Kommunalbestyrelsen - Dagsorden
Dagsorden
til
mødet i Kommunalbestyrelsen
den 5. september 2016 kl. 19:00
i Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen - Dagsorden


Tryk 'Ctrl F' for at søge i hele teksten

Åbne dagsordenspunkter

246. 1. behandling af forslag til budget 2017 og overslagsår

Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-16

Resumé

Direktionens budgetforslag fremsendes til Magistraten efter at have været i behandling i de enkelte fagudvalg. Der har ikke været bemærkninger til forslaget, og det indstilles derfor, at direktionens budgetforslag indgår i Magistratens budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at budgetforslaget overgår til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen med sædvanligt forbehold.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg har den 22. august 2016 behandlet direktionens budgetforslag 2017. Udvalgsbehandlingerne har ikke givet anledning til bemærkninger, og forslaget er således fremsendt til Magistraten til videre drøftelse.

 

Budgetforslagets økonomiske rammer svarer til 2. finansielle orientering, som blev behandlet i Magistraten den 22. august 2016, og alle ændringer beskrevet heri er indarbejdet. I den forbindelse bemærkes det, at budgetforslaget er baseret på et statsgaranteret indtægtsgrundlag. Direktionen vil senere forelægge en indstilling om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Økonomi

De økonomiske nøgletal i direktionens budgetforslag fremgår af tabel 1 nedenfor. For en yderligere udspecificering henvises der til de økonomiske nøgletal på side 4-5 samt bevillingsoversigten på side 42-45 i budgetforslaget, jf. bilag.

 

Tabel 1 - Økonomiske nøgletal

Nøgletal (mio. kr.)

B2016

BF2017

BO2018

BO2019

BO2020

Drift

5.348

5.410

5.529

5.654

5.755

Skatteskøn

-5.487

-5.692

-5.990

-6.222

-6.466

Ordinær drift før tilskud/udligning

-139

-282

-462

-567

-711

Skøn for tilskud og udligning

-242

-79

117

184

269

Ordinær drift efter tilskud/udligning

-380

-361

-345

-383

-442

Renter

18

24

21

22

21

Strukturel balance

-362

-336

-324

-362

-421

Nettoanlæg efter lånoptagelse

341

373

308

344

289

I alt drift efter tilskud, renter og anlæg

-21

37

-16

-18

-132

Afdrag og finansforskydninger

124

214

107

67

98

Skattefinansieret område i alt

103

251

91

49

-34

Brugerfinansieret område i alt

0

0

0

0

0

Kasseforbrug med deponering

-177

-251

-90

-48

35

Kasse ultimo*

736

485

395

347

381

Deponeringspligt i alt, ultimo året

101

197

184

129

30

Kasse ultimo uden deponering

836

682

579

475

411

*Kassebeholdningen opgøres med deponering ud fra Social- og Indenrigsministeriets regler

 

 

Det fremgår af nøgletallene, at budgetforslaget indeholder et kassetræk i perioden 2017-2019 med henholdsvis 251, 90 og 48 mio. kr., inden det i 2020 vender til et overskud på 35 mio. kr. Som redegjort for i 2. finansielle orientering indeholder det tal dog ekstraordinære mindreudgifter på 33 mio. kr., så det reelle overskud er 2 mio. kr.

 

Kassebeholdningen med deponering forventes at udgøre 485 mio. kr. ultimo 2017, hvilket nedbringes til 381 mio. kr. med udgangen af budgetperioden. Ud fra en gennemsnitsbetragtning over perioden 2017-2020 overholder nøgletallene kommunens økonomisk politik.
Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 29. august 2016 og Kommunalbestyrelsen den 5. september 2016.

Historik

Indstilling 29. august 2016, pkt. 339:

Direktionen indstiller,

  • at budgetforslaget indgår i Magistratens budgetforslag
  • at Magistratens budgetforslag overgår til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

 

247. Forslag til beslutning fra rådmand Jan E. Jørgensen om taletidsregler ved 2. behandlingen af budgettet

Sagsnr.: 00.01.00-A26-10-15

Resumé

Rådmand Jan E. Jørgensen har foreslået, at der i lighed med 1. behandlingen af budgettet indføres taletidsregler ved 2. behandlingen. Baggrunden for forslaget er de lange debatter, der har været gennem flere år.

Indstilling

Magistraten indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forvaltningens forslag til taletidsregler afprøves ved 2. behandlingen den 10. oktober 2016 med efterfølgende evaluering. Partierne blev anmodet om før 2. behandling af budgettet at fremsende navnet på ordfører inden for hvert udvalgsområde.

Sagsfremstilling

Magistraten udsatte sagen den 22. august 2016, idet forvaltningen blev anmodet om et oplæg baseret på 4 minutters taletid for hver ordfører inden for hvert udvalg, og at taletiden for øvrige er 2 minutter.

 

Serviceområdet har forstået Magistratens anmodning således, at der først er en indledende ordførerrunde med en max. taletid på 5 minutter og herefter: 

 

Bolig- og Ejendomsudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter- afsluttende max. 2 minutter- ordførere max. 4 minutter – andre max. 2 minutter og afsluttende anden gang max.1 minut.

Undervisningsudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter- afsluttende max. 2 minutter- ordførere max. 4 minutter – andre max. 2 minutter og afsluttende anden gang max.1 minut.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter- afsluttende max. 2 minutter- ordførere max. 4 minutter – andre max. 2 minutter og afsluttende anden gang max.1 minut.

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter- afsluttende max. 2 minutter- ordførere max. 4 minutter – andre max. 2 minutter og afsluttende anden gang max.1 minut.

Børneudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter- afsluttende max. 2 minutter- ordførere max. 4 minutter – andre max. 2 minutter og afsluttende anden gang max.1 minut.

Socialudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter- afsluttende max. 2 minutter- ordførere max. 4 minutter – andre max. 2 minutter og afsluttende anden gang max.1 minut.

By- og Miljøudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter- afsluttende max. 2 minutter- ordførere max. 4 minutter – andre max. 2 minutter og afsluttende 2. gang max.1 minut.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter- afsluttende max. 2 minutter- ordførere max. 4 minutter – andre max. 2 minutter og afsluttende 2. gang max.1 minut.

Magistraten

Borgmesteren indledende max. 4 minutter- afsluttende max. 2 minutter- ordførere max. 4 minutter – andre max. 2 minutter og afsluttende 2. gang max.1 minut.

Skat og Finansiering

Borgmesteren indledende max. 4 minutter- afsluttende max. 2 minutter- ordførere max. 4 minutter – andre max. 2 minutter og afsluttende 2. gang max.1 minut.

 

 

Det bemærkes, at udtrykket "ordfører" alene er et politisk begreb, som ikke findes formelt styrelsesretligt, og at det i øvrigt kan være vanskeligt at definere, hvem der er ordfører. Det er formodentlig afhængig af parti og emne, altså skiftende. Efter den indledende ordførerrunde og udvalgsformandstalen, er rækkefølgen, som medlemmer melder sig ind.

 

Fra sagsfremstillingen til Magistratens møde den 22. august 2016:

  

Magistraten udsatte sagen den 15. august 2016, idet forvaltningen blev anmodet om en vurdering af en taletid på 4 minutter og indarbejde, at udvalgsformanden først taler for hvert udvalg og her også taler som partiets ordfører.

 

Serviceområdet har forstået Magistratens anmodning om et revideret oplæg således, at udvalgsformanden kun taler indledningsvist og afsluttende, men ikke ind i mellem.  

 

Bolig- og Ejendomsudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter – afsluttende max. 2 minutter – alle andre max. 4 minutter 1. gang og afsluttende anden gang max. 1 minut.

Undervisningsudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter – afsluttende max. 2 minutter – alle andre max. 4 minutter 1. gang og afsluttende anden gang max. 1 minut.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter – afsluttende max. 2 minutter – alle andre max. 4 minutter 1. gang og afsluttende anden gang max. 1 minut.

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter – afsluttende max. 2 minutter – alle andre max. 4 minutter 1. gang og afsluttende anden gang max. 1 minut.

Børneudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter – afsluttende max. 2 minutter – alle andre max. 4 minutter 1. gang og afsluttende anden gang max. 1 minut

Socialudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter – afsluttende max. 2 minutter – alle andre max. 4 minutter 1. gang og afsluttende anden gang max. 1 minut.

By- og Miljøudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter – afsluttende max. 2 minutter – alle andre max. 4 minutter 1. gang og afsluttende anden gang max. 1 minut.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Udvalgsformanden: indledende max. 4 minutter – afsluttende max. 2 minutter – alle andre max. 4 minutter 1. gang og afsluttende anden gang max. 1 minut.

Magistraten

Borgmesteren: indledende max. 4 minutter – afsluttende max. 2 minutter – alle andre max. 4 minutter 1. gang og afsluttende anden gang max. 1 minut.

Skat og Finansiering

Borgmesteren: indledende max. 4 minutter – afsluttende max. 2 minutter – alle andre max. 4 minutter 1. gang og afsluttende anden gang max. 1 minut.

 

Det er vanskeligt at vurdere den forventede effekt af de nu foreslåede taletidsregler, men der kan antageligvis/teoretisk spares 4 minutter ekstra for hvert udvalg, fordi udvalgsformandens indledende tale også er ordførertale fra partiet, dvs. ialt 40 minutter ekstra i forhold til skemaet forelagt 15. august 2016.

 

Omvendt udvides taletiden for alle andre end udvalgsformanden fra max. ialt 4 minutter til max. ialt 5 minutter.

 

Fra sagsfremstillingen til Magistratens møde den 15. august 2016:

 

Magistraten udsatte sagen den 6. juni 2016 til efter sommerferien, idet forvaltningen blev anmodet om et revideret oplæg baseret på, at der ikke er indledning fra udvalgsformændene.

Serviceområdet har forstået Magistratens anmodning om et revideret oplæg således, at alle medlemmer inklusiv udvalgsformanden, i den rækkefølge de melder ind, har max. 3 minutters indledende taletid, og at udvalgsformændene afsluttende har 2 minutters taletid.

Skemaet ser herefter således ud:

 Bolig- og Ejendomsudvalget

 Alle max. 3 minutter 1. gang /alle max. 1 minut (2. og sidste gang)

Udvalgsformand dog max. 2 minutter afsluttende.

 Undervisningsudvalget

 Alle max. 3 minutter 1. gang / alle max. 1 minut (2. og sidste gang)

Udvalgsformand dog max. 2 minutter afsluttende.

 Sundheds- og Omsorgsudvalget

 Alle max. 3 minutter 1. gang/alle max. 1 minut (2. og sidste gang)

Udvalgsformand dog max. 2 minutter afsluttende.

 Kultur-og Fritidsudvalget

 Alle max. 3 minutter 1. gang/alle max. 1 minut (2. og sidste gang)

Udvalgsformand dog max. 2 minutter afsluttende .

 Børneudvalget

 Alle max. 3 minutter 1. gang/alle max. 1 minut (2. og sidste gang)

Udvalgsformand dog max. 2 minutter afsluttende.

 Socialudvalget

 Alle max. 3 minutter 1. gang/ alle max. 1 minut (2. og sidste gang)

Udvalgsformand dog max. 2 minutter afsluttende.

 By- og Miljøudvalget

 Alle max. 3 minutter 1. gang/alle max. 1 minut (2. og sidste gang)

Udvalgsformand dog max. 2 minutter afsluttende .

 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

 Alle max. 3 minutter 1. gang/alle max. 1 minut (2. og sidste gang)

Udvalgsformand dog max. 2 minutter afsluttende.

 Magistraten

 Alle max. 3 minutter 1. gang/alle max. 1 minut (2. og sidste gang)

Borgmesteren dog max. 2 minutter afsluttende.

 Skat og Finansiering

 

 Alle max. 3 minutter 1. gang/alle max. 1 minut (2. og sidste gang)

Borgmesteren dog max. 2 minutter afsluttende.

Der "spares" herved ekstra 20 minutter (2 x 10) i forhold til det tidligere skema, hvis udvalgsformanden ikke har en max. taletid på 5 minutter, men alene max. taletid på 3 minutter som de øvrige medlemmer.

Fra sagsfremstillingen til Magistratens møde den 6. juni 2016:

Magistraten udsatte den 30. maj 2016 sagen, idet forvaltningen blev bedt om skematisk at vise de foreslåede taletidsregler samt skønne over tidsforbruget ved en 2. behandling efter de skitserede regler. Forvaltningen kan anføre følgende:

Foreslåede taletidsregler ved 2. behandlingen af budgettet:

Indledningsvis ordførerrunde -  taletid max. 5 minutter.

Herefter:

Formanden for Bolig-

og Ejendomsudvalget

 Max. 5 minutter  indledende

Max. 2 minutter afsluttende

Andre medlemmer

 Max. 3 minutter  (1. gang)

Max. 1 minut  (2. og sidste gang)

Formanden for Undervisningsudvalget

 Max. 5 minutter  indledende

Max. 2 minutter afsluttende

Andre medlemmer

 Max. 3 minutter  (1. gang)

Max. 1 minut  (2. og sidste gang)

Formanden for Sundheds-

og Omsorgsudvalget

 Max. 5 minutter  indledende

Max. 2 minutter afsluttende

Andre medlemmer

Max. 3 minutter  (1. gang)

Max. 1 minut  (2. og sidste gang)

Formanden for Kultur-og Fritidsudvalget

Max. 5 minutter  indledende

Max. 2 minutter afsluttende

Andre medlemmer

Max. 3 minutter  (1. gang)

Max. 1 minut  (2. og sidste gang)

Formanden for Børneudvalget

Max. 5 minutter  indledende

Max. 2 minutter afsluttende

Andre medlemmer

Max. 3 minutter  (1. gang)

Max. 1 minut  (2. og sidste gang)

Formanden for Socialudvalget

Max. 5 minutter  indledende

Max. 2 minutter afsluttende

Andre medlemmer

Max. 3 minutter  (1. gang)

Max. 1 minut  (2. og sidste gang)

Formanden for By-og Miljøudvalget

Max. 5 minutter  indledende

Max. 2 minutter afsluttende

Andre medlemmer

Max. 3 minutter  (1. gang)

Max. 1 minut  (2. og sidste gang)

Formanden for Arbejdsmarkeds-og Uddannelsesudvalget

Max. 5 minutter  indledende

Max. 2 minutter afsluttende

Andre medlemmer

Max. 3 minutter  (1. gang)

Max. 1 minut  (2. og sidste gang)

Formanden for Magistraten (Borgmesteren)

Max. 5 minutter  indledende

Max. 2 minutter afsluttende

Andre medlemmer

Max. 3 minutter  (1. gang)

Max. 1 minut  (2. og sidste gang)

Borgmesteren (Skat

og Finansiering)

Max. 5 minutter  indledende

Max. 2 minutter afsluttende

Andre medlemmer

Max. 3 minutter  (1. gang)

Max. 1 minut  (2. og sidste gang)

 

Det forudsættes, at anlæg indgår i debatten om det enkelte udvalgsforslag, og at der alene foretages afstemning om anlæg.

Ovenstående gælder for de enkelte udvalg, hvis der anmodes om debat (taletid).

Anmodninger, der alene vedrører procedure og særskilt afstemning om ændringsforslag mv., vil ikke blive medregnet som taletid.

Skøn over tidsforbrug:

F.eks. varede debatten om Undervisningsudvalgets budget ved 2. behandlingen i 2015 ca. 1 time og 5 minutter. Havde de nu foreslåede taletidsregler været gældende og havde der været samme talelyst, ville debatten have varet ca. 41 minutter- dvs. ca. en tredjedels reduktion.

Hvis forløbet af budgetdebatten for Undervisningsudvalget er typisk, vil forvaltningen skønne, at 2. behandlingen i stedet for 7 timer og 38 minutter, vil vare knap ca. 5 timer og altså slutte inden midnat.

Men som tidligere anført er afstemningens praktiske tilrettelæggelse også af betydning for længden af budgetdebatten og vil kunne indebære en betydelig tidsreduktion. Afstemningstemaerne foreslås som nævnt fastlagt af Magistraten forinden 2. behandling af budgettet.  

Fra sagsfremstillingen til Magistratens møde den 30. maj 2016:

 

Kommunalbestyrelsen oversendte den 9. november 2015 til Magistraten nedenstående beslutningsforslag fra rådmand Jan E. Jørgensen:

"Venstre foreslår, at der i lighed med 1. behandlingen af budgettet indføres taletidsregler ved 2. behandlingen.

Baggrunden for forslaget er, at der igennem flere år har været urimeligt lange debatter i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Udover at rådhusansatte og kommunalbestyrelsesmedlemmer først kommer hjem midt om natten, så medfører den lange debat, at flere områder kommer til debat så sent på aftenen, at tilhørerne - herunder lokalpressens repræsentanter – for længst er gået hjem."

 

Forvaltningens bemærkninger:

 

I en anden sag på dagsordenen er der udførlig gjort rede for Frederiksberg Kommunes 2. behandling af budgettet. Beslutningsforslaget skal ses i sammenhæng med denne redegørelse.

 

De to største kommuner, Københavns og Aarhus har følgende regler om taletid:

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har i sin forretningsorden fastsat følgende:

"Særligt om 2. behandling af budgettet

I 1. runde afholdes overborgmesterens fremlæggelsestale, budgetordførertalerne samt ordførertalerne inden for ressortområderne samt spørgsmål/svar hertil.

I 2. runde er der mulighed for at stille opklarende spørgsmål og debattere budgettet i almindelighed.

Korte bemærkninger under 1. og 2. behandling af budgettet.

Hvert medlem har mulighed for at stille spørgsmål på hver 1 minuts varighed i 1. runde til overborgmesterens budgetfremlæggelsestale, hver enkelt budgetordfører og ordførerne.

Medlemmerne får ordet i den rækkefølge, der bestemmes af gruppernes indbyrdes størrelsesorden.

3 medlemmer vil kunne stille spørgsmål til overborgmesteren henholdsvis ordførerne inden overborgmesteren henholdsvis ordførerne besvarer spørgsmålene.

Overborgmesteren, hver enkelt budgetordfører og ordførerne har samlet 3 minutter til at besvare hvert af de fremsatte spørgsmål.

Der fastsættes en samlet spørgetid på 20 minutter for spørgsmål/svar til henholdsvis overborgmesteren, budgetordførerne og ordførerne.

I 2. runde gælder de almindelige regler for korte bemærkninger, dvs. korte bemærkninger af 1 minuts varighed."

 

I Københavns Kommune tog 2. behandlingen i 2015 for budget 2016 ca. 2 timer. Det kan oplyses, at der i 2015 blev indgået et bredt budgetforlig mellem partierne A,F,B,O,V,C,I mens Ø og et medlem uden for partierne stod udenfor forliget. I Københavns Kommune blev afstemningen delt op i ændringsforslag, effektiviseringsforslag, finansieringsforslag og hensigtserklæringer. Ændringsforslag blev derefter sat til afstemning i forskellige bundter og der blev således ikke foretaget afstemning om enkeltpunkter/forslag. Så dels er budgetforliget bredere end på Frederiksberg og dels er afstemningsproceduren anderledes, hvilket alt andet lige giver en kortere afvikling. Hertil kommer så, at der er taletidsregler.

 

I Aarhus Kommune er der fastsat følgende generelle taletidsregler i byrådets forretningsorden:

 

"§ 4, Stk. 4. Der gælder følgende regler om taletid ved behandling af sager:

1. talerrunde:

Ordførere: Maksimalt 5 minutter

Borgmester/rådmænd: Maksimalt 5 minutter

Andre byrådsmedlemmer: Maksimalt 2 minutter

2. talerrunde:

Ordførere: Maksimalt 2 minutter

Borgmester/rådmænd: Maksimalt 2 minutter

Andre: 1 minut

3. talerrunde:

Ordførere: Maksimalt 1 minut

Borgmester/rådmænd: Maksimalt 1 minut

Andre: 1 minut"

 

I Aarhus Kommune tog 2. behandlingen i 2015 for budget 2016 ca.1 time og 30 minutter.

I Aarhus Kommune var mellem A,V,B,F,O,C indgået budgetforlig for 2016, mens Ø og I stod udenfor forliget. 

I Aarhus Kommune blev afstemningstemaet afstemt på forhånd og særskilte ønsker om afstemning af enkeltpunkter/forslag i ændringsforslagene bliver imødekommet. På denne baggrund bliver afstemningerne foretaget i bundter indenfor hvert fagområde og der kan således stemmes om hvert enkeltelement, hvis der er fremsat ønske herom.  Så dels er budgetforliget bredere end på Frederiksberg og dels er afstemningsproceduren anderledes, hvilket alt andet lige giver en kortere afvikling. Hertil kommer så, at der er taletidsregler - altså som i Københavns Kommune - uanset at reglerne ikke er identiske.

 

Forsøg med taletidsregler ved 2. behandlingen

Serviceområdet har udarbejdet forslag til taletidsregler ved 2. behandlingen af budgettet. Taletidsreglerne ved 1. behandlingen kan ikke anvendes, da debatten her er bred og generel og uden afstemninger. 2. behandlingen har en indholdsmæssig struktur, og der skal sluttelig foreligge et vedtaget budget.

 

Der foreslås  - som praksis allerede er - en indledende ordførerrunde. Taletiden begrænses til max. 5 minutter pr. ordfører. (10 minutter ved 1. behandlingen).

 

Dernæst starter den egentlige budgetbehandling, udvalg for udvalg - efterfulgt af anlæg, finansiering og skat. Efter hver af disse "punkter/runder" er der afstemning, inden der fortsættes til næste punkt. Afgrænsningen heraf er derfor afgørende.

 

Taletidsreglerne for hver af disse punkter/runder foreslås at være følgende:

 

Udvalgsformanden har indledende max. 5 minutter. Andre kommunalbestyrelsesmedlemmer har  max. 3 minutter til et 1. indlæg og max. 1 minut til et sidste og afsluttende indlæg. Udvalgsformanden har afsluttende max. 2 minutter inden afstemning på udvalgsområdet påbegyndes.

 

Hvad der gælder for udvalgsformanden gælder tilsvarende for borgmesteren under punkterne om anlæg, finansiering og skat.

 

Som vanlig drøftes afstemningstemaer og fremgangsmåde i Magistraten inden 2. behandlingen. Her er praksis, at politiske ændringsforslag bliver grupperet og sorteret efter samlet mandattal for partier, der indstiller dem (udvidelser og effektiviseringer samlet). I tilfælde hvor to grupper af ændringsforslag har samme mandattal bag sig, sorteres efter økonomisk mest vidtgående forslag. De enkelte ændringsforslag var i 2015 indekseret (a, b, c, d osv.), så det var muligt at bede om særskilt afstemning om enkeltpunkter, hvilket også blev benyttet. Denne afklaring er vigtig for afgræsningen af punkterne/runderne i taletiden. Det foreslås at det ved Magistratens behandling inden 2. behandling af budgettet aftales, hvilke punkter, inden for hvert udvalgsområde, der ønskes afstemning om, idet udgangspunktet er, at afstemningen i Kommunalbestyrelsen er, som angivet ved Magistratens behandling, hvilket Borgmesteren konstaterer i Kommunalbestyrelsen og der hermed er afstemning om de punkter, der eksplicit er anmodet om afstemning af. Hermed kan afviklingen af afstemningsteknikken tidsmæssigt reduceres.

 

Anmodninger, der alene vedrører procedure og særskilt afstemning om ændringsforslag mv., vil ikke blive medregnet som taletid.

 

Det foreslås, at de foreslåede taletidsregler afprøves ved 2. behandlingen af budgettet den 10. oktober 2016 og så evalueres. Hvis der herefter skal indføres formelle taletidsregler skal det ske ved en ændring af forretningsordenen (kræver 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen).
Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 30. maj, den 6. juni 2016, den 15., den 22. og den 29. august 2016, Kommunalbestyrelsen den 5. september 2016.

Historik

Indstilling 30. maj 2016, pkt. 191:

Serviceområdet indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forvaltningens forslag til taletidsregler ved 2. behandlingen af budgettet afprøves ved 2. behandlingen den 10. oktober 2016 med efterfølgende evaluering.


Indstilling 6. juni 2016, pkt. 203:

Serviceområdet indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forvaltningens forslag til taletidsregler ved 2. behandlingen af budgettet afprøves ved 2. behandlingen den 10. oktober 2016 med efterfølgende evaluering.


Indstilling 15. august 2016, pkt. 268:

Serviceområdet indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forvaltningens forslag til taletidsregler ved 2. behandlingen af budgettet afprøves ved 2. behandlingen den 10. oktober 2016 med efterfølgende evaluering.

 

Magistraten, 15. august 2016, pkt. 268:

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om en vurdering af en taletid på 4 minutter og indarbejde, at udvalgsformanden først taler i hvert udvalg og her også taler som partiets ordfører


Indstilling 22. august 2016, pkt. 290:

Serviceområdet indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forvaltningens forslag til taletidsregler ved 2. behandlingen af budgettet afprøves ved 2. behandlingen den 10. oktober 2016 med efterfølgende evaluering.


Indstilling 29. august 2016, pkt. 337:

Serviceområdet indstiller, at beslutningsforslaget tiltrædes, idet forvaltningens forslag til taletidsregler afprøves ved 2. behandlingen den 10. oktober 2016 med efterfølgende evaluering.

 

248. Kommende temadebatter og forslag til ændring af taletidsreglerne

Sagsnr.: 00.01.00-A00-70-16

Resumé

Efter temadebatten om sammenhængende børnepolitik i februar 2016 evaluerede Magistraten debatten, herunder taletidsreglerne, der derfor foreslås ændret. Der skal i 2. halvår 2016 være temadebat om Smart City. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en dato. Kommunalbestyrelsen bedes desuden tage stilling til, om der skal afholdes temadebatter i 2017, eller om der grundet valget til Kommunalbestyrelsen først på ny skal afholdes temadebatter i 2018.

Indstilling

Magistraten indstiller, at taletidsreglerne ændres i overensstemmelse med nedenstående forslag.

 

Et flertal i Magistraten (Borgmesteren, Simon Aggesen, Thyge Enevoldsen, Jan E. Jørgensen, Margit Ørsted, Morten Jung, Lars Berg Andersen, Jens Tørning) indstiller,

  •  at der afholdes temadebat i Kommunalbestyrelsen om Smart City den 14. november 2016
  • at der afholdes temadebat om erhvervs- og turismepolitik i foråret 2017

 

Et mindretal i Magistraten (Michael Vindfeldt, Sine Heltberg, Balder Mørk Andersen) indstiller, at der afholdes temadebat om erhvervs- og turismepolitik i efteråret 2016.

Sagsfremstilling

Efter temadebatten om sammenhængende børnepolitik i februar 2016 evaluerede Magistraten den 29. februar debatten. Forvaltningen blev anmodet om en indstilling om taletidsreglerne ved temadebatter.

 

De nuværende taletidsregler

Udvalgsformanden (eller udvalgsformændene) fremlægger temaet og skitserer eventuelt handle- og løsningsmuligheder. Den maksimale taletid er 10 min.

 

Herefter har hvert parti gennem sin ordfører mulighed for et indlæg på maksimalt 5 min. Ordførerrækken følger partiets (kandidatlistens) størrelse mht. afgivne stemmer – eller efter nærmere aftale.

 

Efter hver ordførers indlæg har de øvrige ordførere mulighed for en replik på maksimalt 1 min. til ordførerens indledende indlæg. Er der ikke flere replikker går ordet til næste ordfører osv. Der er kun mulighed for én replik for hver ordfører.

 

Dernæst har hvert partis ordfører – i samme rækkefølge – mulighed for en afsluttende duplik på max. 2 min.

 

Efter ordførernes indlæg, replik og duplik har andre kommunalbestyrelsesmedlemmer mulighed for et indlæg på max. 1 min. Der er kun mulighed for ét afsluttende indlæg for medlemmerne.

 

Temadebatten afsluttes senest efter 2 timers debat, hvorefter sagen uden afstemning går tilbage til udvalget, der udarbejder endelig indstilling i sagen.

Ændringsforslag
Det foreslås, at både øvrige ordførere og andre kommunalbestyrelsesmedlemmer (dvs. alle) har mulighed for et indlæg på maksimalt 1 minut efter ordførerens indledende indlæg, hvorefter hvert partis ordfører har mulighed for afsluttende bemærkninger på maksimalt to minutter. Dermed ses det ikke længere at være brug for andre kommunalbestyrelsesmedlemmers afsluttende indlæg.

Forslag til nye taletidsregler
Udvalgsformanden (eller udvalgsformændene) fremlægger temaet og skitserer eventuelle handle- og løsningsmuligheder. Den maksimale taletid er 10 min.

Herefter har hvert parti gennem sin ordfører mulighed for et indlæg på maksimalt 5 min. Ordførerrækken følger partiets (kandidatlistens) størrelse med hensyn til afgivne stemmer - eller efter nærmere aftale.

Efter hver ordførers indlæg har andre medlemmer mulighed for et indlæg på maksimalt 1 min. til ordførerens indledende indlæg i den rækkefølge, som de melder sig. Der er kun mulighed for ét indlæg pr. medlem til hver ordførerindlæg.

Når der ikke er flere indlæg, går ordet til næste ordfører i rækken osv.

Afsluttende har hvert partis ordfører - i samme rækkefølge - mulighed for afsluttende bemærkninger på maksimalt 2 minutter.

Temadebatten afsluttes senest efter 2 timers debat, hvorefter sagen uden afstemning går tilbage til udvalget, der udarbejder endelig indstilling i sagen.

Kommende temadebatter
Der skal i 2. halvår 2016 afholdes temadebat om Smart City. Det indstilles, at debatten afholdes den 14. november 2016. Kommunalbestyrelsen bedes desuden tage stilling til, om der skal afholdes temadebatter i 2017, eller om der grundet valget til Kommunalbestyrelsen først på ny skal afholdes temadebatter i 2018.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 22. og den 29. august 2016, Kommunalbestyrelsen den 5. september 2016.

Historik

Indstilling 22. august 2016, pkt. 293:

Juridisk Afdeling indstiller:

  • at taletidsreglerne ændres i overensstemmelse med nedenstående forslag
  • at der afholdes temadebat i Kommunalbestyrelsen om Smart City den 14. november 2016
  • om der skal afholdes temadebatter i 2017

 

Magistraten, 22. august 2016, pkt. 293:

Magistraten udsatte sagen.


Indstilling 29. august 2016, pkt. 338:

Juridisk Afdeling indstiller:

  • at taletidsreglerne ændres i overensstemmelse med nedenstående forslag
  • at der afholdes temadebat i Kommunalbestyrelsen om Smart City den 14. november 2016
  • om der skal afholdes temadebatter i 2017

 


Lukkede dagsordenspunkter