Kommunalbestyrelsen - Referat
Referat
til
mødet i Kommunalbestyrelsen
den 10. oktober 2016 kl. 19:00
i Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen - Referat


Tryk 'Ctrl F' for at søge i hele teksten

Åbne dagsordenspunkter

272. 2. behandling af budget 2017

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-4-16

Resumé

Den endelige budgetvedtagelse foretages med 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen 10. oktober. Vedlagt sagen er forslag til et afstemningstema, som danner grundlag for budgetvedtagelsen. Indeholdt heri er enkelte tekniske ændringer.

Beslutning

Taksterne blev tiltrådt.

Valg af selvbudgettering og den økonomiske politik blev tiltrådt.

Kirkeskatten vedtoges uændret 0,50 pct.

Konsekvenserne for overslagsårene blev tiltrådt.

Udskrivningsprocenten er herefter uændret 22,8 pct.

Se øvrige beslutninger i bilag 3: Kommunalbestyrelsen 10. oktober 2016.

Indstilling

Magistraten indstiller, at

 • Afstemningstemaet for ændringsforslagene oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet,
 • De i sagen nævnte tekniske ændringer indarbejdes i afstemningstemaet uden afstemning i Kommunalbestyrelsen. For de politiske ændringsforslag bekræfter partierne og hermed kommunalbestyrelsesmedlemmerne ved hvert udvalg, at man stemmer for de ændringsforslag, hvor ens parti står som forslagsstiller,
 • Budgetbemærkningerne ajourføres svarende til de endeligt vedtagne ændringsforslag til budgettet,
 • Der vælges selvbudgettering for budget 2017,
 • Kirkeskatten vedtages uændret til 0,5 procent.

Sagsfremstilling

Magistratens bemærkninger til afstemningstemaet er indarbejdet, og det nye afstemningstema er vedlagt som bilag 0 (inklusiv takstblad fra side 55). Ændringer i forhold til det oprindeligt vedlagte afstemningstema (bilag 1) er beskrevet på rettelsesbladet i bilag 0 (side 68).

Magistraten behandlede udkast til økonomiske politik på Magistratsmøde den 22. august (pkt. 299). Politikken vedtages som del af budgettet og er vedlagt til orientering (bilag 2).

Magistratens beslutninger vedrørende valg mellem statsgaranti og selvbudgettering (MAG 03-10-2016, pkt. 383) og provstiudvalgets budget (MAG 03-10-2016, pkt. 384) er videreført til beslutning i Kommunalbestyrelsen med denne sag.

Sagsfremstilling til Magistraten 3. oktober 2016 (pkt. 382):

1. Partiernes ændringsforslag

Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har indgået et forlig om fælles ændringsforslag til budget 2017-20. Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har udarbejdet egne ændringsforslag partivis. Alle partiers forslag indgår i vedlagte afstemningstema (bilag 1), som foreslås at danne grundlag for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 10. oktober. Nøgletal og væsentlige budgetforudsætninger for hvert sæt af ændringsforslag er vedlagt sagen (bilag 2).

Enkelte ændringsforslag er tematisk sammenfaldende og er markeret med understregning og rødt i afstemningstemaet. De er tillige opremset nedenfor:

 • 6a "Skolemad - forsøg" og 8b "Børnepakke: Skolemad" (UU)
 • 18b og 20b, begge med titlen "Sikker drift - Frederiksbergmuseerne" men med forskellige beløb (KFU)
 • 18c og 20c, begge med titlen "Samarbejdsaftale for Riddersalen" men med forskellige beløb. (KFU)
 • 24c "Tidlig forebyggende indsats for børn og unge" og 26a "Tidlige forebyggende indsats for børn og unge (Beslutningsforslag fra Mette Bang Larsen om indførelse af Sverigesmodellen)" (BU)
 • 27a "Normeringer daginstitutioner", 28a "Bedre normeringer i daginstitutioner" og 29a "Bedre normeringer i daginstitutioner, som i København". (BU)
 • 31b og 33a, begge med titlen "Styrket antiradikaliseringsindsats (på tværs af SSP og den boligsociale indsats)" men med forskellige beløb. (SU)
 • 33b "Pulje til afværgelse af kontanthjælpsloft", 34c "Pulje til afværgelse af kontanthjælpsloft" og 35e "Socialpakke: Modvirke effekt af kontanthjælpsloft" (SU)
 • 40a "Miljøpunkt" og 41b "Klima-, miljø- og trafikpakke: Bymiljøpunkt" (BMU)
 • 40f "Agenda 21 pulje" og "41a "Klima-, miljø- og trafikpakke: Agenda 21 pulje til støtte for borgerinitiativer på miljøområdet" (BMU)
 • 51a "Mobil cafe - Ungerådet" og 56n "Ungepakke - Ungecafé" (MAG)
 • 52b "Pulje til turismeaktiviteter" og 56e, f og g "Erhvervs- og turismepakke"
 • 58b "Parkering relateret til Konservatoriegrunden og 63a "Kultur- og musikskole på konservatoriegrunden" er bortset fra beløbene enslydende med 65a, 68c og 69j

Partierne anmodes om at forholde sig til ovennævnte temaer mhp at tilkendegive afstemning ved temaerne således, at Borgmesteren som mødeleder ved 2. behandlingen af budget 2017 kan konstatere, at der stemmes i overensstemmelse med tilkendegivelserne i Magistratens møde. Partierne bedes også forholde sig til, om der ønskes andre afstemningstemaer.

2. Politiske ændringer siden 1. behandling

Siden Magistratens førstebehandling af budgettet er nedenstående 2 sager med bevillingskonsekvens behandlet i Magistraten/behandles på indeværende møde. Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse indarbejdes sagerne som ændringer til udgangspunktet for afstemningstemaet, og der stemmes således ikke om sagerne som del af afstemningstemaet. Det drejer sig om følgende sager:

 • En udgiftsneutral udgifts- og indtægtsbevilling på Socialudvalget vedrørende Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede (KB 3-10-2016).
 • En fremrykning af rådighedsbeløb vedrørende Skolen på Grundtvigsvej (UU) fra 2017 til 2016 med modpost på pulje til finansiering af overførsler (MAG) (MAG 03/10-2016/forventet KB 10-10-2016).
 • Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, der behandles sideløbende med denne sag på MAG 03/10-2016.

3. Tekniske ændringsforslag

I forhold til 1. behandling af budgettet er der herudover behov for en række tekniske korrektioner:

 • En opjustering af niveauet for afkast af investeringsporteføljen fra 1,60 pct. i budgetforslaget til 1,75 pct. Budgetforslaget blev baseret på det historiske afkast i 2015. De faktiske tal 2016 viser en stigende tendens, så et forøget afkast er forventeligt. I udgangspunktet medfører dette merindtægter på 1,8 mio. kr. årligt under budgetposten renter. Hertil skal lægges afledte konsekvenser ved en faldende kassebeholdning over tid som forelagt i budgetforslag og ændringsforslag.
 • Teknisk korrektion under henholdsvis SOU og MAG vedrørende korrektion for forskellig PL-regulering af udgifter og indtægter samt dobbelttastning.

Herudover er der en række tværgående poster, som i budgetforslaget er placeret under Magistraten til efterfølgende udmøntning på de korrekte fagudvalg, hvor udvidelser og effektiviseringer skal indarbejdes. Disse omfatter:

 • En udgiftsneutral tillægsbevilling af beløb for afledt drift.
 • En udgiftsneutral tillægsbevilling af beløb fra værdighedsmilliarden. Allerede vedtagne indsatser indarbejdes med udgiftsbevillinger finansieret af indtægter fra statstilskud på Sundheds- og Omsorgsudvalget, mens udisponeret rest afsættes på Magistraten til efterfølgende udmøntning. Fra 2020 forventes værdighedsmilliarden at overgå til bloktilskuddet. Derfor er indsatserne under værdighedsmilliarden alene budgetlagt til og med 2019.
 • Der stemmes om udbudsplanen samlet under Magistraten. Da effekterne vedrører flere udvalg foretages indledningsvist en fordeling til de respektive udvalg på baggrund af de konkrete projekter i udbudsplanen (materiale vedlagt konferencematerialet).
 • Der stemmes om Digitaliseringsplanen samlet under Magistraten. Da effekterne vedrører flere udvalg foretages indledningsvist en fordeling til de respektive udvalg på baggrund af de konkrete projekter (baseret på budgetforligets fordeling).  

4. Takstblad

Takstblad for 2017 vedlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober.

Økonomi

De samlede økonomiske konsekvenser for budgettet kan først opgøres efter endelig vedtagelse. Der forelægges særskilt sag om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 3. oktober 2016 og Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016.

Historik

Indstilling 3. oktober 2016, pkt. 382:

Økonomiafdelingen indstiller, at

 • Afstemningstemaet for ændringsforslagene oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet,
 • De i sagen nævnte tekniske ændringer indarbejdes i afstemningstemaet uden afstemning i Kommunalbestyrelsen. For de politiske ændringsforslag bekræfter partierne og hermed kommunalbestyrelsesmedlemmerne ved hvert udvalg, at man stemmer for de ændringsforslag, hvor ens parti står som forslagsstiller,
 • Budgetbemærkningerne ajourføres svarende til de endeligt vedtagne ændringsforslag til budgettet.

 

273. Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Daniel Panduro om ændring i dagplejens oprykningsalder

Sagsnr.: 00.01.00-P35-154-16

Sagsfremstilling

Oversendtes til Børneudvalget.

 

”Enhedslisten foreslår at ændre oprykningsalderen for den Frederiksbergske dagpleje, således at børn først bliver rykket fra dagplejen til børnehave i 3-årsalderen.

 

Motivation:

Når forældre vælger dagplejen til deres børn er det ud fra et ønske om at børnene de første år skal møde hjemlige og ikke så institutionaliserede rammer. Derfor må den naturlige konsekvens af Frederiksbergs politik om at børnehavealderen er 3 år, også betyde at dagplejebørn også først bliver rykket op i børnehave i 3-års-alderen."

 

(Til udvalgsbehandling)

 

274. Forslag til beslutning fra 2. viceborgmester Michael Vindfeldt om udsmykning af kommunalbestyrelsens mødesal

Sagsnr.: 00.01.00-P35-154-16

Sagsfremstilling

Oversendtes til Bolig- og Ejendomsudvalget.

 

”Kommunalbestyrelsen beslutter at udsmykke kommunalbestyrelsens mødesal med et permanent placeret Dannebrogs flag i passende størrelse.”

 

(Til udvalgsbehandling)

 

275. Fremrykning af rådighedsbeløb vedr. Skolen på Grundtvigsvej

Sagsnr.: 82.06.00-P20-22-16

Resumé

I sagen fremrykkes 11,9 mio. kr. af rådighedsbeløbet på Skolen på Grundtvigsvej fra 2017 til 2016. Projektets anlægssum ændres ikke. Der er alene tale om en ændret periodisering begrundet i en fremrykket udførsel af blandt andet udearealer og jordarbejde i forbindelse med anlæg af p-kælder.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der fremrykkes 11,9 mio. kr. af rådighedsbeløbet på Skolen på Grundtvigsvej fra 2017 til 2016 med modpost på den negative anlægspulje i 2016.

2. at rådighedsbeløb på Skolen på Grundtvigsvej i 2017 reduceres med 11,9 mio. kr. med modpost på Pulje til finansiering af overførsler.

Sagsfremstilling

Skolen på Grundtvigsvej følger den overordnede tidsplan. Etape 1, ombygning i de eksisterende bygninger, blev afleveret juli 2016, og skolen blev indviet og ibrugtaget i august 2016. Etape 2, parkeringskælder, nybygning og udearealer, pågår. Byggegruben for parkeringskælderen er nu etableret med sekantpælsvægge. Jordkørsel pågår, således at byggegruben er fuldt udgravet i uge 38. Herefter støbes bundplade og elementmontage for parkeringskælder og ny skolebygning ved Henrik Steffens Vej opstartes ultimo 2016. Det samlede projekt for parkeringskælder, skolebygning og udearealer forventes afleveret ultimo 2017.

Det forventes, at der anvendes 11,9 mio. kr. mere i 2016 end tidligere antaget. Det skyldes primært to forhold:

 1. I forbindelse med skolens ibrugtagning august 2016 har der været projekttilpasninger for at skolen kunne fungere fra første dag. Således er færdiggørelsen af udearealer på Grundtvigsvej fremrykket i forhold til den oprindelige periodisering.
 2.  Jordarbejder i forbindelse med etablering af byggegrube, fjernelse af hotspot og forurenet jord i forhold til Regionens krav forventes nu afsluttet i 2016.

Økonomi

Der fremrykkes 11,9 mio. kr. af rådighedsbeløbet på Skolen på Grundtvigsvej fra 2017 til 2016 med modpost på den negative anlægspulje i 2016.

Rådighedsbeløbet på Skolen på Grundtvigsvej i 2016 øges dermed fra 66.281.000 kr. til 78.181.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2017 reduceres tilsvarende.

Den samlede anlægssum ændres ikke, og udgør fortsat i alt 173.650 t. kr.

Rådighedsbeløb på Skolen på Grundtvigsvej i 2017 reduceres med 11,9 mio. kr. med modpost på Pulje til finansiering af overførsler.

Det bemærkes, at der med opskrivning af den negative pulje i 2016 er en øget udfordring med at overholde anlægsrammen. Ved 2. forventet regnskab var den forventede udfordring opgjort til 20 mio. kr., nu med denne sag udgør den 32 mio. kr. Forvaltningen er ved at gennemgå samtlige anlægsprojekter med henblik på at identificere eventuelle mindreforbrug, således at anlægsrammen overholdes. Forvaltningen vil fremlægge dette overblik til 3. forventet regnskab.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget den 26. september 2016, Magistraten den 3. oktober 2016, Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016.

Historik

Indstilling 26. september 2016, pkt. 180:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at der fremrykkes 11,9 mio. kr. af rådighedsbeløbet på Skolen på Grundtvigsvej fra 2017 til 2016 med modpost på den negative anlægspulje i 2016.

2. at rådighedsbeløb på Skolen på Grundtvigsvej i 2017 reduceres med 11,9 mio. kr. med modpost på Pulje til finansiering af overførsler.


Indstilling 3. oktober 2016, pkt. 385:

Undervisningsudvalget indstiller,

1. at der fremrykkes 11,9 mio. kr. af rådighedsbeløbet på Skolen på Grundtvigsvej fra 2017 til 2016 med modpost på den negative anlægspulje i 2016.

2. at rådighedsbeløb på Skolen på Grundtvigsvej i 2017 reduceres med 11,9 mio. kr. med modpost på Pulje til finansiering af overførsler.

 


Lukkede dagsordenspunkter

 

276. Salg af ejendom

Lukket - 27.57.00-P20-1-15

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.