. kalendermåned.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 19. september 2016, Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

Historik

Indstilling 19. september 2016, pkt. 352:

Serviceområdet indstiller, at anmodningen fra kommunalbestyrelsesmedlem Malene Barkhus om midlertidig fritagelse for sine kommunale hverv i perioden 11. oktober 2016 - 5. februar 2017 imødekommes, da der foreligger lovligt forfald, og at Christine Dal indtræder i perioden.

 

258. Metroselskabet I/S' indtræden i interessentskabet Din Offentlige Transport

Sagsnr.: 08.00.00-G01-1-16

Resumé

Frederiksberg Kommune skal i henhold til lånebekendtgørelsen (§ 14, stk. 1), godkende Metroselskabet I/S' indtræden og forpligtelser i interessentskabet Din Offentlige Transport (DOT I/S), der ejes ligeligt af DSB, Metroselskabet I/S og Trafikselskabet Movia.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at Metroselskabet I/S indtræder i DOT I/S.

Sagsfremstilling

By- og Miljøområdet har på Frederiksberg Kommunes vegne anmodet om en forhåndsgodkendelse af Metroselskabet I/S’ indtræden i interessentskabet DOT I/S. Interessentskabet ejes af DSB, Metroselskabet I/S og Trafikselskabet Movia i lige forhold, dvs. 1/3 til hver.

 

Metroselskabet er et interessentskab oprettet ved lov i 2007 (Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (nu Udviklingsselskabet By & Havn I/S)). Københavns Kommune ejer 50 pct., mens staten v/Transport- og Bygningsministeriet ejer 41,7 pct., og Frederiksberg Kommune ejer 8,3 pct.

 

Hæftelsesformen i et interessentskab betyder, at Metroselskabets ejerkommuner (Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune) vil komme til at hæfte solidarisk via Metroselskabet I/S for forpligtelserne i DOT I/S. Desuden betyder kommunernes lånebekendtgørelse, at Metroselskabet I/S’ indtræden i DOT I/S vil kræve godkendelse i henholdsvis Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune, og at de kommunale godkendelser forudsætter Statsforvaltningens endelige samtykke.

 

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har koordineret ejerkommunernes anmodninger om forhåndsgodkendelse med henblik på, at Statsforvaltningen kan behandle sagerne samtidigt.

 

Ejerkommunerne har aftalt, at så snart Statsforvaltningen fremsender en myndighedsforhåndsgodkendelse, (hvilket er sket den 31. august 2016), vil der blive fremlagt indstillinger om ejerkommunernes godkendelse i henholdsvis Borgerrepræsentationen og Kommunalbestyrelsen. Efterfølgende vil ejerkommunerne fremsende anmodning til Statsforvaltningen om endelig godkendelse/samtykke til Metroselskabet I/S’ indtræden i DOT I/S.

 

Det er interessenternes forventning, at DOT I/S kan være endeligt etableret i efteråret 2016.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 26. september 2016, Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

PSR

Historik

Indstilling 26. september 2016, pkt. 365:

By- og Miljøområdet indstiller,

at Metroselskabet I/S indtræder i DOT I/S.

 

259. Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe om tandpleje til socialt udsatte unge

Sagsnr.: 29.15.00-P20-1-16

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe har stillet forslag om behandling af socialt udsatte unge mellem 18 og 23 år i den kommunale tandpleje. Sagen forelægges hermed Socialudvalget til behandling og Undervisningsudvalget til orientering.

Beslutning

Sagen blev tilbagesendt til Socialudvalget.

Indstilling

Beslutningsforslagsstilleren overvejer at trække beslutningsforslaget.

 

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Simon Aggesen, Jan E. Jørgensen, Margit Ørsted, Morten Jung, Lars Berg Andersen, Jens Tørning) og et flertal i Socialudvalget (Pernille Høxbro, Fasael Rehman, Karsten Skawbo-Jensen, Brian Holm og Flemming Brank) indstiller,

 

 • at indsatsen for tandpleje til socialt udsatte unge følger de muligheder for tandbehandling for socialt udsatte, som følger af pkt. 62 på dagsorden for Socialudvalgets møde den 15. august, "Opsøgende Tandpleje til socialt udsatte", samt
 • beslutningsforslaget ikke tiltrædes.

 

Et mindretal i Magistraten (Michael Vindfeldt, Sine Heltberg, Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen) og et mindretal i Socialudvalget (Gunvor Wibroe og Daniel Panduro) indstiller, at forslaget tiltrædes.

 

Undervisningsudvalget tog sagen til efterretning.

 

Socialdemokraterne bemærkede, at det bør undersøges hvorvidt omsorgstandplejen vil kunne anvendes til denne indsats.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe har fremsat beslutningsforslag om tandpleje til socialt udsatte unge (Kommunalbestyrelsen, sag 87, 18. april 2016):

 

”Kommunalbestyrelsen beslutter, at socialt udsatte unge tilses og behandles af Tandplejen for børn og unge på Frederiksberg, til de fylder 23 år.

 

Begrundelse:

 

Der er stor social ulighed, når det gælder danskernes tandsundhed. Af forskellige årsager har socialt udsatte mere caries og generelt dårligere tandsundhed end andre danskere. Gode vaner med at passe godt på tænderne begynder allerede i barndommen og er i høj grad noget, man bærer med hjemmefra. Det er derfor vigtigt at prioritere en tidlig indsats. Og her er skoletandplejen en god garant for, at socialt udsatte børn og unge både lærer at passe godt på deres tænder og løbende får forebyggende behandling, hvis støtten fra hjemmet mangler. Jævnlige besøg hos tandplejen kan dæmme op for, at de senere i livet som voksne får store problemer med tænderne, herunder akutte smerter og i værste fald svækkede eller manglende tænder. I dag gælder det, at når et ungt menneske fylder 18 år, skal det selv ud og finde en tandlæge. Det gælder alle unge. Men for socialt udsatte unge kan det være en uoverskuelig opgave, specielt hvis man ikke får støtte hjemmefra. Dårlig tandpleje kan på sigt både have store negative konsekvenser for den enkelt socialt udsattes livskvalitet og blive dyrt for samfundet som helhed. Det vil være trygt for socialt udsatte unge og ikke mindst forebyggende og gavnligt for deres tandsundhed nu og senere i livet, at de får en længerevarende tilknytning til tandplejen. Derfor foreslår Socialdemokraterne, at socialt udsatte unge kan fortsætte med at blive tilset og behandlet af Tandplejen for børn og unge, til de fylder 23 år.”

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 18. april 2016 at sende forslaget til behandling i Undervisningsudvalget og Socialudvalget.

 

Om målgruppen

”Socialt udsatte unge" er ikke umiddelbart en afgrænset målgruppe. Tandplejen for børn og unges tandlæger kender ikke de unges socio-økonomiske baggrund og har erfaring for, at nogle unge forlader tandplejen som 18-årige uden huller, men nogle år senere har udviklet alvorlige tandproblemer som følge af manglende mundhygiejne og en tilknytning til en tandlæge. Tandplejen for børn og unge kan derfor ikke forlods udpege de unge, der ved det fyldte 18 år har behov for en særlig indsats.

 

Det er erfaringen at nogle unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv gennemgår nogle store livsstilsændringer, hvor deres egenomsorg svigter eller kommer til at ligge på et meget lavt niveau. Det kan fx være i forbindelse med psykisk sygdom, misbrugsadfærd eller alvorlige sociale problemer. I den forbindelse kan overgang til almindelig tandlægepraksis være vanskelig for udsatte unge.

 

Lovgivningen

Jf. Bekendtgørelsen om tandpleje kan kommunen tilbyde vederlagsfri, kommunal tandpleje i regi af:

 

1. Børne- og Ungetandplejen: Den vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje omfatter alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen.

Det er ikke muligt inden for gældende lov at tilbyde vederlagsfri tandpleje i regi af Tandplejen for børn og unge til borgere over 18 år. Der er ligeledes ikke lovligt for den kommunale tandpleje at etablere en indtægtsdækket virksomhed, der konkurrerer med privatpraktiserende tandlæger. Der er således ikke hjemmel til at etablere en generel ordning indenfor hvilken, unge socialt udsatte tilses af Tandplejen for børn og unge, uanset om det sker vederlagsfrit eller med egenbetaling.

 

2. Omsorgstandplejen: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (omsorgstandpleje). Socialt udsatte unge er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen for omsorgstandplejen.

 

3. Specialtandplejen: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et specialiseret tandplejetilbud (specialtandpleje) til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Socialt udsatte unge er som udgangspunkt ikke omfattet af målgruppen for specialtandplejen.

 

4. Økonomisk hjælp: Lovgivningen blev pr. 1. januar 2013 ændret, således at retten til økonomisk hjælp til tandbehandling til bl.a. kontanthjælpsmodtagere blev udvidet og standardiseret. Der er således mulighed for at søge dækning af udgifter til tandpleje for personer, som modtager ydelser efter loven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. For personer, som er fra 18 år til og med 24 år, ydes tilskud til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. Kommunen skal forhåndsgodkende, at der ydes tilskud, hvis udgiften til et samlet behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Modtagere af tilskud kan søge om hjælp til dækning af den resterende egenbetaling (600 kr.).

  

Andre muligheder

Frederiksberg Kommune gennemførte i årene 2012-2015 et projekt om opsøgende tandbehandling til socialt udsatte. Projektet bekræftede tesen om, at social udsatte kan have store problemer med tandsundhed og mundhygiejne, samt at de ofte har været uden tandbehandling i årevis, og til tider hele deres voksne liv. Erfaringerne fra projektet viser, at varige og holdbare løsninger for udsattes tandsundhed, kun nås, hvis indsatserne har fokus på at bygge bro til de almene tilbud.

 

For at sikre, at flere udsatte, herunder udsatte unge, får regelmæssig tandpleje, vurderes det nødvendigt med tiltag med opsøgende arbejde og evt. støtte til anvendelse af privatpraktiserende tandlæger. Som opfølgning på det ovenfor nævnte nu afsluttede projekt peges på flere muligheder for indsatser.

 

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at beslutningsforslaget ikke tiltrædes, og at målgruppen i stedet søges dækket via de eksisterende indsatser og evt. kommende indsatser, som beskrevet i sag om opsøgende tandbehandling til socialt udsatte (Socialudvalget 15. august 2016, sag 62).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.  

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Socialudvalget den 19. september 2016, Undervisningsudvalget t.o. den 19. september 2016, Magistraten den 26. september 2016, Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

Historik

Socialudvalget, 15. august 2016, pkt. 63:

Udsat efter drøftelse.

 

Undervisningsudvalget, 15. august 2016, pkt. 42:

 

Udsat.

 

Indstilling 19. september 2016, pkt. 84:

Børne- og Ungeområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til Socialudvalget,

 

 • at indsatsen for tandpleje til socialt udsatte unge følger de muligheder for tandbehandling for socialt udsatte, som følger af pkt. 62 på dagsorden for Socialudvalgets møde den 15. august, "Opsøgende Tandpleje til socialt udsatte", samt
 • at beslutningsforslaget ikke tiltrædes

 

Børne- og Ungeområdet og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller til Undervisningsudvalget, at sagen tages til efterretning. 


Indstilling 26. september 2016, pkt. 367:

Et flertal i Socialudvalget (Pernille Høxbro, Fasael Rehman, Karsten Skawbo-Jensen, Brian Holm og Flemming Brank) indstiller til Magistraten,

 

 • at indsatsen for tandpleje til socialt udsatte unge følger de muligheder for tandbehandling for socialt udsatte, som følger af pkt. 62 på dagsorden for Socialudvalgets møde den 15. august, "Opsøgende Tandpleje til socialt udsatte", samt
 • beslutningsforslaget ikke tiltrædes.

 

Gunvor Wibroe og Daniel Panduro indstiller, at forslaget tiltrædes.

 

Undervisningsudvalget tog sagen til efterretning.

 

Socialdemokraterne bemærkede, at det bør undersøges hvorvidt omsorgstandplejen vil kunne anvendes til denne indsats.

 

260. Puljemidler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Sagsnr.: 27.00.00-P20-4-16

Resumé

Frederiksberg Kommune har ansøgt og fået bevilget tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriets satspulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede. Denne sag vedrører indtægts- og udgiftsbevilling for midlerne.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Socialudvalget indstiller, at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 1.410.908 kr., fordelt med 352.727 kr. i 2016,  352.727 kr. i 2017, 352.727 kr. i 2018 og 352.727 kr. i 2019.

Sagsfremstilling

Socialudvalget blev på mødet den 30. maj 2016 i forbindelse med fremlæggelse af sagen om Udsatteplanen orienteret om ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets satspulje om styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.  Sundheds- og Ældreministeriets har imødekommet ansøgningen og givet tilsagn til Frederiksberg Kommune om 1.410.908 kr. i perioden 2016 til 31. december 2019. Derfor fremlægges denne sag vedrørende indtægts-og udgiftsbevilling.

 

De tildelte midler giver Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) mulighed for at sætte ekstra fokus og styrke indsatsen for de dobbeltbelastede borgere, som har et alkoholmisbrug. Konkret vil FKRC  anvende midlerne til at tilkøbe døgnbehandlingsforløb på Ringgården. Ringgården er et behandlings- og kompetencecenter, og er specialister i behandling af dobbeltbelastede klienter.

 

FKRC kan med de tildelte midler iværksætte indsatsen over for borgerne på en mere målrettet og hurtigere måde ved, at de efter screening og udredning for dobbeltbelastning af den pågældende borger, kan iværksætte et 12 ugers døgnbehandlingsforløb på Ringgården. Efter dette 12 ugers forløb vil borgeren blive udskrevet for derefter at starte op i et dobbeltfokuseret ambulant behandling i FKRC’s regi kombineret med eventuelt pakkeforløb fra Regionen.

 

Dette behandlingsforløb adskiller sig fra FKRC nuværende indsats, hvor FKRC først tilbyder ambulant behandling kombineret med ansøgning til et pakkebehandlingstilbud i Regionen. I dette forløb venter borgeren ofte længe på de regionale behandlingstilbud, og disse forløb kræver desuden 12 ugers afholdenhed, hvilket kan være vanskeligt for de dobbeltbelastede at opnå. Erfaringen er derfor også, at en stor del af denne gruppe oplever tilbagefald og ikke gennemfører behandlingen.

 

De tildelte midler vil blive udmøntet i  ni døgnbehandlingsforløb af 12 ugers varighed fordelt i perioden 2016 til 2019. Det er forventningen, at den hurtigere og mere målrettede behandling vil have en gavnlig effekt på behandlingen af de dobbeltbelastede med et alkoholmisbrug, og at færre oplever tilbagefald under og efter behandlingen.

 

Der vil i løbet af foråret 2019 blive fulgt op på indsatsen med henblik på læring og eventuel videreførsel af indsatsen.

Økonomi

Indtægts- og udgiftsbevilling på 1.410.908 kr. til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede fordelt med 352.727 kr. i 2016,  352.727 kr. i 2017, 352.727 kr. i 2018 og 352.727 kr. i 2019.

Bevillingen er nettoudgiftsneutral, da indtægts- og udgiftsbudget modsvarer hinanden i henhold til det bevilligede satspuljetilskud. Sagen har derfor ingen konsekvenser for kommunens overholdelse af servicerammen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Socialudvalget den 19. september 2016, Magistraten den 26. september 2016 og Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

Historik

Indstilling 19. september 2016, pkt. 87:

Social,-Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 1.410.908 kr., fordelt med 352.727 kr. i 2016,  352.727 kr. i 2017, 352.727 kr. i 2018 og 352.727 kr. i 2019.


Indstilling 26. september 2016, pkt. 368:

Socialudvalget indstiller, at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 1.410.908 kr., fordelt med 352.727 kr. i 2016,  352.727 kr. i 2017, 352.727 kr. i 2018 og 352.727 kr. i 2019.

 

261. Masterplan for modernisering af plejeboliger

Sagsnr.: 00.01.00-A01-183-16

Resumé

Sag om revision af masterplan for modernisering af plejeboliger forelægges efter forligskredsmøde.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller

 

 • at det vedlagte plandokument danner grundlag for det videre arbejde med plejeboligmodernisering
 • at de skitserede løsningsforslag indgår i det videre arbejde med plejeboligmodernisering i forbindelse med budget 2017 (2018 - 2020)

Sagsfremstilling

Forligskredsen bag plejeboligmasterplanen drøftede den 15. august 2016 forslag til revision af masterplanen, jvf. beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 30. maj 2016. Præsentationen fra mødet er vedlagt i bilag.

 

Der var på forligskredsmødet følgende bemærkninger til det videre arbejde:

 • Alle muligheder - ikke kun OPP - for at sikre en god kobling mellem etableringen af Nyt Plejecenter '21 på Betty Nansens Allé bør undersøges i forvaltningens oplæg.
  • Forvaltningen indtænker dette i efterårets proces frem mod oplægget i januar 2017
 • Der bør indtænkes muligheden for mindre/varierende lejlighedsstørrelser i projektet vedr. Nyt Plejecenter ’21.
  • Forvaltningen indarbejder dette som en eventuel mulighed
 • Nyt Plejecenter ’21 på Betty Nansens Allé bør indtænke beboersammensætning og diversitet for hele området Nordens Plads m.v.
  • Forvaltningen inddrager hele udviklingen omkring Nordens Plads, Betty Nansens Allé mv. i den planlagte bystrategiske analyse og i det efterfølgende projekt.
 • Mulighederne for at etablere et plejecenter senere i masterplansprocessen på hospitalsgrunden bør inddrages i de kommende overvejelser omkring udvikling af hospitalsgrunden.
  • Forvaltningen sikrer denne overvejelse i processen vedr. hospitalsgrunden

 

 

Forligspartierne godkendte på den baggrund den reviderede masterplan for plejeboligmodernisering. Forligspartierne er enige om at der primo 2017 forelægges et beslutningsoplæg vedrørende Nyt Plejecenter 2021 (fase 1 i den reviderede plejeboligmasterplan).

 

Sagsfremstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 30. maj 2016:

Modernisering af plejeboligerne i kommunen gennemføres efter en politisk vedtaget masterplan, som siden vedtagelsen i 2006 er revideret løbende. Seneste revidering blev besluttet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14. september 2015 (sag nr. 98). Her blev det besluttet, at opsige driftsoverenskomsten med Sophie Amalie Gården med udgangen af september 2016 samt at beboerne herfra flytter til OK-Huset Lotte. Det blev videre besluttet, at der i 2016 fremlægges et langtsigtet beslutningsgrundlag for nedbringelse af ventetiden.

 

Status for moderniseringen af plejeboliger, prognose for efterspørgsel efter plejeboliger og udvikling i kapacitet i et perspektiv frem mod 2028 er samlet i et plandokument, der er vedlagt i bilag 1. I det følgende redegøres for konsekvenser af den opdaterede prognose for efterspørgsel samt skitseres forslag til løsning af kapacitetsudfordringer fra 2021.

 

Tabel 1. Tidsplan for den tilbageværende modernisering af plejecentre i Frederiksberg Kommune

 

 

*Medio 2018, ** Udskudt til 2023

 

Ingeborggården

Første fase af moderniseringen af Ingeborggården er forsinket i forhold til tidsplanen og forventes igangsat medio 2018. De ledige bufferpladser på Nimbus anvendes til midlertidige flygtningeboliger i mellemtiden (jf. SOU 14. september 2015, sag nr. 98).

 

Søster Sophies Minde

Modernisering af Søster Sophies Minde (60 nye pladser i stedet for de nuværende 23) er planlagt uden brug af bufferpladser og skulle ifølge den oprindelige plan være gennemført med udgangen af 2018. Projektet er forsinket, og ibrugtagningen blev ved revision af masterplanen i 2015 planlagt til 2021. Efterfølgende er ibrugtagning udskudt til 2023.

 

Diakonissestiftelsen har i april 2016 redegjort for, at modernisering af plejeboligerne fortsat indgår i Diakonissestiftelsens helhedsplan for området, som indeholder bygning af hospice (indviet april 2016), opførelse af seniorboliger (2016 – medio 2017) og opførelse af Sundhedshus (2019 – 2021). Diakonissestiftelsen tilkendegiver, at det fortsat er bestyrelsens ønske og plan herefter at opføre et nyt plejecenter  med 50-60 boliger. Men at tidspunktet herfor afhænger af løsning af udfordringer omkring etablering af parkering i den form, som er beskrevet i lokalplanen og den tilhørende aftale mellem Diakonissestiftelsen og Frederiksberg Kommune om etablering af parkeringsanlæg under terræn.

 

På den baggrund er det foreløbigt lagt til grund, at Diakonissestiftelsen ikke som forventet kan bidrage med ekstra kapacitet heller fra 2021. De skitserede udfordringer vedr. Diakonissestiftelsens samlede helhedsplan skal nu udredes nærmere i et tæt samarbejde, men det er reelt p.t. svært at forudsige, hvornår nye pladser kan være klar. Dette foreslås der taget højde for i fleksible løsninger fremadrettet, jf. nedenfor.

 

Efterspørgselsprognose

Efterspørgselsprognosen for 2016 er opdateret på baggrund af befolkningsprognosen, antal tomgangsdage og udviklingen i salg af plejeboligpladser til udenbys borgere. Opdateringen af prognosen for 2016 viser sammenlignet med prognosen fra 2015 at efterspørgslen frem til 2018 bliver lidt lavere og stigningen i efterspørgsel større i 2019 - 2029.

 

Tabel 2. Forskel i efterspørgsel mellem prognose 2016 og 2015, antal plejeboliger

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

-11

-8

-3

2

5

6

7

9

10

11

12

12

31

32

 

 

I plandokumentet (bilag 1, side 6 og 7) er udviklingen i ventetid på baggrund af efterspørgsel og kapacitetsudvikling skitseret. Der ses en generelt stigende ventetid fra 2024, og allerede fra 2020 - 2021, hvis der tages højde for usikkerheden om moderniseringen af Søster Sophies Minde (bilag 1, side 8), jf. ovenfor.

 

Skitsering af løsningsforslag

Udfordringen med en generelt stigende ventetid fra 2020 foreslås imødegået i to faser.

 

Fase 1: Nyt Plejecenter 2021:

For perioden 2021 – 2024 øges kapaciteten ved opførelse af ’Nyt Plejecenter 2021’ med 120-150 pladser. Ibrugtages etapevist og kan efter behov og nærmere analyse optage de eksisterende 23 pladser på Søster Sophies Minde.

 

Nyt Plejecenter 2021 kan gennemføres som et kommunalt projekt eller et OPP-projekt vedr. både anlæg og efterfølgende drift. En mulighed er at lade projektet indgå på en kommunal grund på Betty Nansens Allé som led i den fortsatte byudvikling på Nordens Plads m.v. – og i givet fald i kombination med andre brugere, funktioner m.v. Andre muligheder for placering skal afdækkes, herunder også om et af de resterende projekter i Masterplanen kan fremrykkes. Dette forudsætter, at projektet senest igangsættes i budget 2017 (2018-20) med hensyn til afdækning, projektering og afsættelse af rammebudget til servicearealer, jf. praksis.

 

 Fase 2: Fleksible muligheder fra 2025 – mindst to alternativer

a) Ombygningen af Søster Sophies Minde kan gennemføres med åbning af 60 pladser omkring f.eks. 2025 og Kong Frederik IX´s Hjem moderniseres i perioden 2026 – 2028 i henhold til den oprindelige moderniseringsplan. Der er allerede nu indledt en dialog med Diakonissestiftelsen om dette fremadrettede tidsperspektiv, jvf. ovenfor.

b) Der indfases endnu et nyt plejecenter over 3-4 år. Antallet af pladser bestemmes i forhold til gennemførelsen af planerne for Søster Sophies Minde og/eller Kong Frederik IX´s Hjem. Placeringsmuligheder skal afsøges.

 

Konsekvenser af løsningsforslag i forhold til kapacitet og økonomi fremgår af bilag 2.

 

Det foreslås, at der i forbindelse med budget 2017 - 2020 afsættes 0,5 mio. kr. fra værdighedsmilliarden i 2017 og 2018 med henblik på udarbejdelse af et egentligt projektoplæg for de skitserede løsningsforslag i fase 1.
Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv af sagen.

 

I det omfang der besluttes en videre proces mht. etablering af nyt plejecenter skal dette bevilges i de kommende års budgetprocesser. Størstedelen af anlægsudgiften betales over huslejen i en almen boligforening (hvortil kommunen yder grundkapitalindskud, som er en finansforskydning udenfor anlægsrammen). Der skal afholdes anlægsudgift under anlægsrammen til de kommunalt ejede servicearealer, som ved 150 boliger svarer til cirka 64 mio. kr. i budgetoverslag frem mod ibrugtagning i 2021.

 

Den afledte drift fra 2021 vil skulle udmøntes udfra de reguleringsprincipper, som årligt finder anvendelse og konkret godkendes ved Magistratens behandling af budgetgrundlaget ved 1. el. 2. finansielle orientering eller som afledt drift ifm. behandling af anlægsplanen i budgetdrøftelserne.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. august 2016, Magistraten den 19. september 2016, Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

Historik

Indstilling 22. august 2016, pkt. 77:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller

 • at det vedlagte plandokument danner grundlag for det videre arbejde med plejeboligmodernisering
 • at de skitserede løsningsforslag indgår i det videre arbejde med plejeboligmodernisering i forbindelse med budget 2017 (2018 - 2020)


Indstilling 19. september 2016, pkt. 357:

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller

 

 • at det vedlagte plandokument danner grundlag for det videre arbejde med plejeboligmodernisering
 • at de skitserede løsningsforslag indgår i det videre arbejde med plejeboligmodernisering i forbindelse med budget 2017 (2018 - 2020)

 

262. Dispensation nytteindsats

Sagsnr.: 00.01.00-A01-424-16

Resumé

Frederiksberg Kommune har ansøgt Det regionale Arbejdsmarkedsråd om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats. Sagen forelægges hermed til godkendelse.

Beslutning

Flertalsindstillingen vedtoges med 21 stemmer (C, A, V, B, F, I, O) mod 3 stemmer (Ø).

Indstilling

Et flertal i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (Lars Berg Andersen, Fasael Rehman, Johnny Gehlsen, Nikolaj Bøgh, Pernille Frahm og Karsten Lauritsen) godkendte, at Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstadens dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats på F86 kan tages i brug.

 

Reza Katebi stemte imod og begærede sagen fremlagt i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som led i regeringens reform af kontanthjælpssystemet, der trådte i kraft den 1. januar 2014, blev nytteindsats indført som en ny beskæftigelsesindsats. Nytteindsats består af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig virksomhed. Opgaverne skal ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere.

 

Formålet med nytteindsats er, at ledige skal arbejde for deres ydelse. Derudover er det hensigten, at ledige får mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et stykke arbejde, der skaber nytte for samfundet. Det er kommunens ansvar som arbejdsgiver at stille et nødvendigt antal nytteindsatspladser til rådighed.

 

Magistraten godkendte den 2. december 2013 (sag 444) den overordnede organisering af nytteindsatsen i Frederiksberg Kommune og en model til prioritering af nytteindsatspladser på kommunale arbejdspladser. Nytteindsatsen på Frederiksberg skal understøtte de arbejdsopgaver, der bliver udført på de enkelte arbejdspladser. Det være sig i forhold til ekstra service ift. borgerne eller i form af ekstraordinære praktiske og serviceorienterede opgaver.

 

Ved etablering af nytteindsats skal det såkaldte rimelighedskrav overholdes. Det vil sige, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinære ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats samt ansatte med løntilskud. Antallet af personer i virksomhedspraktik og i nytteindsats samt antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte. Efter beskæftigelsesindsatsloven er det muligt at ansøge om dispensation fra rimelighedskravet, når det drejer sig om nytteindsats.

 

Det regionale Arbejdsmarkedsråd kan efter ansøgning give dispensation fra rimelighedskravet. Tidligere lå kompetencen hos De lokale Beskæftigelsesråd, og Det lokale Beskæftigelsesråd på Frederiksberg har i 2014 givet dispensation til oprettelse af nytteindsatspladser på F86. I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev de lokale beskæftigelsesråd erstattet af regionale arbejdsmarkedsråd. Beslutningskompetencen for dispensation for rimelighedskravet blev i den forbindelse flyttet til de regionale arbejdsmarkedsråd.

 

Hvis rimelighedskravet skal overholdes, er det er muligt at oprettet ca. 17 nytteindsatspladser på F86. Frederiksberg Kommune har behov for at opretholde de 30 nyttepladser, der blev etableret på kommunens beskæftigelsescenter F86 i 2014. For at kunne videreføre denne indsats, er der derfor blevet udarbejdet en ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet, jf. bilag 1. Nytteindsatspladserne er målrettet en bestemt målgruppe. Der er tale om ledige borgere, hvor der er problemer med en uheldig adfærd, og hvor det ikke er muligt at indgå i nytteindsats på konstruktiv vis i andre af kommunens nytteindsatspladser. Helt konkret understøtter de drift og service samt går til hånde. De optager derfor ikke pladser for andre.

 

F86 har stor erfaring med at arbejde med målgruppen og ved, hvordan målgruppen bedst kan motiveres. Dispensationen kan sikre, at indsatsen kan fortsætte. Hvis indsatsen ikke kan fortsættes, er der risiko for, at der sker placeringer på institutioner, hvor institutionens medarbejdere vil komme til at bruge uhensigtsmæssig meget tid på målgruppen. Den tid vil gå fra medarbejdernes kerneopgaver, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt.

 

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden har ved møde i Sagsudvalget den 24. august 2016 behandlet Frederiksberg Kommunes ansøgning. Den 30. august 2016 fremsendte RAR en dispensation, jf. bilag 2. Rådet ønsker, at Frederiksberg Kommune efter første dispensationsår fremsender en evaluering af den hidtidige ordning. Forvaltningen anbefaler, at F86 kan opretholde de ønskede nytteindsatspladser og dermed bringe dispensationen i anvendelse for den omtalte målgruppe.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da det håndteres indenfor de allerede afsatte ressourcer svarende til 0,3 årsværk.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 26. september 2016, Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

Historik

Indstilling 26. september 2016, pkt. 71:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at det godkendes, at Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstadens dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats i Frederiksberg Kommune kan tages i brug.

 

263. Udbetaling af ansvarligt lån - rekreativt anlæg Amager Bakke

Sagsnr.: 04.00.00-P20-3-16

Resumé

Frederiksberg Kommune har tidligere besluttet at bakke op om etableringen af et rekreativt anlæg på Amager Bakke med et ansvarligt lån. Fonden Amager Bakke har tilkendegivet, at fonden ønsker, at de ansvarlige lån fra ejerkommunerne udbetales i indeværende år.

Beslutning

Flertalsindstillingen vedtoges med 23 stemmer (C, A, Ø, V, B, F, O) mod 1 stemme (I).

Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Simon Aggesen, Michael Vindfeldt, Sine Heltberg, Jan E. Jørgensen, Margit Ørsted, Morten Jung, Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen, Jens Tørning) og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der i 2016 udbetales et ansvarligt lån på 5,5 mio. kr. til Fonden Amager Bakke finansieret af det til formålet afsatte budget under langfristede tilgodehavender.

 

Et mindretal i Magistraten (Lars Berg Andersen) indstiller at stemme imod.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 29. september 2014 at bakke op om etableringen af et rekreativt anlæg på Amager Bakke, ARC, finansieret med et såkaldt ansvarligt lån på 5,5 mio. kr. forudsat, at der var tilslutning fra alle øvrige ejerkommuner.

 

ARC er et rekreativt anlæg, der bl.a. skal rumme en skibakke, en café i 85 meters højde ved anlæggets udkigsplatform, publikumsfaciliteter og grønne vandrestier op ad anlæggets tagflade. For en beskrivelse af visionen for anlægget henvises til indstillingen den 29. september 2014.

 

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning har alle øvrige ejerkommuner tilkendegivet deres tilslutning til projektet, og i november 2015 blev den almennyttige fond - Fonden Amager Bakke - stiftet. Følgende beskrivelse fremgår af fondens hjemmeside:

"Fonden vil forestå arbejdet med at realisere og organisere driften af det rekreative område ved og på Amager Bakke.

Fondskonstruktionen er valgt, da den er med til at sikre at idrætsanlæggets almennyttige formål bedst muligt kan bevares, således at det kommer så mange mennesker som muligt til gode.

Fondens formål er, "til gavn for almenheden at etablere rekreative aktiviteter i tilknytning til energianlægget Amager Bakke, herunder at sikre gode rammer for idræt samt for formidling af natur og friluftsoplevelser. Fonden skal som led i opfyldelsen af sit formål arbejde for udbredelse af bevægelse, friluftsliv og bjergsport som fritidsaktiviteter".

 

Fondens vedtægter er desuden vedlagt som bilag.

 

Det er siden 2014 lykkedes fonden at få tilsagn fra fonde for yderligere 12 mio. kr., så den samlede finansiering udgør 82,4 mio. kr., hvoraf 42,2 mio. kr. udgøres af ansvarlige lån fra ejerkommunerne (51%) og 40,2 mio. kr. findes fra donationer fra fonde (49%).

 

Etableringen af det rekreative anlæg er igangsat, og fonden har derfor udtrykt ønske om, at de ansvarlige lån fra ejerkommunerne udbetales i indeværende år.

Økonomi

Kommunale lån der ydes som støtte til en erhvervsdrivende fond med almennyttige formål (som skal drive et kommercielt anlæg) kræver EU-kommissionen godkendelse. Projektet modtog i december 2014 EU-kommissionens accept af kommunens engagement i projektet.

 

Tilsvarende har Statsforvaltningen den 19. maj 2015, udtalt at kommunerne indenfor rammerne af kommunalfuldmagten kan yde fonden et ansvarligt lån. Statsforvaltningen stiller dog som forudsætning for lovligheden af udbetalingen af det ansvarlige lån, at kommunerne sikrer sig fremtidig indsigt med og indflydelse på fondens vedtægter. Dette sikres ved at der udarbejdes et tillæg til låneaftalen, der forudsætter, at ejerkommunerne skal godkende eventuelle vedtægtsændringer i fonden.

 

Der er i 2016 budgetlagt med udbetalingen af det ansvarlige lån på 5,5 mio. kr. under langfristede tilgodehavender 08.32. Tilbagebetaling af lånet er betinget af, at økonomien i fonden tillader det. Det er Økonomiafdelingens vurdering, at interessenterne – på hverken kort eller længere sigt – må have forventninger om at få forrentet eller tilbagebetalt investeringen. Udbetaling af lånet påvirker ikke kommunens anlægsramme eller serviceramme. 

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. september 2016, Magistraten den 26. september 2016 og Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

Historik

Indstilling 19. september 2016, pkt. 147:

Serviceområdet indstiller, at der i 2016 udbetales et ansvarligt lån på 5,5 mio. kr. til Fonden Amager Bakke finansieret af det til formålet afsatte budget under langfristede tilgodehavender.


Indstilling 26. september 2016, pkt. 370:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der i 2016 udbetales et ansvarligt lån på 5,5 mio. kr. til Fonden Amager Bakke finansieret af det til formålet afsatte budget under langfristede tilgodehavender.

 

264. Status på renovering og yderligere funktionelle tiltag på Aveny T

Sagsnr.: 20.00.00-G01-2-15

Resumé

Aveny T har udtrykt ønske om yderligere tiltag, der kan forbedre teaterets funktionalitet. Tiltagene kan gennemføres inden for den eksisterende deponeringsramme på 13,5 mio. kr., da der kan anvises låneadgang som følge af energibesparende tiltag.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

 1. at leasingaftalen med KommuneLeasing udvides med projektets energibesparende tiltag på forventede 3 mio. kr., idet der anvises tilsvarende låneadgang til at nedbringe deponeringen, så den samlede deponeringspligt til projektet forbliver uændret, og
 2. at udgiften til den forhøjede leasingydelse fra 2017 på 100 t. kr. finansieres af en tilsvarende reduktion af tilskuddet til Aveny-T.

Sagsfremstilling

På mødet d. 13. juni 2016 tog Kommunalbestyrelsen den seneste status vedr. renoveringen af Aveny T’s teaterbygning til orientering. Her blev det bl.a. beskrevet, at processen vedr. prioritering af renoveringstiltagene var igangsat, og at hovedrenoveringen forventes at starte ultimo 2016.

Til renoveringsarbejdet har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med overtagelsen af ejendommen fastsat en samlet deponeringsramme på 13,5 mio. kr., hvilket har været det økonomiske grundlag for prioritering af vedligeholdelsesarbejderne. De foreløbige prioriteringer omfatter bl.a. udskiftning af store dele af bygningens tagbeklædning, skimmelsanering, reparation af facade, snedkergennemgang af døre og vinduer, reparation af kritiske lys og elinstallationer, samt renovering af kloak. Udover de nødvendige bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder er der medtaget mindre renoveringstiltag af bl.a. omklædningsfaciliteter, der skal forbedre teaterets funktionalitet.

Teateret har udtrykt ønske om yderligere tiltag, der kan forbedre teaterets funktionalitet. Tiltagene vurderes at kunne gennemføres indenfor den fastsatte deponeringsramme og uden at påvirke anlægsrammen eller servicerammen, idet det samlede projekt inkl. ovenstående renoveringsarbejder kan anvise energibesparende tiltag, der er låneadgangsgivende, samt driftsbesparelser for teateret bl.a. som følge lavere energiforbrug. Især to tiltag har ønsker teateret gennemført:

- Udskiftning af ventilationsanlæg i teatersalen: Ventilationsanlægget i bygningen er gammelt og kan ikke nedkøle teatersalen tilstrækkeligt i sommermånederne. Teateret vurderer, at publikumsoplevelsen kan forbedres ved at installere et nyt ventilationsanlæg.

- Renovering af teaterets værksteder: Ved at renovere værkstederne kan en større del af teaterets kulisser produceres på teateret, hvilket vil medføre en optimeret drift, bedre kulisser og lavere produktionsomkostninger.

Tiltagene bidrager til at anvise låneadgangen samt finansiere driftsmidlerne til udvidelsen af leasingaftalen.

Økonomi

Udvidelsen af leasingaftalen på 3 mio. kr. til at omfatte flere af teaterets ønsker om funktionelle renoveringstiltag kan ske inden for den fastsatte deponeringsramme på 13,5 mio. kr., idet der kan anvises låneadgang som følge af energibesparende tiltag.

 

Udvidelsen vil også være servicerammeneutral for kommunen, idet de højere leasingudgifter på 100 t. kr. skal ses i sammenhæng med teaterets energibesparelser og lavere produktionsomkostninger. Udgiften til den forhøjede leasingydelse finansieres således af en tilsvarende reduktion af tilskuddet til Aveny-T.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. september 2016, Magistraten den 26. september 2016 og Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

Historik

Serviceområdet indstiller, 19. september 2016, pkt. 148:

Serviceområdet indstiller,

 1. at leasingaftalen med KommuneLeasing udvides med projektets energibesparende tiltag på forventede 3 mio. kr., idet der anvises tilsvarende låneadgang til at nedbringe deponeringen, så den samlede deponeringspligt til projektet forbliver uændret, og
 2. at udgiften til den forhøjede leasingydelse fra 2017 på 100 t. kr. finansieres af en tilsvarende reduktion af tilskuddet til Aveny-T.


Indstilling 26. september 2016, pkt. 371:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

 1. at leasingaftalen med KommuneLeasing udvides med projektets energibesparende tiltag på forventede 3 mio. kr., idet der anvises tilsvarende låneadgang til at nedbringe deponeringen, så den samlede deponeringspligt til projektet forbliver uændret, og
 2. at udgiften til den forhøjede leasingydelse fra 2017 på 100 t. kr. finansieres af en tilsvarende reduktion af tilskuddet til Aveny-T.

 

267. Forslag til Lokalplan 191 og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 for fritids- og ungdomsklub på Vagtelvej 58

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-15

Resumé

By- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 191 og kommuneplantillæg 4 kan sendes i offentlig høring. Lokalplanforslaget åbner mulighed for en omdannelse af en eksisterende erhvervsejendom på Vagtelvej 58 til fritids- og ungdomsklub samt undervisningsformål.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til Kommuneplantillæg 4 samt forslag til Lokalplan 191 for fritids- og ungdomsklub på Vagtelvej 58 offentliggøres i en periode på 8 uger,

2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering,

3. at der ikke afholdes borgermøde, men åbent hus arrangement. 

 

Forvaltningen blev anmodet om til Magistratens behandling at belyse hvilke miljøtiltag, som er planlagt på bygningen.

Sagsfremstilling

Ved By- og Miljøudvalgets behandling den 19. september 2016 blev forvaltningen bedt om over for Magistraten og Kommunalbestyrelsen at redegøre for, hvilke grønne tiltag projektet rummer.

 

Da det er en ombygning med begrænset budget, er det ikke muligt at foretage en ombygning til et egentligt lavenergihus, men byggeriet vil ske i overensstemmelse med ‘Frederiksberg Kommunes retningslinjer og tjeklister i forbindelse med miljø og energi i byggeri’. Der lægges vægt på de valgte materialers levetid og behov for vedligeholdelse. Materialernes robusthed og slidstyrke vil også være af stor betydning.

 

Alle installationer skal være energiøkonomisk og miljømæssigt optimalt. Ny Belysning i klubben udføres med LED indbygnings-armaturer. Der etableres dagslysstyring og slukning via bevægelsesfølere. Der bliver etableret nyt ventilationsanlæg, nye varmeinstallationer samt radiatorer som kobles på CTS.

 

Der foretages en miljøsanering for bly, PCB, asbest mv. i den eksisterende bygning koordineret med anvisninger i miljørapport fra Dansk Miljøanalyse.

 

Tidligere sagsfremstilling:

Fritids- og ungdomsklubben Jokeren, som anvendes af Skolen ved Duevej, er blevet opsagt fra nuværende lejemål og skal derfor flyttes til en ny lokalitet. Jokeren er et fritidstilbud for børn fra 4. klasse og indtil de er fyldt 18 år.

 

Det er overvejende børn i 4.- 7. klasse, der benytter klubben. Jokeren forventes at have 350 brugere, men det forventes, at der gennemsnitligt vil være 200 børn, der bruger Jokeren dagligt. Det forventes, at det overvejende er børn fra lokalområdet, der vil benytte fritids- og ungdomsklubben. Fritids- og ungdomsklubben har åbent fra mandag til fredag og det travleste tidspunkt forventes at være fra kl. 14-18. Enkelte dage vil der være åbent til kl. 22. I forlængelse af skolereformen forventes det, at Skolen ved Duevej vil anvende bygningen til undervisningsformål i skoletiden. Der forventes at være 15 ansatte.

 

By- og Miljøudvalget vedtog på møde den 24. august 2015, at der skulle udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg på baggrund af den fremlagte startredegørelse. Forvaltningen er siden starteredegørelsen blevet opmærksom på, at der skal gennemføres en forudgående høring i forbindelsen med kommuneplantillægget. Den forudgående høring er gennemført i perioden 31. august - 13. september 2016. Der er ikke indkommet nogen indsigelser. 

 

Forslag til lokalplan

Lokalplanområdet omfatter en enkelt ejendom beliggende på Vagtelvej 58 i Fuglebakkekvarteret. Ejendommen har hidtil været anvendt til erhvervsformål og har hidtil været omfattet af Byplanvedtægt 27, der udlagde områdets anvendelse til boligformål.

 

Forslag til Lokalplan 191 udlægger ejendommen til offentligt formål i form af fritids- og ungdomsklub samt undervisningsformål. Lokalplanforslaget muliggør indvendig ombygning af den eksisterende bygning på ejendommen, opførelse af enten en multihal eller en multibane samt opførelse af renovationsskur til ejendommens drift. Desuden muliggør lokalplanforslaget, at der kan etableres tagterrasse på dele af den eksisterende bygning på den del, der vender mod Vagtelvej. Det skal sikre, at der bliver tilstrækkeligt opholdsareal til børnene.

 

Lokalplanforslaget udlægger to zoner til ophold og aktivitet. Zone 1 udlægges som den aktive zone på det areal, der ligger foran institutionsbygningen og Zone 2 udlægges til stille zone bag institutionsbygningen, således at de nærmest beliggende villabebyggelser skærmes for støj. Lokalplanen fastlægger bestemmelse om, at belægninger og multibane skal bestå af støjdæmpende materialer. En evt. multihal skal støjisoleres. Zone 1 vil være offentligt tilgængelig uden for åbningstid og Zone 2 vil være aflukket uden for åbningstid.

 

Lokalplanforslaget fastlægger bevaringsbestemmelser for beplantningen langs det sydvestlige skel samt enkeltstående træer på grunden. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at hegn mod Vagtelvej syd for ejendommen skal udføres som raftehegn i lighed med områdets karakteristiske hegning.

 

Lokalplanen udlægger 4 p-pladser inden for lokalplanområdet. Heraf skal mindst én p-plads være en handicap p-plads. Det forventes, at størstedelen af børnene selv vil cykle eller gå til Jokeren, og at trafikken derfor ikke forventes at blive øget væsentligt.

 

Skyggediagrammer viser, at ombygningen af erhvervsejendommen til fritids- og ungdomsklub ikke vil påvirke lokalplanområdets naboer i forhold til yderligere skyggepåvirkning, end det er tilfældet med den eksisterende bygning og beplantning. De nye bygninger placeres således, at skyggerne herfra falder inden for fritids- og ungdomsklubbens egen matrikel.

 

Forslag til kommuneplan

Ejendommen er i dag omfattet af kommuneplanens 4.A.1, der fastsætter følgende bestemmelser:

Anvendelse: Boligområde i form af åben-lav (villaer)/ tæt-lav (rækkehuse og dobbelthuse). Bebyggelsesprocent: 40/60

Max etageantal: 2 etager.

Supplerende bestemmelser: Eksisterende tagetage kan udnyttes til beboelse.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår anvendelsen og bebyggelsesprocenten.

 

Der er derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg 4, der ændrer anvendelsen til offentligt formål i form af institution samt undervisningsformål. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 55.

 

Miljøvurdering

By- og Miljøområdet har foretaget en miljøscreening af planforslagenes forventede miljøpåvirkninger i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Forvaltningen vurderer, at planforslagene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Derfor indstiller forvaltningen, at der ikke foretages en miljøvurdering af planerne.

 

By- og Miljøområdets vurdering

By- og Miljøområdet vurderer, at planforslagene understøtter Frederiksbergstrategiens mål om livskvalitet i hverdagen ved at skabe gode og udfordrende rammer for børns trivsel, udvikling og sundhed i dagsinstitutioner, skoler og kultur- og fritidstilbud. Desuden opfylder det målet om, at flere formål opfyldes på én gang ved at forarealet kan anvendes af beboerne i kvarteret uden for åbningstiden.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 19. september 2016, Magistraten den 26. september 2016, Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

JD/CF

Historik

Indstilling 19. september 2016, pkt. 304:

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at forslag til Kommuneplantillæg 4 samt forslag til Lokalplan 191 for fritids- og ungdomsklub på Vagtelvej 58 offentliggøres i en periode på 8 uger,

2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering,

3. at der ikke afholdes borgermøde, men åbent hus arrangement. 


Indstilling 26. september 2016, pkt. 373:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslag til Kommuneplantillæg 4 samt forslag til Lokalplan 191 for fritids- og ungdomsklub på Vagtelvej 58 offentliggøres i en periode på 8 uger,

2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering,

3. at der ikke afholdes borgermøde, men åbent hus arrangement. 

 

Forvaltningen blev anmodet om til Magistratens behandling at belyse hvilke miljøtiltag, som er planlagt på bygningen.

 

268. Endelig vedtagelse af lokalplan 207 for udearealer til Magneten på Bernhard Bangs Allé

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-16

Resumé

Forslag til lokalplan 207 har nu været i offentlig høring. Der er indkommet 5 høringssvar. Høringssvarene har ikke medført forslag til ændringer i lokalplanen. By- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplan 207 skal vedtages endeligt. Lokalplanen giver mulighed for at opføre skærmede udearealer forbeholdt Magnetens brugere og parkeringspladser på terræn til Magneten og den kommende svømme- og gymnastikhal syd for Magneten.

Beslutning

Flertalsindstillingen vedtoges med 21 stemmer (C, A, V, B, F, I, O), idet 3 (Ø) undlod at stemme.

Indstilling

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Simon Aggesen, Michael Vindfeldt, Sine Heltberg, Jan E. Jørgensen, Margit Ørsted, Morten Jung, Balder Mørk Andersen, Lars Berg Andersen, Jens Tørning) og et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen, Lars Berg Andersen og Michael Vindfeldt) indstiller,  

at Lokalplan 207 for udearealer til Magneten på Bernhard Bangs Allé vedtages endeligt uden ændringer.

 

Et mindretal i Magistraten (Thyge Enevoldsen) og et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen) tog forbehold.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. maj til den 28. juni 2016. Der blev i høringsperioden afholdt åbent hus arrangement på rådhuset. Til arrangementet kom i alt to naboer. De var primært interesserede i nærhed og indbliksgener til naboer, gener fra belysning og antallet af parkeringspladser. I forbindelse med den offentlige høring modtog kommunen i alt 5 høringssvar.

 

Høringssvarene omhandler antallet af og placering af cykel-, bil- og handicapparkeringspladser, krav om at dele af parkeringspladsen skal under terræn, gener fra bålpladsen, farlig adfærd i forbindelse med brug af sansehaven, brug af sansehaven er til gene for brugere af parkeringspladsen og indkig til naboerne.

 

Det er kun en lille del af cykelparkeringspladserne i området, der er placeret indenfor lokalplan 207s område. Der er cykelparkeringspladser øst for Magneten og omkring hovedindgangen til den kommende svømmehal. Samlet set vil der være 300 cykelparkeringspladser som beskrevet i lokalplan 185 for et område ved Bernhard Bangs Allé og Grøndalen. Handicapparkeringspladser er placeret i den sydøstlige del af området, tættest på svømmehallen. Lokalplanen anviser plads til 85 parkeringspladser til biler hvoraf de 75 kræves anlagt, mens de sidste 10 pladser udlægges og kan anlægges senere. Den samlede grundstørrelse af hele matriklen med p-plads, Magneten og svømmehallen er ca.8.600 kvm. og den samlede bebyggelse udgør ca. 5.600 kvm. svarende til en bebyggelsesprocent på godt 60. Der er således ikke et krav om, at parkeringspladserne skal anlægges under terræn. Parkeringspladsens belysning vil fremstå afdæmpet og udføres så vidt muligt som lav belysning, der ikke virker blændende eller generende for trafikanter og naboer.

 

Haven er et opholdsrum, aktivitetshave og behandlingsrum for brugere på Magneten, og bruges på lige vilkår med Magnetens øvrige tilbud. Der vil ikke foregå adfærd i haven, der kan være til fare eller gene for brugere af parkeringspladsen. Haven er placeret på grunden, så indbliksgener til naboer minimeres. Stålespalieret der omkranser haven vil blive begrønnet, så indbliksgener minimeres yderligere. Havens bålplads vil have karakter af en grillplads, og skal godkendes af brandvæsenet i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

 

Høringssvarene er gennemgået i et separat høringsnotat.

 

De indkommende høringssvar har ikke givet anledning til ændringsforslag.  

 

By- og Miljøområdets vurdering

Den afskærmede have vil med sin beplantning og det begrønnede stålespalier skabe sammenhæng til Grøndalen og være et stort aktiv for Magnetens brugere. Haven vil skabe et unikt opholds- og behandlingsrum til Magnetens brugere, som Magneten ikke kan tilbyde i dag. Parkeringspladsens brugere vil fortrinsvis være gæster til svømmehallen og til Magneten. Indkørslen til parkeringspladsen er flyttet til områdets sydlige del, så der er kort afstand til svømmehallen. Det vurderes, at projektet i sin helhed vil bidrage positivt til området. 

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 19. september 2016, Magistraten den 26. september 2016, Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

JD/KFR

Historik

Indstilling 19. september 2016, pkt. 306:

By- og Miljøområdet indstiller,

at lokalplan 207 for udearealer til Magneten på Bernhard Bangs Allé vedtages endeligt uden ændringer.


Indstilling 26. september 2016, pkt. 374:

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen, Lars Berg Andersen og Michael Vindfeldt) indstiller,  

at Lokalplan 207 for udearealer til Magneten på Bernhard Bangs Allé vedtages endeligt uden ændringer.

 

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Thyge Enevoldsen ) tog forbehold.

 

269. Grønt byrum ved Skolen ved Bülowsvej, Thorvaldsensvej 24

Sagsnr.: 04.00.00-G00-3-16

Resumé

Der er på budget 2016 afsat 350.000 kr. til anlæg af et grønt byrum ved Skolen ved Bülowsvej. Anlæg af et grønt byrum vil tilgodese ønsket om, at få frodighed tilbage på arealet. Pladsen vil kunne indgå i en sammenhæng til andre grønne arealer med muligheder for ophold til forbipasserende og elever på den solrige plads.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslaget for udformning af plads ved Thorvaldsensvej godkendes, idet det forudsættes, at der fortsat ikke er indgang til skolen over pladsen,

2. at der meddeles anlægsbevilling til anlæg af et Grønt Byrum ved Skolen ved Bülowsvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 350.000 kr.

 

Forvaltningen blev anmodet om at sikre, at træerne er hjemmehørende arter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på budget 2016 afsat midler til et grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej. Efter anlæg af en ny skolebygning ved ombygningen af Skolen ved Bülowsvej i årene 2010 til 2013, henligger et areal mod Thorvaldsensvej i dag belagt med asfalt. Der er blevet efterspurgt et grønt byrum, på det langstrakte areal mellem bygningen og vejen, som erstatning for de træer der før markerede sig ud mod vejen som gav en grøn oplevelse for forbipasserende og en grøn udsigt for naboerne.

Arealet ligger som en lomme i bygningsstrukturen og er klart afgrænset mod to sider. Skolebygningen danner ryg for arealet mod nord, Nabobygningen afslutter pladsen mod vest med et markant gavlmaleri. Ud for nabobygningen mod øst, Villaen, findes et parkeringsareal som skolens ansatte benytter i dagtimerne.

Der er en niveauforskel på arealet mellem bygning og fortov på ca. 40 cm. Arealet er under terræn gennemskåret af adskillige forsyningsledninger og et forsinkelsesbassin. I og over terræn findes der mange brønde samt en ventilationudluftning der afsluttes 1,6 m over terræn. Der findes to nødudgange fra bygningen som skal friholdes. Arealet er ca. 200 m2.

Der har været en dialog med skolen om deres ønsker til arealet. De bruger ikke arealet i dag, da de benytter skolegården der ligger nord for bygningen. Dog ser de en mulighed for at større elever kan opholder sig på pladsen i mindre grupper i forbindelse med undervisningen.

Projektet vil udnytte arealets potentiale i en rekreativ sammenhæng med andre grønne områder og forbindelser som Søerne, Landbohøjskolen Have og Den Grønne Sti samt arealets solrige orientering mod sydvest.

Forslaget består af tre grønne horisontale flader, med bunddække, buske og træer, der skyder sig ud fra bygningsfoden i et enkelt og urbant formsprog. Bedene afgrænses af kanter i lys beton og stål og optager terrænforskellen mellem bygning og fortov. En skrånende belægningsflade af chaussesten strækker sig fra fortovet ind mod bygningen og danner en langstrakt plads. Belægningen muliggør overholdelse af gældende regler for adgangsforhold mellem bygningens nødudgange og pladsen.

Bedenes kanter danner mindre nicher, hvor det er muligt for forbipasserende at sidde på pladsen tilbagetrukket fra vejen på de solrige sydvestvendte kanter. Samtidig kan skolen benytte sig af de mange siddemuligheder, hvis de ønsker at flytte undervisning af større børn i grupper ud fra skolens lokaler. Der  monteres sæder af hårdttræ på udvalgte steder og en affaldskurv.

Hvor det er muligt plantes der enkelte buske og træer der forstærker det grønne rum og danner et let løvtag over pladsen. Der vælges buske, træer og løgvækster der byder på en variation som blomster i foråret og løvfarver i efteråret.

Byrummets nye grønne karakter vil lyse om skole og vej og være et gode for både opholdaktiviteter og vejrummets overordnede karakter (jf. bilag 2, Planforslag for grønt byrum ved Skoven ved Bülowsvej).

Økonomi

Udgifterne til anlæg af pladsen beløber sig til 350.000 kr. indeholdende forundersøgelser, rådgiver, rydning, anlæg, interiør og beplantning.

 

Forventet udgiftsfordeling:

Anlægsarbejde

Pris i kr.

Rydning, fjernelse af befæstelse, slidlag og GAB

25.000

Sidde- og bedkanter

90.000

Befæstelser, opbygning, lægning og chaussesten

100.000

Terræninventar, affaldspande og træsæder

30.000

Ledningsarbejde

8.000

Beplantning

50.000

Rådgiver

15.000

Uforudset

32.000

Ialt

350.000

 

Den årlige drift til pladsen, der blandt andet omfatter udgifter til renhold, vedligehold af interiør, terrænmure, bænke og beplantninger samt tømning af affaldskurv beløber sig til 30.000 kr. årligt. De er budgetsat til 30.000 kr. fra 2017.
Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke

Behandling

By- og Miljøudvalget den 19. september 2016, Magistraten den 26. september 2016, Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

JBS/MRMS

Historik

Indstilling 19. september 2016, pkt. 309:

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at forslaget for udformning af plads ved Skolen ved Bülowsvej godkendes,

2. at der meddeles anlægsbevillig til anlæg af et Grønt Byrum ved Skolen ved Bülowsvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 350.000 kr.


Indstilling 26. september 2016, pkt. 375:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at forslaget for udformning af plads ved Thorvaldsensvej godkendes, idet det forudsættes, at der fortsat ikke er indgang til skolen over pladsen,

2. at der meddeles anlægsbevilling til anlæg af et Grønt Byrum ved Skolen ved Bülowsvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 350.000 kr.

 

Forvaltningen blev anmodet om at sikre, at træerne er hjemmehørende arter.

 

270. Renovering af sporvognsstandere

Sagsnr.: 04.00.00-P20-1-16

Resumé

Langs de frederiksbergske veje er der bevaret 15 stk. sporvognsstandere, der fremstår noget ramponerede og i en anden udformning end de havde, da de oprindeligt blev opsat. Der er på budget 2016 afsat 200.000 kr. til renovering af disse. Da det kun vil være sokkel og kobbertag, der kan genanvendes ved rekonstruktion af de gamle sporvognsstandere, vil der kun kunne konstrueres 4 standere for de afsatte budgetmidler. By- og Miljøområdet foreslår, at der rekonstrueres 4 sporvognsstandere langs byens hovedstrøg.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

at der fra anlægsbudget 2016 meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. til rekonstruktion af sporvognsstandere finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.   

Sagsfremstilling

Langs de frederiksbergske veje er der bevaret 15 stk. sporvognsstandere, der anvendes til annoncering for kulturelle formål som film, teater, koncerter m.v. Sporvognsstanderne, der er tegnet af arkitekt A.S.K. Lauritzen i 1914, fremstår generelt noget ramponerede og har oprindeligt haft et andet og mere detaljeret udseende, bl.a. med emaljeskilte øverst på standerne.

 

By- og Miljøområdet har fået udarbejdet projektmateriale, der muliggør, at standerne kan renoveres til den præcis samme udformning, de havde, da de oprindeligt blev placeret langs sporvognslinjer på Frederiksberg. Standernes konstruktion skal genopbygges, da det udelukkende er den støbte sokkel og kobbertaget, der vil kunne genanvendes.

 

På budget 2016 er der afsat 200.000 kr. til renovering af sporvognsstanderne. BYENSdesign har, som rådgiver i projektet, indhentet sammenlignelige tilbud på relevante leverancer, herunder smedearbejde og emaljeskilte. De viser, at fire sporvognsstandere kan renoveres. By- og Miljøudvalget foreslår, at de standere, der er placeret langs hovedtrafikveje prioriteres til denne renovering. Som udgangspunkt vil der på de monterede små emaljeskilte blive henvist til kommunens kulturinstitutioner. I forbindelse med overvejelse om renovering af de resterende sporvognsstandere kan det undersøges, hvorvidt evt. henvisning til private institutioner på emaljeskiltene vil kunne medfinansiere en del af projektet.

 

By- og Miljøområdets vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer, at renovering af de gamle sporvognsstandere vil være et godt bidrag til fremme af Frederiksbergs kulturhistorie.  

Økonomi

Udgift til rekonstruktion af 4 stk. sporvognsstandere vil andrage:

 

Tilbud af 05.09.2016 fra firmaet BYENSdesign:      185.268 kr.

Uforudseelige udgifter                                            14.732 kr.

I alt                                                                      200.000 kr. 

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 19. september 2016, Magistraten den 26. september 2016, Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

JBS/KK

Historik

Indstilling 19. september 2016, pkt. 310:

By- og Miljøområdet indstiller,

at der fra anlægsbudget 2016 meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. til rekonstruktion af sporvognsstandere finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.   


Indstilling 26. september 2016, pkt. 376:

By- og Miljøudvalget indstiller,

at der fra anlægsbudget 2016 meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. til rekonstruktion af sporvognsstandere finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.   

 

271. Nyelandsvej 10, ansøgning om ny bolig i tagetagen

Sagsnr.: 02.34.00-P19-282-15

Resumé

By- og Miljøområdet har modtaget en ansøgning om etablering af én ny bolig med tilhørende taghave mod gaden på Nyelandsvej 10 i en ny forhøjet tagkonstruktion. Det ansøgte kræver dispensation fra krav om etablering af én parkeringsplads og 32 m2 opholdsareal samt fra de bevarende bestemmelser i Lokalplan 189.

 

Sagen relaterer sig til temadiskussionen mellem By- og Miljøudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget den 2. maj 2016 om boligtilvækst på Frederiksberg, og er et eksempel på boligtilvækst i form af en ny bolig i den eksisterende boligmasse, og skal således vurderes i forhold til principperne.

Beslutning

Sagen blev tilbagesendt til By- og Miljøudvalget.

Indstilling

Michael Vindfeldt ønskede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

 

Et flertal i By- og Miljøudvalget  (Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen, Lars Berg Andersen og Thyge Enevoldsen) indstiller, at der ikke gives principiel tilladelse til det ansøgte.

 

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen  og Michael Vindfeldt) indstiller, at der gives principiel tilladelse til det ansøgte herunder,

1. at der dispenseres fra lokalplanens krav om anlæg af 1 parkeringsplads,

2. at der dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om størrelsen på opholdsarealer,

3. at der dispenseres fra lokalplanens bevarende bestemmelser.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte sagen den 15. august 2016, idet det ønskes afklaret om de vedhæftede visualiseringer, svarer til fremtidige forhold. Ansøger har bekræftet at visualiseringerne viser faktiske fremtidige forhold, og har, for at tydeliggøre dette, fremsendt de fotos af eksisterende forhold, som blev anvendt som baggrund for visualiseringerne.

 

Tidligere sagsfremstilling:
Tegnestuen NB4 arkitekter ansøger på vegne af ejeren om at indrette en ny bolig på 128 m
2 i hele ejendommens tagetage med tilhørende taghave på 32 m2 mod gaden i hele ejendommens bredde. Ejendommen har i dag et traditionelt københavnertag uden kviste. Dette erstattes af en ny 50 cm højere tagkonstruktion med et ekstensivt grønt tag (sedum) på hele den flade øverste del af taget og en semi-intensiv (græsarter og sedum) privat taghave i den skrå tagflade. Den eksisterende taggesims bevares. Mod gården vil den skrå tagflade få samme hældning som den eksisterende, og der isættes 6 nye tagvinduer i stedet for de 8 mindre tagvinduer, der er i dag.

 

Projektet er blevet bearbejdet i dialog med By- og Miljøområdet for at sikre overensstemmelse med lokalplanens krav til taghaver, som beskrevet i vejledningen "Din nye altan - fra idé til ibrugtagning".

 

Krav om etablering af en parkeringsplads på egen grund kan ikke opfyldes, derfor søges der om dispensation fra dette mod indbetaling af 262.020 kr. til parkeringsfonden.

 

Det ansøgte udløser krav om tilvejebringelse af 64 m2 opholdsareal, hvoraf taghaven opfylder 32 m2. Der er ikke mulighed for etablering af yderligere opholdsareal på matriklen, hvorfor der ligeledes søges om dispensation fra dette. Ejendommens eksisterende opholdsareal er en del af et større sammenlagt gårdanlæg af høj kvalitet.

 

Høring

Projektet blev sendt i høring, dels i selve ejendommen, da det er en udlejningsejendom, dels i tre ejendomme overfor på Nyelandsvej, samt i tre ejendomme på Folkvarsvej på den modsatte side af karréen. Der blev i alt udsendt høringsbreve til 144 adresser, og der er indkommet fire høringssvar, hvoraf ét var en samlet indsigelse fra beboerne i fem lejligheder i ejendommen skråt overfor - på Nyelandsvej 9. Herudover var 2 af svarene fra ejendommen lige overfor og et enkelt var fra ejendommen på den modsatte side af karréen. Indsigelserne omhandler primært bekymring over indbliksgener for lejlighederne overfor, støjgener fra ophold i taghaven og mangel på arkitektonisk sammenhæng med resten af bebyggelsen.

 

Foreningen for Bygning- og Landskabskultur på Frederiksberg er ligeledes blevet hørt. De gør indsigelse mod projektet med den begrundelse, at taghaven vil ødelægge ejendommens arkitektoniske udtryk og bryde med den arkitektoniske sammenhæng med områdets øvrige bebyggelse. Foreningen udtrykker bekymring for, at projektet vil skabe præcedens og få afgørende indflydelse på, hvordan bygningsarven generelt udvikler sig i kommunen.

 

Indsigelserne samt ansøgers og By- og Miljøområdets bemærkninger hertil er samlet i skema og vedhæftet som bilag.

 

Regelgrundlag

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 189, som bl.a. har til formål at sikre bevaring af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse og bevaring af karakteristiske bygningsdele og arkitektoniske elementer. Ejendommen er udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 4. Ifølge lokalplanen kan grønne taghaver etableres i området, når de er i overensstemmelse med vejledningen "Din nye altan - fra idé til ibrugtagning."

Lokalplanen fastlægger desuden, at der ved ny bebyggelse skal anlægges 1 parkeringsplads pr. bolig, samt etableres et opholdsareal svarende til 50 % af boligens bruttoetageareal.

 

By- og Miljøområdets vurdering

Projektet er i overensstemmelse med altanmanualen, som lægger op til, at man af hensyn til den arkitektoniske helhed arbejder med hele tagfladen, når der etableres taghaver i tagkonstruktionen. By- og Miljøområdet vurderer, at ejendommens værdi knytter sig til facadens rytme og sammenhæng med gadens andre facader. Projektet påvirker ikke ejendommens facade - kun dens tagkonstruktion - da taggesimsen bevares og tagaltanen ligger bagved denne.

 

Nærværende sag er et eksempel på boligtilvækst i form af en ny bolig i den eksisterende boligmasse. Projektet tilfører ejendommen en række positive effekter, idet ejendommen opgraderes energimæssigt med ny isoleret tagkonstruktion. Herudover bidrager taghaven til byen med et grønt uderum, som øger biodiversiteten, og samtidig kan forsinke regnvand. Tilgængelighed for ejendommens beboere forbedres ikke, da etablering af elevator ikke er en del af projektet. Dertil kommer, at det ikke er muligt at anlægge parkeringsplads på grunden til boligen, og at der således søges om dispensation for dette parkeringskrav, ligesom kravet om opholdsarealer heller ikke opfyldes.

 

I henhold til principperne om boligtilvækst/-fortætning, er der et stort pres på parkerings- og opholdsarealer i den østlige del af byen. For ikke at lægge yderligere pres på området udvises tilbageholdenhed med dispensationer fra friareal og parkeringskrav øst for Fasanvejslinjen. En eventuel dispensation fra friarealer og parkeringskrav vil bero på en konkret vurdering.

Økonomi

Såfremt der dispenseres fra parkeringskravet, skal der i henhold til parkeringsfondens takstblad indbetale 262.020 kr. for én parkeringsplads. Frederiksberg Kommune skal indbetale et tilsvarende beløb. Er parkeringspladsen ikke anlagt senest 5 år efter en evt. tilladelse tilbagebetales det indbetalte beløb.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

By- og Miljøudvalget den 19. september 2016, Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2016.

PBM/DB

Historik

By- og Miljøudvalget, 22. august 2016, pkt. 281:
By- og Miljøudvalget udsatte sagen.

Indstilling 22. august 2016, pkt. 281:
By- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt der gives principiel tilladelse til det ansøgte herunder,

1. at der dispenseres fra lokalplanens krav om anlæg af 1 parkeringsplads,

2. at der dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om størrelsen på opholdsarealer,

3. at der dispenseres fra lokalplanens bevarende bestemmelser.

By- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 251:
By- og Miljøudvalget udsatte sagen. 

Forvaltningen blev anmodet om at få en udarbejdet en visualisering til næste behandling.

By- og Miljøudvalget besigtigede ejendommen mandag den 15. august 2016.

Indstilling 15. august 2016, pkt. 251:
By- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt der gives principiel tilladelse til det ansøgte herunder,

1. at der dispenseres fra lokalplanens krav om anlæg af 1 parkeringsplads,

2. at der dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om størrelsen på opholdsarealer,

3. at der dispenseres fra lokalplanens bevarende bestemmelser.

By- og Miljøudvalget, 13. juni 2016, pkt. 233:
By- og Miljøudvalget udsatte sagen, idet forholdene besigtiges mandag den 15. august 2016.

Indstilling 13. juni 2016, pkt. 233:
By- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt der gives principiel tilladelse til det ansøgte herunder,

1. at der dispenseres fra lokalplanens krav om anlæg af 1 parkeringsplads.

2. at der dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om størrelsen på opholdsarealer.

3. at der dispenseres fra lokalplanens bevarende bestemmelser.

By- og Miljøudvalget, 6. juni 2016, pkt. 202:
By- og Miljøudvalget udsatte sagen.

Indstilling 6. juni 2016, pkt. 202:
By- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt der gives principiel tilladelse til det ansøgte herunder,

1. at der dispenseres fra lokalplanens krav om anlæg af 1 parkeringsplads.

2. at der dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om størrelsen på opholdsarealer.

3. at der dispenseres fra lokalplanens bevarende bestemmelser.


Indstilling 19. september 2016, pkt. 313:

By- og Miljøområdet indstiller, hvorvidt der gives principiel tilladelse til det ansøgte herunder,

1. at der dispenseres fra lokalplanens krav om anlæg af 1 parkeringsplads,

2. at der dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om størrelsen på opholdsarealer,

3. at der dispenseres fra lokalplanens bevarende bestemmelser.

 


Lukkede dagsordenspunkter

 

265. Årets Frederiksberg Kunstner 2016

Lukket - 20.00.00-P20-15-16

Beslutning

Sagen blev overført til lukket møde.
Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

266. Årets Frederiksberg Talent 2016

Lukket - 20.00.00-P20-2-16

Beslutning

Sagen blev overført til lukket møde.
Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.