Kommunalbestyrelsen - Referat
Referat
til
mødet i Kommunalbestyrelsen
den 7. september 2015 kl. 19:00
i Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen - Referat

Brian Holm havde meldt forfald. I stedet mødte Johnny Gehlsen.


Tryk 'Ctrl F' for at søge i hele teksten

Åbne dagsordenspunkter

221. 1. behandling af forslag til budget 2016 og overslagsår

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-15

Resumé

Direktionens budgetforslag fremsendes til Magistraten efter at have været i behandling i de enkelte fagudvalg. Der har ikke været nogen bemærkninger til forslaget, og det indstilles derfor, at direktionens budgetforslag indgår i Magistratens budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutning

1. behandling af forslag til budget 2016 og overslagsår  foretoges.

Budgetforslaget overgik til 2. behandling.

Indstilling

Magistraten indstiller med forbehold fra alle partier,

- at Direktionens budgetforslag indgår i Magistratens budgetforslag

- at Magistratens budgetforslag overgår til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg har den 24. august 2015 behandlet direktionens budgetforslag 2016. I alle udvalg er budgetforslaget blevet drøftet uden, at det har givet anledning til nogen bemærkningner eller kommentarer, og forslaget er således fremsendt til Magistraten til videre drøftelse.

 

Ligesom sidste år er samtlige tekniske korrektioner og opgaveændringer, der er fremlagt i forbindelse med 2. finansielle orientering om budget 2016-19, indarbejdet i direktionens budgetforslag. Forslaget indeholder endvidere de nyeste skøn for skatteindtægter, tilskud og udligning, lån, renter, afdrag og finansforskydninger, der ligeledes blev præsenteret i forbindelse med 2. finansielle orientering.

 

Direktionens budgetforslag er baseret på det statsgaranterede skatteskøn, men direktionen vil senere forelægge en indstilling om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

 

Økonomi

De økonomiske nøgletal i direktionens budgetforslag fremgår af tabel 1 nedenfor. For en yderligere udspecificering henvises der til de økonomiske nøgletal på side 4-5 samt bevillingsoversigten på side 43-45 i budgetforslaget, jf. bilag.

 

Tabel 1: Økonomiske nøgletal i direktionens budgetforslag.

Nøgletal

 BF2016

 BO2017

 BO2018

 BO2019

Ordinær driftsresultat før tilskud og udligning

        -143.052

        -310.236

        -478.883

        -659.013

Ordinær drift efter tilskud & udligning

        -385.825

        -400.996

        -425.177

        -453.265

Strukturel balance (drift, skat, TU og renter)

        -361.421

        -377.377

        -401.712

        -431.569

I alt drift efter tilskud, renter og anlæg

          -10.834

          -44.920

          -58.902

        -130.051

Skattefinansieret område i alt

         107.553

           79.788

           58.683

            -8.405

Kasseforbrug (balance)

        -107.266

          -79.501

          -58.396

             8.692

Kasse ultimo (før deponering)

         640.990

         561.489

         503.093

         511.784

Heraf deponerede beløb

103.521

123.887

91.971

39.983

Kasse ultimo (efter deponering)

537.469

437.602

411.122

471.801
 

Som det fremgår af de økonomiske nøgletal, er der i direktionens budgetforslag et finansieringsunderskud i de første tre år på henholdsvis 107,3 mio. kr. i 2016, 79,5 mio. kr. i 2017 og 58,4 mio. kr. i 2018. I 2019 er der et finansieringsoverskud på 8,7 mio. kr.

 

Kassebeholdningen efter deponering ultimo 2016 vil udgøre 537,5 mio. kr. faldende til 471,8 mio. kr. ultimo 2019, hvilket således er i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes økonomiske politik.

 

Borgmesterpåtegning

Ingen.

 

Behandling

Magistraten den 31. august 2015, Kommunalbestyrelsen den 7. september 2015.

 

Historik

 Indstilling 31. august 2015, pkt. 342:

Direktionen indstiller,

- at Direktionens budgetforslag indgår i Magistratens budgetforslag

- at Magistratens budgetforslag overgår til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

 

 

222. Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om parkering

Sagsnr.: 00.01.00-P35-105-15

Sagsfremstilling

Oversendtes til By- og Miljøudvalget.

 

”SF foreslår, at bilister uden beboerlicens der ønsker at parkere på Frederiksberg, skal købe en p-billet til 0 kr. for de første 2 timer.

Begrundelse:

Besøgende kan undgå betaling ved at stille p-skiven efter 2 timers parkering, og generelt finder SF det sandsynligt at omgåelsen af parkeringsreglerne er øget med vedtagelsen af den nye parkeringsordning. Især fordi incitamentet til at flytte på p-skiven, herunder især for parkeringer ud over 4½ time, er blevet øget. For en pendler med arbejdstid fra kl. 8 til kl. 16 kan betalingskravet omgås ved at stille p-skiven kl. 10, 12 og 14.

Med en vedtagelse af SF's forslag vil man både gøre det mindre nemt at udføre parkometersnyd, ligesom det vil medføre en fuld digitalisering af parkeringen, så den umiddelbart kan kontrolleres via nummerpladen.

SF er ikke part i parkeringsforliget, og mener grundlæggende at udefrakommende bilister skal betale fra første minut der parkeres på Frederiksberg. Dette ændrer dog ikke på at vi fortsat konstruktivt vil arbejde for at mindske den del af bilismen på Frederiksberg som kan erstattes af andre transportformer."

(Til udvalgsbehandling)

 

223. Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Karsten Skawbo-Jensen om træ-initiativer med ejerskab af borgerne

Sagsnr.: 00.01.00-P35-105-15

Sagsfremstilling

Oversendtes til By- og Miljøudvalget.

 

”Frederiksbergs rekordmange vejtræer er med til at brande vores by som grøn og attraktiv. Grønne trækroner styrker livskvaliteten. Vejtræer renser desuden luften for støv, omsætter CO2, producerer ilt, giver fugtighed, læ og sænker temperaturen, hvis der er sommerhede, samt opsuger vand ved regnskyl. Samtidig har træerne stor betydning for dyrelivet i byen.

Kommunen gør allerede en stor indsats for at plante træer og pleje og skærme dem, vi allerede har. Denne indsats skal fortsætte uændret.

Men jeg foreslår, at det undersøges og drøftes, hvordan vores træ-indsats kan forstærkes ved at give også borgerne eller grupper af borgere ejerskab af et eller flere nye træer – mod fuld egenbetaling.

Nogle mennesker ønsker at plante et træ, når et barn i familien bliver født.

Nogle mennesker ønsker at plante et træ til minde om en afdød.

Og der kan være andre ønsker.

Ejeren af træet kan så vælge at sætte en navneplade på træet, når det har vokset sig stort nok.

Det bør drøftes, hvad vi vil give mulighed for.

Og det bør undersøges, hvordan det praktisk kan gøres, herunder hvor der i givet fald ville være plads til de ekstra nye træer.

Samtidig kunne det være interessant at se, hvad man har gjort andre steder i Danmark og i storbyer ude i verden.

Ejerskab, engagement og en endnu grønnere by ville kunne blive resultatet af nye træprojekter med borgerejerskab.”

(Til udvalgsbehandling)

 

224. Status på tilvejebringelse af boliger til flygtninge

Sagsnr.: 00.15.00-G01-17-15

Resumé

Sagen redegør nærmere for initiativerne til fremskaffelse af boliger til flygtningene og viser, at opgaven med at finde billige, passende boliger på Frederiksberg vanskeligt kan løses med private, almene og eksisterende kommunale udlejningsboliger. Derfor peges på indretning af ejendomme, som kommunen hidtil har benyttet til andre formål, som en måde til at øge kommunens anvisningmuligheder til flygtninge.  

Magistraten udsatte sagen på sit møde den 24. august med ønske om yderligere oplysninger om det økonomiske niveau for ombygningerne mv.

Magistraten udsatte på sit møde den 31. august sagen til et ekstraordinært møde den 7. september med ønske om yderligere oplysninger om St. Godthåb, erhvervslejemål, Domus Vista mv.

Sagen foreslås derfor dobbeltbehandlet i Magistraten og Kommunalbestyrelsen den 7. september 2015 for at kunne sikre tidsplanen for indflytningen i boligerne. De ønskede oplysninger vil fremgå af bilag udsendt til Magistratens behandling af sagen den 7. september. Bilaget vil blive eftersendt til Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten

1.  tog status til efterretning, og indstiller til Kommunalbestyrelsen:

2.  at ejendommen Prins Constantins Vej 3 og Acaciavej 6 ombygges og anvendes som flygtningeboliger.

3.  at der i 2015 afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 6,4 mio. kr. til dækning af købesum for ejendomme og indstandsættelse mm., og at der indarbejdes en negativ rammebevilling på 6,0 mio. kr. til udmøntning i 3. forventet regnskab 2015 og at 0,4 mio. kr. finansieres af kassen, jf. økonomiafsnit,

4.  at betinget købsaftale for køb af ejendomme Prins Constantins Vej 3 for en købesum på 3.063.000 kr. tiltrædes,

5.  at der afsættes 15 mio. kr. i 2016, idet finansiering indarbejdes i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2015-2016,

6.  at der igangsættes en proces for dispensation fra kommuneplan vedr. Acaciavej 6 med henblik på anvendelse til boligformål i en midlertidig periode,

7.  at der udarbejdes på sigt tillæg til Kommuneplan 2013 for Acaciavej 6, der giver mulighed for at bygge bofællesskaber med henblik på permanentliggørelse af boligerne.

Sagsfremstilling

Fra Magistraten den 24. august 2015:

Magistraten udsatte sagen på yderligere oplysninger om det økonomiske niveau for ombygningerne, vurdering af selvombygning, antallet af pladser særligt på Acaciavej, mulighed for at anvende 2. sal og kælder til beboelse på Prins Constantins Vej samt planer over bygningerne, anvendelse af pavilloner samt Godthåbsvej 79.

 

Socialudvalget er løbende blevet orienteret om det øgede behov for boliger til kommunens kvoteflygtninge, senest den 27. april 2015. Stigningen i antallet af modtagne flygtninge giver et markant pres på den boligkapacitet, som Frederiksberg Kommune har til rådighed til den lovpligtige boligplacering af flygtninge. På trods af et intensivt forløb i forhold til at skaffe boliger, er det som nævnt i de tidligere sager, vanskeligt på kort tid at realisere det store boligbehov, hvorfor en del af de nævnte løsningsforslag først får fuld effekt i 2016.

I denne sag beskrives behov og kapacitet med hensyn til boliger til flygtninge, som status er i dag. Sagen forelægges By- og Miljøudvalget for så vidt angår sikring af plangrundlaget.

Kommunen er efter Integrationsloven forpligtet til at anvise en (permanent) bolig. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal der anvises flygtningene et midlertidigt opholdssted. Hvis kommunen ikke udnytter sine muligheder for anvise bolig til en flygtning, kan Udlændingestyrelsen på vegne af kommunalbestyrelsen og for kommunens regning indgå aftaler om at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen med henblik på at anvise boliger til kommunens flygtninge.

En permanent bolig må ikke have en huslejeudgift, som overstiger flygtningens (husstandens) økonomiske formåen. En af udfordringerne i forbindelse med fremskaffelse af boliger er derfor at finde boliger med et passende huslejeniveau. For en midlertidig indkvartering kan der maksimalt opkræves 2.122 kr. pr. måned, hvorfor kommunen skal afholde alle udgifter derudover. Indtil slutningen af 2014 var det muligt at boligplacere alle nyankomne flygtninge permanent i den boligmasse, som kommunen i forvejen har adgang til. Dette skete dog på bekostning af andre målgrupper, som kommunen ligeledes har en pligt til at hjælpe. Derefter var det ikke muligt at fremskaffe boliger i det tempo, som flygtningene ankom, hvorfor de blev midlertidigt placeret på hoteller. Udgiften til hotelophold nåede i 2014 op på 958.000 kr.

I foråret 2015 har Frederiksberg Kommune overtaget Solbjerg på Søndre Fasanvej og indrettet den til midlertidig indkvartering for pt. 32 flygtninge. Derudover er de tomme kollegieboliger på Betty Nansens Allé over sommeren gjort klar til midlertidigt ophold for 25 flygtninge, og yderligere fire flygtninge har fået et tidsbegrænset lejemål i naboejendommen, der neddrosles med henblik på ombygning medio 2016. Med rådigheden over ca. 60-65 midlertidige placeringsmuligheder er der ikke akut behov for flere midlertidige boliger. Det forudsætter dog, at der hurtigt fremskaffes flere permanente boliger for flygtningene til at udflytte til,

Den aktuelle udfordring

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for det følgende år. Landstallene er et skøn over, hvor mange flygtninge, der vil få opholdstilladelse i Danmark det pågældende år. Udlændingestyrelsen foretager skønnet på baggrund af antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesprocenten. På baggrund af landstallene skal landets kommunekontaktråd søge at indgå aftale om, hvordan flygtningene skal fordeles mellem regionerne (regionskvoter). Derefter skal kommunerne på baggrund af regionskvoterne søge at indgå en aftale om, hvordan flygtningene skal fordeles mellem kommunerne (kommunekvoter). Kvoterne bestemmes sædvanligvis på baggrund af en fordelingsnøgle udmeldt af Udlændingestyrelsen. I 2015 skal Frederiksberg Kommune modtage 160 flygtninge. Det endelige antal kvoteflygtninge som kommunen må forvente at modtage i 2016, udmeldes i april 2016, men regionskvoten for visitering af flygtninge er fastlagt, og for hovedstaden er det aftalte antal højere end tilsvarende kvote i 2015. På den baggrund er der forventning om, at Frederiksberg Kommune i 2016 skal modtage 195 flygtninge. Størrelsesordenen for 2017 er ligeledes ukendt, mens kvoten i 2014 var på 46 personer.

Omkring 20 pct. af de ankomne flygtninge er medfølgende børn eller ægtefæller, der ikke behøver separat bolig. Fra tidligere års flygtningekvoter har kommunen aktuelt et uopfyldt behov på 24 boliger. Over en to-årig periode skal Frederiksberg Kommune på den baggrund finde 308 permanente boliger, jv. tabellen nedenfor. 

 

2015

2016

2015-2016

Flygtningekvote (forventet)

160

195

355

Forventet antal nødvendige boliger, når taget højde for børn og ægtefæller (-20 %)

128

156

284

Uopfyldt behov fra tidligere år

24

0

24

Boligbehov i alt

152

156

308
Frederiksberg Kommune er ikke forpligtiget til at stille en større bolig til rådighed, hvis der søges om familiesammenføring, men hidtil har man i boligplaceringen taget hensyn til eventuelle umiddelbart forestående familiesammenføringer. De seneste opgørelser fra Udlændingestyrelsen viser, at der på landsplan forventes omkring 18.000 ansøgninger. Det samlede antal flygtninge med familier, der skal modtages i Frederiksberg Kommune i kvoteåret 2015, kan derfor udgøre op mod 400 personer.

 Nedenfor redegøres nærmere for initiativerne til fremskaffelse af permanente boliger. 

 A. Eksisterende anvisning

Det er ikke realistisk at finde alle 308 nye boliger indenfor kommunens eksisterende råden over boliger i den kommunale, almene og private boligmasse. Det har tidligere været forsøgt at løse opgaven indenfor disse rammer, men det tilsidesatte andre kommunale formål. Hidtil har der været plads til anvisning af flygtninge til ca. 10 boliger årligt i kommunale og almene lejemål. En ændret prioritering forventes at kunne fremskaffe ca. 25 boliger yderligere årligt i den 2-årig periode. Af disse boliger forsøges også dannet mindre bofællesskaber i større familieboliger, hvilket kan øge omfanget.

B. Flere almene familieboliger til flygtninge

   Frederiksberg Kommune er i gang med at forny rammeaftalen for fleksibel udlejningsaftaler og den kommunale anvisning til almene familieboliger. Drøftelserne er nu udvidet til også at omfatte en ekstra tildeling af boliger til flygtninge i perioden 2016-17. Forhandlingerne herom udgør øvrige 30 boliger årligt og afsluttes ved udgangen af året. Derudover drøftes en frivillig og ekstraordinær tildeling af 15 boliger i 2015.

C.1 Privat udlejning, Frederiksberg Boligfond

I forlængelse af den samarbejdsaftale som er indgået mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Boligfond om kommunal anvisning til et antal af fondens boliger er der nu drøftelser om en ekstraordinær anvisning til et antal boliger i 2015 og 2016 til flygtninge. Målet er herigennem at skaffe 20 boliger årligt, med halvårseffekt i 2015. Antallet er forholdsmæssigt det samme antal som i de almene boliger.

C.2 Privat udlejning i øvrigt

Forvaltningen gennemfører en annoncekampagne i august-september med henblik på at få kontakt med private, som kunne være interesseret i at udleje til flygtninge. Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået aftaler om boliger med private, men der har været interesserede tilkendegivelser. En aftale om privat indkvartering kan være fordelagtig i forhold til niveauet for husleje. Det vil endvidere være en fordel for flygtningens integrationsproces at bo sammen med en dansk familie frem for at bo sammen med en større gruppe af andre flygtninge. Det er dog forvaltningens vurdering, at ordningen rent administrativt er væsentligt mere krævende end anvendelse af kommunal indkvartering eller indkvartering hos (almene) boligorganisationer. Ved privat indkvartering skal kommunen blandt andet yde rådgivning og vejledning til udlejer, foretage syn i forhold til om værelset er egnet til beboelse og fastsætte huslejeniveau på baggrund af forholdene ved det enkelte værelse.

Såfremt en flygtning boligplaceres i et lejet værelse i et privat hjem, kan lejeaftalen opsiges af udlejer, og kommunen må derfor påtage sig at finde en anden bolig.

Lejeforholdet vil i udgangspunktet være et anliggende mellem den enkelte lejer og udlejer. Efter en konkret vurdering og i dialog med udlejeren vil kommunen kunne holde udlejeren skadesløs som følge af udestående husleje, tomgangsleje og ekstraordinær istandssættelse.

Kommunens øvrige forpligtelser

Det er erfaringen fra andre kommuner, som har gjort det samme, at der har været begrænset udbytte af annonceringen. Det vurderes dog, at den seneste tids positive medieomtale vil have en afsmittende effekt, og at der derfor årligt kan findes 5-10 boliger ad denne kanal. Det vil kræve, at kommunens borgere løbende orienteres om ordningen.

 C.3 Privat udlejning, pensionskasser mv.

Forvaltningen tager henvendelse til boligejendomme ejet af pensionskasser i håbet om, at disse kan stille boliger til rådighed, eventuelt forud for pensionskassemedlemmer. Der vil være tale om kontakt pr. brev samt mulighed for deltagelse i et fællesmøde, hvor eventuelle spørgsmål og betænkeligheder kan afklares. Der vil blive lagt særlig vægt på et godt match mellem flygtning og de øvrige beboere i ejendommen.

Det er en betingelse, at kommunen vurderer, at flygtningen har økonomi til at betale huslejen, og som følge heraf foreslås det, at der også her overvejes oprettelse af bofællesskaber. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der årligt kan findes op til 5 boliger ad denne kanal.

D. Kollegier, studieboliger og almene ungdomsboliger

En stor andel af de ankomne flygtninge er unge under 30 år. Derfor tages der som i ovenstående kontakt til bestyrelser i og ejere af kollegier, studieboliger og almene ungdomsboliger for adgang til boliger. Der vil også her blive lagt særlig vægt på et godt match mellem flygtning og de øvrige beboere i ejendommen. En særlig fordel ved denne boligform er en lav husleje samt ofte tæt kontakt til andre unge danskere. Det er forvaltningens vurdering, at der kan findes henholdsvis 10-20 og 5-10 boliger i private studieboliger og almene ungdomsboliger ud af en samlet boligmasse på over 1.000 boliger.

 E. Omdannelse af ejendomme til flere boliger

Det bemærkes, at der ikke efter integrationsloven er hjemmel for kommunerne til – med henvisning til flygtningens økonomiske situation – at erhverve ejendomme med henblik på at udleje boligen til nyankomne flygtninge under markedslejeniveauet og hermed yde særlig økonomisk støtte til denne gruppe af borgere. Det betyder, at kommunen ikke har mulighed for at boligplacere en flygtning i en ledig bolig, der er for dyr at anvise i forhold til den pågældendes husstandsindkomst. Det svarer til, hvad der gælder for andre borgere med lav indkomst. Ved udvælgelsen af de ejendomme, som der arbejdes videre med i forhold til at øge kommunens rådighed over boliger til flygtninge, indgår dette hensyn.

Som nævnt i tidligere sager arbejdes der på erhvervelsen og/eller ombygning af 3 ejendomme, Prins Constantins Vej 3, Acaciavej 6 og Godthåbsvej 79. For så vidt angår Prins Constantins Vej kan køb og istandsættelse umiddelbart ske i 2015. I forhold til Acaciavej skal der først sikres, at plangrundlaget er i orden således, at ejendommen kan ibrugtages midlertidigt med det samme og på sigt permanentgøres. Godthåbsvej kan, ligesom Prins ConstantinsVej istandsættes i 2015.

E .1 Prins Constantins Vej 3 (Minibo)

Ejendommen er en klassisk Frederiksberg-villa, opført i 1888 og består af i alt 440 m2. Stueetage og 1. sal er godkendt til beboelse og udgør i alt 240 m2, med 4 værelser samt fælles køkken og badeværelse på begge etager. På 2. sal findes en gildestue på 80 m2, ikke godkendt til beboelse. Endelig har ejendommen en høj kælder på 120 m2 med ekstra baderum, fyrrum og gode lyse rum, men som i lighed med 2.sal ikke er godkendt til beboelse.

Frederiksberg Kommune har i perioden fra den 1. september 1995 og frem til den 31. januar 2014 lejet ejendommen af sælger, som er Landsforeningen LEV, med henblik på beboelse for maksimalt 6 udviklingshæmmede personer. Ejendommen har siden kommunens fraflytning stået tom. Ejendommen fremstår med behov for renovering og opgradering af indvendige faciliteter samt lettere opretningsarbejder i haveanlæg og skure. Endvidere er ejendommens facade i ringe stand, men LEV gennemfører en opgradering af facader og vinduer i sommeren 2015. Generelt er bærende konstruktioner vurderet som værende i god stand, hvorfor der primært skal renoveres installationer, køkken, baderum, gulve, vægge og lofter.

Kommunen har, i henhold til lejeaftalen med LEV, en ret til at få udbetalt et eventuelt provenu ved salg af ejendommen, ligesom kommunen ifølge denne aftale skal dække et eventuelt underskud ved LEV´s salg af ejendommen. Der er ikke tale om en køberet, idet LEV ikke er forpligtiget til at sælge ejendommen, men frit kan vælge at udleje den til anden side.

Restgælden i ejendommen er ca. 1,7 mio. kr. og desuden er der siden kommunens fraflytning påløbet en del udgifter. På den baggrund har kommunen og LEV forhandlet sig frem til en samlet købspris på 3.063.000 kr.

Ejendommens offentlige ejendomsværdi er ifølge SKAT i 2013 på 10 mio. kr.

Købsprisen for ejendommen består forhandlingsteknisk af de nedenfor angivne poster:

1.000 kr.

 

Indfrielse af restgæld

        1.692

Driftstab for 2014 og 2015

           630

Kompensation

           500

Facaderenoveringsomkostninger

           241

Købspris for ejendommen i alt

        3.063
 

De væsentligste vilkår i forbindelse med købet

 • Ejendommen overtages som den er og forefindes, med sædvanlig ansvarsfraskrivelse fra sælger for en eventuelt af sælger ukendt forurening, samt fejl og mangler således, at kommunen ikke kan gøre misligholdelsesbeføjelser for mangler gældende
 • Overtagelse kan ske pr. 1. oktober 2015

Forvaltningen vurderer, at vilkårene for køb af ejendommen er rimelige, og at prisen for ejendommen holdes væsentligt indenfo  r markedsprisspænde således, at tiltrædelse af købsaftale anbefales. Endvidere vurderes det, at indtægter for husleje vil være tilstrækkelige til at dække de løbende driftsudgifter, der blandt andet skal dække el, vand, varme, bygningsforsikring, pleje af udearealer, renovation m.m.

Udgifter til ombygning af ejendommen, så den bliver egnet til beboelse som foreslået, anslås til 1,6 mio. kr.

 E.2 Godthåbsvej 79 (St. Godthåb)

Bygningen er kommunens ejendom. Ejendommen kan ikke umiddelbart ombygges til mindre boenheder, da ejendommen er fredet. Med den nuværende ruminddeling kan der oprettes to store boliger i henholdsvis stuen og på første sal. Boligerne vil være egnede til bofællesskaber og evt. større familier.

Det vurderes, at indtægter for husleje vil være tilstrækkelige til at dække de løbende driftsudgifter.

Udgifterne til ombygning anslås til 2,0 mio. kr. Da der er tale om en kommunal ejendom, kan istandsættelse igangsættes, når den nødvendige bevilling er givet.

 E.3 Acaciavej 6

Bygningen er kommunens ejendom, og har tidligere fungeret som daginstitution. Med en dispensation fra planloven kan ejendommen anvendes som midlertidige boliger til flygtninge, mens boligerne med et tillæg til Kommuneplan 2013 kan permanentgøres. Det foreslås, at der oprettes et bofællesskab med plads til 6 beboere. I de tegninger der er lavet for ejendommen, udgør de enkelte værelser mellem 25 og 35 m2 med eget bad, toilet og te-køkken, og der er endvidere adgang til fælles opholdsrum. I henhold til Kommuneplan 13, kan der ved etableringen af bofællesskaber dispenseres fra boligstørrelsen, såfremt der etableres passende fællesarealer. Kommuneplanen angiver, at der skal etableres 6 parkeringspladser. Dette er dog ikke muligt på grunden, idet der kun er plads til 1 parkeringsplads, hvorfor der i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal søges om dispensation og indbetaling til Frederiksberg Kommunes parkeringsfond for de resterende parkeringspladser. Der etableres 12 cykelparkeringspladser..

Det vurderes, at indtægter for husleje vil være tilstrækkelige til at dække de løbende driftsudgifter.

Udgifterne til ombygning anslås til 2,8 mio. kr. Da der er tale om en kommunal ejendom, kan istandsættelse igangsættes, når den nødvendige bevilling er givet.

E.4. Andre ændrede anvendelser af kommunale ejendomme samt erhvervelse af private ejendomme.

Der arbejdes med flere andre kommunale ejendomme, som indenfor kortere tid har udsigt til at ophøre med eksisterende drift. Ligeledes er der opmærksomhed omkring private ejendomme, som har potentiale til at kunne omdannes til boliger. Sager herom vil blive forelagt løbende.

Samlet oversigt A-E

I nedenstående skema opgøres dels det samlede boligbehov samt, hvordan boligerne søges tilvejebragt.  

 

Permanente boliger

Måltal 2015

Måltal 2016

I alt 2015-2016

A

Prioritering af flygtninge i kommunens eksisterende anvisningsmuligheder, herunder oprettelse af bofællesskaber

10

25

35

 

10

10

20

 

 

 

 

B

Almene familieboliger, herunder oprettelse af bofællesskaber

0

35

35

C.1

Private boliger, Frederiksberg Boligfond

10

20

30

C.2

Private boliger, Frederiksberg borgere

5-10

5-10

10-20

C.3

Private pensionskasseboliger

0-5

0-5

0-10

D

Private studieboliger

10-20

10-20

20-40

 

Almene ungdomsboliger

5-10

5-10

10-20

E.1

Prins Constantins Vej 3

0

8

8

E.2

Godthåbsvej 79

0

6

6

E.3

Acaciavej 6

 0

6

6

 

I alt

 

Behov

 

Manko

50-75

130-155

180-230

 

308

 

78-128
 

Af skemaet fremgår, at over en to-årig periode står kommunen fortsat med en forventet udfordring på, i bedste fald, 78 boliger, der skal tilvejebringes.Udtrykt i et interval, der afspejler den store usikkerhed der knytter sig til flere af indsatserne, er der i den videre beregning regnet med 78-88 boliger. Dette svarer til en kommunal anlægsudgift på 39-44 mio. kr., såfremt samtlige boliger tilvejebringes ved kommunalt anlæg (beregnet på den hidtidige gns.pris på 0,5 mio. kr. pr. "boligenhed" for etablering). 0,5 mio. kr. pr. bolig er en lav pris at lægge til grund for skønnet, og det er langt fra sikkert, at der ville kunne etableres et større antal boliger til samme pris. Der knytter sig altså på flere måder en stor usikkerhed i opadgående retning til dette skøn.

Hvis der ikke findes de nødvendige boliger til kommunens flygtningekvote, må der påregnes en større udgift til midlertidige løsninger. Dette vil omfatte øget brug af hotelophold, ligesom nogle kommuner har etableret pavilloner til midlertidige indkvartering, hvilket medfører udgifter til opstilling og nedtagning samt løbende lejeudgifter.

Forsinkelse af boligetablering betyder også, at integrationsarbejdet forsinkes og forringes, når der ikke sikres permanente rammer for den enkelte flygtnings videre integrationsproces, fx i forhold til job og uddannelse, eventuelle rehabiliteringsindsatser mv. Dertil kommer selve tilknytningen til lokalsamfund mv. i bredere forstand.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der bør tilvejebringes bevilling til boligløsninger baseret på kommunalt anlæg. Den nærmere størrelsesorden og finansiering fremgår af økonomiafsnittet.

Der forventes udarbejdet en ny samlet status i slutningen af 2015, hvor der også foreligger nyt forslag til kommunekvote for 2016. Der rapporteres som i 2015 deruover løbende med status og ift. konkrete enkeltprojekter. De afsatte anlægsrammer indgår også i opfølgningen forud for de forventede regnskaber. 

Økonomi

I økonomiaftalen for 2015 blev der givet et ekstraordinært investeringstilskud til flygtningeboliger på i alt 125 mio. kr., der videreføres til 2016. I 2015 betød det en andel på 2,0 mio. kr. til Frederiksberg Kommune, som udgør kommunens anlægsramme til flygtningeboliger. På den baggrund forventes et tilsvarende tilskud i 2016.

I sagen fra februar var andel og anlægsramme i 2015 dog skønnet til 1,6 mio. kr., og dette beløb blev anlægsbevilget - Derfor indarbejdes yderligere 0,4 mio. kr. og tilsvarende forøgelse af anlægsramme og anlægsbevillingen i denne sag, så den udgør 2,0 mio. kr., svarende til Frederiksberg Kommunes andel.

Nedenstående skema viser de forventede anlægsudgifter ved ombygning og erhvervelse af de i sagen nævnte boliger. De samlede udgifter beløber sig til 9,7 mio. kr. eller 0,6 mio. kr. pr. bolig.

 Mio. kr.

Erhvervelse

Ombygning

Anlæg i alt

Anlæg pr. bolig

Prins Constantins Vej 3

3,2

1,7

4,9

0,6

Godthåbsvej 79

 

2,0

2,0

0,3

Acaciavej 6

 

2,8

2,8

0,5

I alt

3,2

6,5

9,7

0,5
Som nævnt, foreslår forvaltningen erhvervelse og istandsættelse mv. af alle tre ejenodmme i 2015. Finansiering hertil foreslås dækket af dels anlægsrammen til flygtningeboliger på 2 mio. kr. samt ved en ekstra bevilling på 7,7 mio. kr. Denne ekstrabevilling foreslås finansieret af en tilsvarende negativ rammebevilling, som udmøntes indenfor den samlede anlægsramme i 3. forventede regnskab 2015.

Det foreslås derudover, jf. afsnit E, at der i 2016 i første omgang afsættes 15 mio. kr. på anlægsrammen til etablering af en del af de boliger, der mangler Finansieringen indarbejdes i Direktionens forslag til anlægsplan til budget 2016-2019.  

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget og Socialudvalget 17. august 2015, Magistraten 24., 31. august og 7. september 2015, Kommunalbestyrelsen 7. september 2015.

Historik

Indstilling 17. august 2015, pkt. 76:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet og By- og Miljøområdet indstiller, at

 1. Udvalget tager status til efterretning,
 2. Der i 2015 afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 8,1 mio. kr. til dækning af købesum for ejendomme og indstandsættelse mm. og at der indarbejdes en negativ rammebevilling på 7,7 mio. kr. til udmøntning i 3. forventet regnskab 2015 og at 0,4 mio. kr. finansieres af kassen, jf. økonomiafsnit.
 3. Betinget købsaftale for køb af ejendommen Prins Constantins Vej 3 for en købesum på kr. 3.063.000 kr. tiltrædes,
 4. Der afsættes 15 mio. kr. i 2016, idet finansiering indarbejdes i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2016-2019.
 5. Der igangsættes en proces for dispensation fra kommuneplan vedr. Acaciavej 6 med henblik på anvendelse til boligformål i en midlertidig periode,
 6. Der udarbejdes på sigt tillæg til Kommuneplan 2013 for Acaciavej 6, der giver mulighed for at bygge bofællesskaber med henblik på permanentliggørelse af boligerne.Indstilling 24. august 2015, pkt. 317:

Socialudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget

1.  tog status til efterretning, og indstiller

2.  at der i 2015 afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 8,1 mio. kr. til dækning af købesum for ejendomme og indstandsættelse mm., og at der indarbejdes en negativ rammebevilling på 7,7 mio. kr. til udmøntning i 3. forventet regnskab 2015 og at 0,4 mio. kr. finansieres af kassen, jf. økonomiafsnit,

3.  at betinget købsaftale for køb af ejendomme Prins Constantins Vej 3 for en købesum på 3.063.000 kr. tiltrædes,

4.  at der afsættes 15 mio. kr. i 2016, idet finansiering indarbejdes i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2015-2016,

5.  at der igangsættes en proces for dispensation fra kommuneplan vedr. Acaciavej 6 med henblik på anvendelse til boligformål i en midlertidig periode,

6.  at der udarbejdes på sigt tillæg til Kommuneplan 2013 for Acaciavej 6, der giver mulighed for at bygge bofællesskaber med henblik på permanentliggørelse af boligerne.Indstilling 31. august 2015, pkt. 344:

Socialudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget

1.  tog status til efterretning, og indstiller

2.  at der i 2015 afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 8,1 mio. kr. til dækning af købesum for ejendomme og indstandsættelse mm., og at der indarbejdes en negativ rammebevilling på 7,7 mio. kr. til udmøntning i 3. forventet regnskab 2015 og at 0,4 mio. kr. finansieres af kassen, jf. økonomiafsnit,

3.  at betinget købsaftale for køb af ejendomme Prins Constantins Vej 3 for en købesum på 3.063.000 kr. tiltrædes,

4.  at der afsættes 15 mio. kr. i 2016, idet finansiering indarbejdes i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2015-2016,

5.  at der igangsættes en proces for dispensation fra kommuneplan vedr. Acaciavej 6 med henblik på anvendelse til boligformål i en midlertidig periode,

6.  at der udarbejdes på sigt tillæg til Kommuneplan 2013 for Acaciavej 6, der giver mulighed for at bygge bofællesskaber med henblik på permanentliggørelse af boligerne.

 

Magistraten, 31. august 2015, pkt. 344:

Magistraten udsatte sagen til et ekstraordinært møde den 7. september, idet forvaltningen blev anmodet om alternativt forslag.Indstilling 7. september 2015, pkt. 349:

Socialudvalget og Bolig- og Ejendomsudvalget

1.  tog status til efterretning, og indstiller

2.  at der i 2015 afsættes yderligere rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 8,1 mio. kr. til dækning af købesum for ejendomme og indstandsættelse mm., og at der indarbejdes en negativ rammebevilling på 7,7 mio. kr. til udmøntning i 3. forventet regnskab 2015 og at 0,4 mio. kr. finansieres af kassen, jf. økonomiafsnit,

3.  at betinget købsaftale for køb af ejendomme Prins Constantins Vej 3 for en købesum på 3.063.000 kr. tiltrædes,

4.  at der afsættes 15 mio. kr. i 2016, idet finansiering indarbejdes i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2015-2016,

5.  at der igangsættes en proces for dispensation fra kommuneplan vedr. Acaciavej 6 med henblik på anvendelse til boligformål i en midlertidig periode,

6.  at der udarbejdes på sigt tillæg til Kommuneplan 2013 for Acaciavej 6, der giver mulighed for at bygge bofællesskaber med henblik på permanentliggørelse af boligerne.

 

225. Projekteringsbevilling vedrørende Klub Vagtelvej

Sagsnr.: 82.06.00-P20-60-15

Resumé

Klub Jokeren har i dag til huse i lokaler på Mariendalsvej 27 og fungerer som klub for Skolen på Duevej. Frederiksberg Kommune lejer bygningen. Ejer påtænker at sælge, og har opsagt kommunens aftale om klubdrift. Kommunen skal derfor finde egnede lokaler til ca. 300 klubbørn i området, hvorfor forvaltningen ønsker at ombygge ejendommen beliggende Vagtelvej 58 til klubformål.

Sagen er hastende og ønskes derfor behandlet i Magistraten mandag den 31. august 2015 for, at Frederiksberg Kommune kan overholde indgåede aftaler og projektering kan ske sideløbende og koordineret med planarbejdet som er igangsat med By- og Miljøudvalgets beslutning den 24. august 2015.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Undervisningsudvalget indstiller, at der gives en projekteringsbevilling på 1,6 mio. kr. vedr. ombygning af ejendommen Vagtelvej 58 til klubinstitution, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.

Sagsfremstilling

Magistraten udsatte sagen i mødet den 24. august 2015 og anmodede om suplerende oplysninger. Disse gives i bilag til sagen.

Sagsfremstilling til Magistratens møde den 24. august 2015.

Med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af anlægsforslag 2015 blev ombygning af ejendommen Vagtelvej 58 godkendt, og der blev afsat rådighedsbeløb på i alt 23,2 mio. kr. fordelt med 1,1 mio. kr. i 2015, 14,1 mio. kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017. I forbindelse med første forventet regnskab blev anlægssummen justeret til 16,9 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. i 2015, 8,6 mio. kr. i 2016 og 8 mio. kr. i 2017.

Der søges med denne sag en projekteringsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016, samlet 1,6 mio. kr. til forundersøgelser og projektering.

Baggrunden for projektet

Kommunen indgik i 2013 en betinget købsaftale vedrørende ejendommen beliggende Vagtelvej 58 med henblik på at ombygge og renovere bygningen til daginstitution. Købsaftalen er betinget af købesummens betaling, hvilket er planlagt til at ske senest på overtagelsesdagen den 1. februar 2016. Herefter er købsaftalen endelig.

Klub Jokeren har i dag til huse i lokaler på Mariendalsvej 27 og fungerer som klub for Skolen på Duevej. Frederiksberg Kommune lejer bygningen, og da ejeren af bygningen påtænker at sælge, er kommunens aftale opsagt. Klub Jokeren forventes at flytte senest 1. juli 2017. Kommunen skal derfor finde egnede lokaler til ca. 300 klubbørn. Derfor ønskes ejendommen Vagtelvej 58 ombygget til klubinstitution.

Projektet

Grunden på Vagtelvej 58 udgør 1.813 m2, hvoraf 545 m2 er bebygget og 1.268 m2 er udearealer. Bygningen på 918 m2 er fordelt på stue og 1. sal. Kælderen udgør 332 m2. Udearealer skal anvendes til legeplads, bil- og cykelparkering, renovations- og depotskure.

Projektet omfatter en ombygning af den eksisterende bygning til klub (”Klub Jokeren”). Der forventes med ombygningen at blive etableret multisal, danselokale, musikrum, værksteder, fælles cafeområde, projektrum, garderober, toiletter, kontor- og personalefaciliteter mv. Det forventes, at der etableres basketballbane og skaterrampe på udearealerne og eventuelt en mindre tagterrasse samt begrønning af de flade tage på bygningen.

Projektet påtænkes at indeholde energirenoveringstiltag, i det omfang det er muligt uden væsentlige ændringer i bygningens konstruktion og klimaskærm.

Bygningens fleksible brug understøtter tankerne om social bæredygtighed i Frederiksberg Strategien, i dette tilfælde ”Livskvalitet i hverdagen”. Genanvendelsen af en eksisterende bygning er fordelagtig med hensyn til projektets økonomiske bæredygtighed. Totaløkonomiske overvejelser vil desuden indgå i valget af løsninger og materialer.

Lokalplansændring

Der skal udarbejdes lokalplanforslag for matriklen, da området i kommuneplanen er udlagt til beboelse. Der fremlægges en startredegørelse vedrørende den ændrede lokalplan ultimo august 2015. Lokalplanarbejdet forventes at vare et år.

Projekteringsarbejdet skal foregå parallelt med lokalplanprocessen, så det er muligt at gå i gang med selve ombygningen umiddelbart efter, at lokalplanforslaget er vedtaget. Herved kan bygningen stå klar til brug i marts 2017.

Udbud

Landskabsarkitektydelsen forventes udbudt særskilt i september 2015. Totalrådgiverudbud med prækvalifikation forventes igangsat primo 2016 på baggrund af udarbejdet byggeprogram. Tildeling af opgaven vil blive foretaget ud fra tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor pris vægter 60 % og kvalitative kriterier samlet vægter 40 %.

Tidsplan

August 2015: Igangsættelse af arbejde med lokalplansændring

September 2015: Forundersøgelser igangsættes løbende

September 2015 - primo 2016: Udarbejdelse af byggeprogram

Primo 2016: Udbud og valg af totalrådgiver

Primo-medio 2016: Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale

Medio 2016: Udbud og valg af entreprenør

August 2016: Vedtagelse af lokalplansændring

September 2016: Opstart af byggeri

Marts 2017: Forventet ibrugtagning

By- og Miljøområdets samt Børne- og Ungeområdets vurdering:

Forvaltningen vurderer, at ombygningen af ejendommen Vagtelvej 58 vil være ideel til brug for Klub Jokeren, idet ejendommen efter ombygningen vurderes at ville være væsentlig bedre egnet til klub og samtidig kan klub Jokeren fortsat bevares i området tæt på Skolen på Duevej. Den fleksibilitet, som bygningen opnår ved ombygningen, understøtter endvidere tankerne om social bæredygtighed i Frederiksberg Strategien.

Økonomi

Der søges om en samlet projekteringsbevilling på 1,6 mio. kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016, heraf 0,3 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.

 

Ved fraflytning fra Mariendalsvej 27 forventes kommunens depositum på 329 t.kr. tilbagebetalt og vil tilgå kommunekassen.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Undervisningsudvalget 17. august 2015, Magistraten 24. og 31. august 2015, Kommunalbestyrelsen 7. september 2015.

Historik

Børne- og Ungeområdet indstiller, 17. august 2015, pkt. 122:

at der gives en projekteringsbevilling på 1,6 mio. kr. vedr. ombygning af ejendommen Vagtelvej 58 til klubinstitution, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.Indstilling 24. august 2015, pkt. 324:

Undervisningsudvalget indstiller, at der gives en projekteringsbevilling på 1,6 mio. kr. vedr. ombygning af ejendommen Vagtelvej 58 til klubinstitution, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.

 

Magistraten, 24. august 2015, pkt. 324:

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at indhente en udtalelse fra ejeren.Indstilling 31. august 2015, pkt. 345:

Undervisningsudvalget indstiller, at der gives en projekteringsbevilling på 1,6 mio. kr. vedr. ombygning af ejendommen Vagtelvej 58 til klubinstitution, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.

 

226. Ny tilbygning til Lindevangskolen

Sagsnr.: 02.34.00-P19-793-14

Resumé

By- og Miljøudvalget udsatte den 15. juni 2015 sagen, idet mulighederne for at arbejde videre med detaljeringen af bygningen, herunder særligt tone og farvevalg undersøges. På Kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni 2015 blev projektet for Lindevangsskolen tiltrådt med den forudsætning, at et revideret facadeprojekt kan godkendes af By– og Miljøudvalget. Det reviderede facadeprojekt er nu udarbejdet og forelægges.

Sagen forelægges desuden Undervisningsudvalget med henblik på ansøgning om tillægsbevilling til finansiering af meromkostninger på baggrund af facadetilretningen.

 

Sagen er hastende og ønskes derfor behandlet i Magistraten mandag den 31. august 2015 for, at det gunstige licitationsresultat fra hovedentrepriseudbuddet således kan fastholdes og projektet igangsættes planmæssigt. Magistraten udsatte i sit møde 31. august 2015 sagen til ekstraordinært møde den 7. september, idet forvaltningen blev anmodet om at arrangere en besigtigelse.

Beslutning

Magistraten blev bemyndiget til at tage stilling til sagen.

Indstilling

Magistraten udsatte sagen, idet det indstilles til Kommunalbestyrelsen at bemyndige Magistraten til at tage endelig stilling til sagen.

Sagsfremstilling

Magistraten udsatte i sit møde 31. august 2015 sagen til ekstraordinært møde den 7. september, idet forvaltningen blev anmodet om at arrangere en besigtigelse.

 

 

Magistraten udsatte i sit møde 24. august 2015 sagen, og anmodede om supplerende oplysninger som er optrykt i bilag til indstillingen.

 

Sagsfremstilling til Magistratens møde den 24. august 2015.

Arbejdet med den nye tilbygning på Lindevangsskolen tager udgangspunkt i et ønske om at skabe en funktionel tilbygning, der lever op til byggeprogrammets krav på en måde, så både tilbygningen i sig selv og det samlede skolekompleks fremstår som en samlet arkitektonisk helhed.

 

Skolens hovedbygning er et klassisk symmetrisk bygningsvolume opført i slutningen af tyverne i røde mursten og i en enkel stramt disponeret symmetrisk stil. I 1990’erne er opført en tilbygning mod vest, der fremstår med pudsede overflader i en lys farvetone. Den ny tilbygning mod øst tænkes opført i murværk og tilsvarende holdt i en lys farveholdning. Det samlede skoleanlæg vil således, når den ny tilbygning er opført, fremstå som en symmetrisk helhed set fra ankomstsiden fra P.G.Ramms Alle med lyse tilbygninger på begge sider af den oprindelige karakterfulde røde hovedbygning.

 

På udvalgets foranledning er der foretaget en bearbejdning af tilbygningens arkitektoniske udtryk. I udbudsmaterialet er der fortsat indbygget en række muligheder for tilpasninger af bygningens endelige facadeudtryk, herunder særligt farve og overflader.

 

Det konkrete valg af murstenstype, farver og forbandt besluttes endeligt på stedet hvor der udføres prøver i størrelse en til en, der viser murstenstyper, espaliet og detaljer af den begrønnede facade. Espaliet udføres i gedigne lodretstillede dybe aluminiumsprofiler, som skaber en tydelig afslutning af bygningen, som giver et veldefineret samspil med de omkringliggende bygningers tegltage. Espaliet er overfladebehandlet med eloxering, der er en integreret indfarvning af aluprofilets overflade. Eloxeringens farveudtryk kan varieres og den endelige stillingtagen til farve besluttes i samspil med stillingtagen til murværket udfra prøver på stedet.

 

Konkret er der derfor i udbuddet indeholdt opførelse af 3 prøvepartier i en til en størrelse på stedet, der hver især vil vise et muret facadeudsnit, og de tilstødende bygningsdele, vinduesprofiler og espaliet omkring tagterrasse og trapper.

Referencen til Retsbygningen på Howitzvej er i det reviderede projekt tydeliggjort.

 

Bygningens samlede kvalitetsudtryk opnås ved modstillingen af det rustikke karakterfulde murværk i flader, der understreges af fint detaljerede metalvinduesprofiler og det fint detaljerede espalie skærm omkring terrassen. Vinduespartier, skærm omkring tagterrasse og trappe til terræn er integrerede i det murede bygningsvolumen, der fremstår som en samlet helhed. Trappen er også integreret i bygningsvoluminet og fremstår som en helhed med espaliet omkring tagterrassen. Tilsammen dannes en grøn gavl mod Lindevangsparken.

 

I byggeriet er der således generelt prioriteret et udtryk, der fremstår meget enkelt og fremhæver det murede volumen som en samlet bygningskrop, der svarer til de øvrige bygninger i området, dvs. bl.a. den tilstødende skolebygning og de omkringliggende etageejendomme.

 

Det reviderede facadeprojekt omfatter ændringer af facadeopdeling herunder nye vinduesformater og detaljering omkring vinduer og solafskærmning. Bygningen tilføres et ”grønt” facadeudtryk mod Lindevangsparken og som tagafslutning omkring tagterrassen. Det grønne udtryk supplerer tilbygningens kvalitetsmurværk således at den ny tilbygning fremstår som en kombination af murværk og grønne facader som en harmonisk overgang fra skolens store bygningsvolumen til Lindevangsparken.

 

Selve begrønningen sikres med beplantning i plantekasser langs tagterrasser og trappe. Der sikres vanding med vandingsanlæg. Plantetyper vælges i samspil med skolen, landskabsarkitekt og stadsgartner.

 

Økonomi

Tilpasningen af projektet har krævet en omprojektering og forudsætter, at projektforslaget revideres. Det reviderede hovedprojekt forelægges den vindende hovedentreprenør. Entrepriseudgifterne er således et økonomioverslag fra rådgiveren.

 

Meromkostningerne i forhold til det oprindelige projekt beløber sig til 3,9 mio.kr. Meromkostningerne indeholder ekstra omprojekteringsomkostning, såvel på arkitekt som ingeniørydelser samt merydelser på konkrete bygningsforbedringer og bygningstilpasninger.

 

Det reviderede projekt indeholde tillige en helt ny begrønning med tilhørende vandingsanlæg. Udgifterne hertil er ligeledes baseret på rådgiver vurdering, men vil skulle yderligere kvalificeres i den videre proces.

 

Bygningsmæssig bearbejdning

Entreprenøromkostninger
(Facadetilpasninger, vinduer tagløsning)                         1.300.000

Uforudsete udgifter (15 %)                                           200.000

Honorar (omprojektering, revideret hovedprojekt)             500.000

I alt                                                                        2.000.000             

 

Begrønning

Entreprise
(Beplantning, vandingsanlæg)                                       1.600.000

Honorar (projektering)                                                  300.000

I alt                                                                        1.900.000

 

Det foreslås, at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. i 2016, såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes. Finansieringen vil i givet fald blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for 2016 - 2019.

 

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget og Undervisningsudvalget 17. august 2015, Magistraten 24., 31. august og 7. september 2015, Kommunalbestyrelsen 7. september 2015.

 

By- og Miljøudvalget den 22. juni 2015, Undervisningsudvalget, M, KB

Historik

By- og Miljøudvalget udsatte den 15. juni 2015 sagen, idet mulighederne for at arbejde videre med detaljeringen af bygningen, herunder særligt tone og farvevalg undersøges. By- og Miljøområdet indstiller, 15. juni 2015, pkt. 191:

at der meddeles tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager.

By- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, at der meddeles tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager. 22. juni 2015, pkt. 206:

By- og Miljøområdet indstiller til Undervisningsudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.By- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, 17. august 2015, pkt. 213:

By- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget,

 

- at der meddeles tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager.

 

By- og Miljøområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller til Undervisningsudvalget,

 

1. at der afsættes yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2016 såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes.

2. at finansiering vil blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2016-2019.

 By- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, 17. august 2015, pkt. 128:By- og Miljøudvalget, 17. august 2015, pkt. 213:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Malene Barkhus, Nikolaj Bøgh, Karsten Skawbo-Jensen, Margit Ørsted og Morten Jung) indstiller

1. at der afsættes yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2016 såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes.

2. at finansiering vil blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2016-2019.

 

Et mindretal (Sine Heltberg, Anja Camilla Ravn, Daniel Panduro og Balder Mørk Andersen) tog forbehold. 

 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen og Jens Tørning,) indstiller,

at meddele tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager,

Et mindretal (Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen) tog forbehold.Indstilling 24. august 2015, pkt. 328:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Malene Barkhus, Nikolaj Bøgh, Karsten Skawbo-Jensen, Margit Ørsted og Morten Jung) indstiller,

 1. at der afsættes yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2016 såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes,
 2. at finansiering vil blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2016-2019.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Sine Heltberg, Anja Camilla Ravn, Daniel Panduro og Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen og Jens Tørning,) indstiller,

at meddele tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen) tog forbehold.

 

Magistraten, 24. august 2015, pkt. 328:

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at vurdere konsekvenserne af at udsætte beslutning herunder økonomien samt mulighederne for midlertidigt at finde plads på selve skolen til eleverne samt anvendelse af pavilloner.

 Indstilling 31. august 2015, pkt. 346:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Malene Barkhus, Nikolaj Bøgh, Karsten Skawbo-Jensen, Margit Ørsted og Morten Jung) indstiller,

 1. at der afsættes yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2016 såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes,
 2. at finansiering vil blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2016-2019.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Sine Heltberg, Anja Camilla Ravn, Daniel Panduro og Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen og Jens Tørning,) indstiller,

at meddele tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen) tog forbehold.

 Magistraten, 31. august 2015, pkt. 346:

Magistraten udsatte sagen til ekstraordinært møde den 7. september, idet forvaltningen blev anmodet om at arrangere en besigtigelse.

 Indstilling 7. september 2015, pkt. 350:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Malene Barkhus, Nikolaj Bøgh, Karsten Skawbo-Jensen, Margit Ørsted og Morten Jung) indstiller,

 1. at der afsættes yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2016 såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes,
 2. at finansiering vil blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2016-2019.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Sine Heltberg, Anja Camilla Ravn, Daniel Panduro og Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen og Jens Tørning,) indstiller,

at meddele tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen) tog forbehold.

 


Lukkede dagsordenspunkter