Kommunalbestyrelsen - Referat
Referat
til
mødet i Kommunalbestyrelsen
den 28. september 2015 kl. 19:00
i Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen - Referat

Karsten Skawbo-Jensen og Daniel Panduro havde meldt forfald. I stedet mødte Vibeke Qvist og Reza Katebi.


Tryk 'Ctrl F' for at søge i hele teksten

Åbne dagsordenspunkter

227. Spørgsmål fra rådmand  Balder Mørk Andersen om Amager Bakke

Sagsnr.: 00.01.00-P35-130-15

Sagsfremstilling

Foretoges.

 

”I en artikel i fagbladet Ingeniøren fra den 4. september 2015 fremgår det at nutidsværdien for det nye anlæg Amager Bakke er faldet fra plus 1,2 mia. kr. til en negativ værdi på 1,8 mia. kr.

Kan borgmesteren bekræfte disse oplysninger?

Hvor stor er Frederiksberg Kommunes andel af tabet i nutidsværdi?

Hvor meget hæfter Frederiksberg Kommune for af den samlede gæld i projektet?

Ingeniøren skriver endvidere, at der foreligger et notat fra Amager Ressource Center som viser, at økonomien i værket kan reddes med import af affald fra udlandet. Dette blokerer den politiske aftale om værket dog for.

Mener borgmesteren også at import af affald fra udlandet og øget afbrænding er en løsning Frederiksberg Kommune bør arbejde for?”

 

228. Spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen om skatteindtægtstab

Sagsnr.: 00.01.00-P35-130-15

Sagsfremstilling

Foretoges.

 

”Budgetforligspartierne har lagt op til sænke grundskylden med 1 promille i budgettet for 2016.

Hvilken procentvis refusion fik Frederiksberg Kommune fra staten til skatteindtægtstabet i 2014 og 2015?

Hvilken procentvis refusion til skatteindtægtstab har budgetpartierne indregnet i deres budgetforslag for 2016?”

 

229. Spørgsmål fra rådmand Balder Mørk Andersen om vikarbudgetter til folkeskolerne

Sagsnr.: 00.01.00-P35-130-15

Sagsfremstilling

Foretoges.

 

”I skoleåret 2014/2015 tildeltes folkeskolerne 1,2 mio. kr. til øget vikardækning fordi de tildelte ressourcer var utilstrækkelige. Budgetforligspartierne har lagt op til kun at tilføre ekstra 400.000 kr. i årene 2016 og 2017.

På hvilket grundlag mener borgmesteren at 400.000 kr. er tilstrækkeligt til at dække vikarbehovet?

Mener borgmesteren at folkeskolerne skal dække udgifterne til vikarer ved at spare på andre budgetposter?

Hvilken konsekvens mener borgmesteren at det vil kunne få for elevernes undervisning, at der er skåret i ressourcetildelingen?”

 

230. Forslag til beslutning fra kommunalbestyrelsesmedlem Malene Barkhus og rådmand Jan E. Jørgensen om tiltaleformerne i Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Sagsnr.: 00.01.00-P35-130-15

Sagsfremstilling

Oversendtes til Magistraten.

 

”Malene Barkhus og Jan E. Jørgensen ønsker at modernisere tiltaleformerne i Frederiksberg Kommunalbestyrelse – en lille smule –, således at det bliver valgfrit, om man titulerer rådmænd og viceborgmestre med titel eller ej.”

(Til udvalgsbehandling)

 

231. Meddelelse om en af Magistraten truffen beslutning om ny tilbygning til Lindevangskolen

Sagsnr.: 02.34.00-P19-793-14

Resumé

By- og Miljøudvalget udsatte den 15. juni 2015 sagen, idet mulighederne for at arbejde videre med detaljeringen af bygningen, herunder særligt tone og farvevalg undersøges. På Kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni 2015 blev projektet for Lindevangsskolen tiltrådt med den forudsætning, at et revideret facadeprojekt kan godkendes af By– og Miljøudvalget. Det reviderede facadeprojekt er nu udarbejdet og forelægges.

Sagen forelægges desuden Undervisningsudvalget med henblik på ansøgning om tillægsbevilling til finansiering af meromkostninger på baggrund af facadetilretningen.

 

Sagen er hastende og ønskes derfor behandlet i Magistraten mandag den 31. august 2015 for, at det gunstige licitationsresultat fra hovedentrepriseudbuddet således kan fastholdes og projektet igangsættes planmæssigt. Magistraten udsatte i sit møde 31. august 2015 sagen til ekstraordinært møde den 7. september, idet forvaltningen blev anmodet om at arrangere en besigtigelse. Sagen blev udsat i Magistraten den 7. september 2015, jf. nedenfor.

Beslutning

Toges til efterretning.

Indstilling

Magistraten tiltrådte flertalsindstillingen i Undervisningsudvalget og flertalsindstillingen i By- og Miljøudvalget om,

 1. at der afsættes yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2016
 2. at meddele tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager.

Sagsfremstilling

Magistraten udsatte i sit møde den 7. september 2015 sagen, idet det indstilles til Kommunalbestyrelsen at bemyndige Magistraten til at tage endelig stilling til sagen. Kommunalbestyrelsen bemyndigede i sit møde den 7. september 2015 Magistraten til at tage stilling til sagen.

 

Magistraten udsatte i sit møde 31. august 2015 sagen til ekstraordinært møde den 7. september, idet forvaltningen blev anmodet om at arrangere en besigtigelse.

 

 

Magistraten udsatte i sit møde 24. august 2015 sagen, og anmodede om supplerende oplysninger som er optrykt i bilag til indstillingen.

 

Sagsfremstilling til Magistratens møde den 24. august 2015:

Arbejdet med den nye tilbygning på Lindevangsskolen tager udgangspunkt i et ønske om at skabe en funktionel tilbygning, der lever op til byggeprogrammets krav på en måde, så både tilbygningen i sig selv og det samlede skolekompleks fremstår som en samlet arkitektonisk helhed.

 

Skolens hovedbygning er et klassisk symmetrisk bygningsvolume opført i slutningen af tyverne i røde mursten og i en enkel stramt disponeret symmetrisk stil. I 1990’erne er opført en tilbygning mod vest, der fremstår med pudsede overflader i en lys farvetone. Den ny tilbygning mod øst tænkes opført i murværk og tilsvarende holdt i en lys farveholdning. Det samlede skoleanlæg vil således, når den ny tilbygning er opført, fremstå som en symmetrisk helhed set fra ankomstsiden fra P.G.Ramms Alle med lyse tilbygninger på begge sider af den oprindelige karakterfulde røde hovedbygning.

 

På udvalgets foranledning er der foretaget en bearbejdning af tilbygningens arkitektoniske udtryk. I udbudsmaterialet er der fortsat indbygget en række muligheder for tilpasninger af bygningens endelige facadeudtryk, herunder særligt farve og overflader.

 

Det konkrete valg af murstenstype, farver og forbandt besluttes endeligt på stedet hvor der udføres prøver i størrelse en til en, der viser murstenstyper, espaliet og detaljer af den begrønnede facade. Espaliet udføres i gedigne lodretstillede dybe aluminiumsprofiler, som skaber en tydelig afslutning af bygningen, som giver et veldefineret samspil med de omkringliggende bygningers tegltage. Espaliet er overfladebehandlet med eloxering, der er en integreret indfarvning af aluprofilets overflade. Eloxeringens farveudtryk kan varieres og den endelige stillingtagen til farve besluttes i samspil med stillingtagen til murværket udfra prøver på stedet.

 

Konkret er der derfor i udbuddet indeholdt opførelse af 3 prøvepartier i en til en størrelse på stedet, der hver især vil vise et muret facadeudsnit, og de tilstødende bygningsdele, vinduesprofiler og espaliet omkring tagterrasse og trapper.

Referencen til Retsbygningen på Howitzvej er i det reviderede projekt tydeliggjort.

 

Bygningens samlede kvalitetsudtryk opnås ved modstillingen af det rustikke karakterfulde murværk i flader, der understreges af fint detaljerede metalvinduesprofiler og det fint detaljerede espalie skærm omkring terrassen. Vinduespartier, skærm omkring tagterrasse og trappe til terræn er integrerede i det murede bygningsvolumen, der fremstår som en samlet helhed. Trappen er også integreret i bygningsvoluminet og fremstår som en helhed med espaliet omkring tagterrassen. Tilsammen dannes en grøn gavl mod Lindevangsparken.

 

I byggeriet er der således generelt prioriteret et udtryk, der fremstår meget enkelt og fremhæver det murede volumen som en samlet bygningskrop, der svarer til de øvrige bygninger i området, dvs. bl.a. den tilstødende skolebygning og de omkringliggende etageejendomme.

 

Det reviderede facadeprojekt omfatter ændringer af facadeopdeling herunder nye vinduesformater og detaljering omkring vinduer og solafskærmning. Bygningen tilføres et ”grønt” facadeudtryk mod Lindevangsparken og som tagafslutning omkring tagterrassen. Det grønne udtryk supplerer tilbygningens kvalitetsmurværk således at den ny tilbygning fremstår som en kombination af murværk og grønne facader som en harmonisk overgang fra skolens store bygningsvolumen til Lindevangsparken.

 

Selve begrønningen sikres med beplantning i plantekasser langs tagterrasser og trappe. Der sikres vanding med vandingsanlæg. Plantetyper vælges i samspil med skolen, landskabsarkitekt og stadsgartner.

 

Økonomi

Tilpasningen af projektet har krævet en omprojektering og forudsætter, at projektforslaget revideres. Det reviderede hovedprojekt forelægges den vindende hovedentreprenør. Entrepriseudgifterne er således et økonomioverslag fra rådgiveren.

 

Meromkostningerne i forhold til det oprindelige projekt beløber sig til 3,9 mio.kr. Meromkostningerne indeholder ekstra omprojekteringsomkostning, såvel på arkitekt som ingeniørydelser samt merydelser på konkrete bygningsforbedringer og bygningstilpasninger.

 

Det reviderede projekt indeholde tillige en helt ny begrønning med tilhørende vandingsanlæg. Udgifterne hertil er ligeledes baseret på rådgiver vurdering, men vil skulle yderligere kvalificeres i den videre proces.

 

Bygningsmæssig bearbejdning

Entreprenøromkostninger
(Facadetilpasninger, vinduer tagløsning)                         1.300.000

Uforudsete udgifter (15 %)                                           200.000

Honorar (omprojektering, revideret hovedprojekt)             500.000

I alt                                                                        2.000.000             

 

Begrønning

Entreprise
(Beplantning, vandingsanlæg)                                       1.600.000

Honorar (projektering)                                                  300.000

I alt                                                                        1.900.000

 

Det foreslås, at der afsættes yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. i 2016, såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes. Finansieringen vil i givet fald blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for 2016 - 2019.

 

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten 14. september 2015, Kommunalbestyrelsen 28. september 2015.

By- og Miljøudvalget og Undervisningsudvalget 17. august 2015, Magistraten 24., 31. august og 7. september 2015, Kommunalbestyrelsen 7. september 2015.

 

By- og Miljøudvalget den 22. juni 2015, Undervisningsudvalget, M, KB

Historik

By- og Miljøudvalget udsatte den 15. juni 2015 sagen, idet mulighederne for at arbejde videre med detaljeringen af bygningen, herunder særligt tone og farvevalg undersøges. By- og Miljøområdet indstiller, 15. juni 2015, pkt. 191:

at der meddeles tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager.

By- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, at der meddeles tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager. 22. juni 2015, pkt. 206:

By- og Miljøområdet indstiller til Undervisningsudvalget,

at orienteringen tages til efterretning.By- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, 17. august 2015, pkt. 213:

By- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget,

 

- at der meddeles tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager.

 

By- og Miljøområdet og Børne- og Ungeområdet indstiller til Undervisningsudvalget,

 

1. at der afsættes yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2016 såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes.

2. at finansiering vil blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2016-2019.

 By- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, 17. august 2015, pkt. 128:By- og Miljøudvalget, 17. august 2015, pkt. 213:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Malene Barkhus, Nikolaj Bøgh, Karsten Skawbo-Jensen, Margit Ørsted og Morten Jung) indstiller

1. at der afsættes yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2016 såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes.

2. at finansiering vil blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2016-2019.

 

Et mindretal (Sine Heltberg, Anja Camilla Ravn, Daniel Panduro og Balder Mørk Andersen) tog forbehold. 

 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen og Jens Tørning,) indstiller,

at meddele tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager,

Et mindretal (Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen) tog forbehold.Indstilling 24. august 2015, pkt. 328:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Malene Barkhus, Nikolaj Bøgh, Karsten Skawbo-Jensen, Margit Ørsted og Morten Jung) indstiller,

 1. at der afsættes yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2016 såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes,
 2. at finansiering vil blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2016-2019.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Sine Heltberg, Anja Camilla Ravn, Daniel Panduro og Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen og Jens Tørning,) indstiller,

at meddele tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen) tog forbehold.

 

Magistraten, 24. august 2015, pkt. 328:

Magistraten udsatte sagen, idet forvaltningen blev anmodet om at vurdere konsekvenserne af at udsætte beslutning herunder økonomien samt mulighederne for midlertidigt at finde plads på selve skolen til eleverne samt anvendelse af pavilloner.

 Indstilling 31. august 2015, pkt. 346:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Malene Barkhus, Nikolaj Bøgh, Karsten Skawbo-Jensen, Margit Ørsted og Morten Jung) indstiller,

 1. at der afsættes yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2016 såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes,
 2. at finansiering vil blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2016-2019.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Sine Heltberg, Anja Camilla Ravn, Daniel Panduro og Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen og Jens Tørning,) indstiller,

at meddele tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen) tog forbehold.

 Magistraten, 31. august 2015, pkt. 346:

Magistraten udsatte sagen til ekstraordinært møde den 7. september, idet forvaltningen blev anmodet om at arrangere en besigtigelse.

 Indstilling 7. september 2015, pkt. 350:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Malene Barkhus, Nikolaj Bøgh, Karsten Skawbo-Jensen, Margit Ørsted og Morten Jung) indstiller,

 1. at der afsættes yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2016 såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes,
 2. at finansiering vil blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2016-2019.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Sine Heltberg, Anja Camilla Ravn, Daniel Panduro og Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen og Jens Tørning,) indstiller,

at meddele tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen) tog forbehold.Indstilling 14. september 2015, pkt. 358:

Et flertal i Undervisningsudvalget (Malene Barkhus, Nikolaj Bøgh, Karsten Skawbo-Jensen, Margit Ørsted og Morten Jung) indstiller,

 1. at der afsættes yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2016 såfremt det reviderede facadeprojekt godkendes,
 2. at finansiering vil blive indarbejdet i Direktionens forslag til anlægsplan for budget 2016-2019.

Et mindretal i Undervisningsudvalget (Sine Heltberg, Anja Camilla Ravn, Daniel Panduro og Balder Mørk Andersen) tog forbehold.

 

Et flertal i By- og Miljøudvalget (Jan E. Jørgensen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh, Karsten Lauritsen og Jens Tørning,) indstiller,

at meddele tilladelse til at opføre en 1.299 m2 muret indskolingsbygning i 3 etager.

Et mindretal i By- og Miljøudvalget (Michael Vindfeldt og Thyge Enevoldsen) tog forbehold.

 

 

232. Valg af stedfortræder i Handicaprådet

Sagsnr.: 00.22.04-A30-7-12

Resumé

2. viceborgmester, rådmand Michael Vindfeldt har af arbejdsmæssige årsager anmodet om at blive fritaget for hvervet som stedfortræder for kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen i Handicaprådet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Gunvor Wibroe valgtes til ny stedfortræder.

Michael Vindfeldt deltog ikke under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Indstilling

Magistraten indstiller, at Kommunalbestyrelsen for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2017 vælger en ny stedfortræder for kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen i Handicaprådet i stedet for 2. viceborgmester, rådmand Michael Vindfeldt.

Michael Vindfeldt deltog ikke sagens behandling på grund af inhabilitet.

Sagsfremstilling

2. viceborgmester, rådmand Michael Vindfeldt har af arbejdsmæssige årsager anmodet om at blive fritaget for hvervet som stedfortræder for kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen i Handicaprådet.  

 

Ifølge styrelsesloven kan Kommunalbestyrelsen fritage et medlem for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget.

 

Det tilkommer AØF-gruppen at vælge en ny stedfortræder, og gruppen har oplyst, at kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe vælges som ny stedfortræder.

 

Michael Vindfeldt har tillige oplyst, at medlemsposterne i Frederiksberg Frivillighedsforum og Boligforum, som han har qua medlemskab af Socialudvalget også skal besættes af Gunvor Wibroe. Det er Socialudvalget, der vælger medlemmerne af Frederiksberg Frivillighedsforum og Boligforum, og sag om valg af nyt medlem vil blive forelagt Socialudvalget af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten 14. september 2015, Kommunalbestyrelsen 28. september 2015.

Historik

 Indstilling 14. september 2015, pkt. 355:

Serviceområdet indstiller, at Kommunalbestyrelsen for resten af funktionsperioden indtil 31. december 2017 vælger en ny stedfortræder for kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen i Handicaprådet i stedet for 2. viceborgmester, rådmand Michael Vindfeldt.

 

233. Afgørelse fra Statsforvaltningen om vilkår ved Frederiksberg og Københavns kommuners udtræden af Strandparken I/S

Sagsnr.: 01.00.00-A00-1-15

Resumé

Statsforvaltningen har truffet afgørelse om vilkårene ved Frederiksberg Kommunes udtræden af det kommunale fællesskab Strandparken I/S (Køge Bugt Strandpark). Efter afgørelsen er kommunens andel af fællesskabets nettoformue på 682.417 kr. Frederiksberg Kommune skal modtage beløbet inden 3 måneder efter modtagelsen af afgørelsen. Afgørelsen kan indbringes for Social- og Indenrigsministeriet. Det er forvaltningens anbefaling at tage afgørelsen til efterretning og undlade at anke afgørelsen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at afgørelsen fra Statsforvaltningen om vilkårene ved Frederiksberg og Københavns kommuners udtræden tages til efterretning, og det indstilles, at der i 2015 indtægtsbevilges 682.417 kr. på kontoen for langfristede tilgodehavender, 08.32.21 (aktier og andelsbeviser), som tilføres kassen.

 

Forvaltningen blev anmodet om at redegøre for, hvordan grunden indgår.

Sagsfremstilling

Forvaltningen blev anmodet af Magistraten den 14. september 2015 om at redegøre for, hvordan grunden på arealet (grundarealet Kunstmuseet Arken) indgår.

Der henvises til vedhæftede notat. Som det fremgår er det Juridisk Afdelings opfattelse, at Statsforvaltningen overordnet set har truffet en afgørelse, som i vidt omfang tilgodeser kommunens interesser, fordi kommunen har fået medhold i, at kommunen skal have kontant udbetalt kommunens andel af selskabets nettoformue, uanset at grunden ikke værdimæssigt indgår i udtrædelsesopgørelsen.

Sagsfremstilling til Magistratens møde den 14. september 2015:

Statsforvaltningen har i brev af 30. juni 2015 truffet afgørelse om vilkårene ved Frederiksbergs og Københavns kommuners udtræden af det kommunale fællesskab Strandparken I/S. Magistraten blev orienteret om sagen den 9. maj 2011.

Magistraten vedtog en indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget om, at kommunen tilsluttede sig den afgørelse, som Statsforvaltningen Hovedstaden traf i september 2007, om at Frederiksberg og Københavns kommuner ved deres udtræden af Strandparken I/S skal have deres forholdsmæssige andel af nettoformuen. Det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium meddelte ved brev af 23. juni 2011, at det var ministeriets opfattelse, at der ikke var grundlag for at omgøre Statsforvaltningens afgørelse af 10. september 2007.

Ministeriet tilføjede som vilkår, at der skulle tages stilling til, i hvilken form de udtrædende kommuner skulle have deres andel af nettoformuen, samt på hvilket tidspunkt de udtrædende kommuners krav på deres andel af fællesskabets nettoformue skal forfalde til betaling. Den endelige opgørelse skulle herefter godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed, dvs. Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen har herefter nu ved brev af 30. juni 2015 godkendt den af Strandparken I/S udarbejdede udtrædelsesgodtgørelse, hvorefter Københavns og Frederiksberg Kommunes andele af fællesskabets nettoformue opgøres til henholdsvis 3.993.674 kr. og 682.417 kr.  

Statsforvaltningen har lagt vægt på, at opgørelsen er udarbejdet af Deloitte som uafhængigt revisionsfirma, samt at Deloitte har oplyst, at udtrædelsesgodtgørelsen i alle væsentlige henseender er udarbejdet på baggrund af afgørelse af 23. juni 2011 fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at reglerne i Budget- og Regnskabssystemet for kommuner er anvendt ved opgørelsen.

Som vilkår for de to kommuners udtræden har Statsforvaltningen fastsat, at Strandparken I/S skal udbetale de to kommuners andele af nettoformuen efter den godkendte opgørelse inden 3 måneder fra modtagelsen af Statsforvaltningens afgørelse. Afgørelsen er truffet af Statsforvaltningen, idet der har været uenighed mellem Strandparken I/S og de udtrædende kommuner om på hvilket tidspunkt de kommunale krav skulle forfalde til betaling.

Københavns og Frederiksberg kommuner her derimod ikke fået medhold i, at eventualrettigheder i forbindelse med fællesskabets salg i 1993 af 4 lystbådehavne i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige til kommunerne og en vederlagsfri brugsretsaftale med kunstmuseet Arken, som tidligst kan opsiges til ophør den 1. juli 2091, hvorefter Strandparken overtager de på grunden værende bygninger mv., skal indgå i opgørelsen.

Kunstmuseet Arken har dog efter det oplyste forret til igen at få overladt brugsretten, såfremt anvendelsen af areal og bygninger fortsat er ”kunstmuseum” på de vilkår, som parterne kan opnå enighed om, eller en tredjemand har tilbudt. De to kommuner har heller ikke fået medhold i, at kommunernes krav skal forrentes.

De to kommuner udtrådte af det kommunale fællesskab (Køge Bugt Strandpark I/S) pr. 31. december 2007.

Statsforvaltningens afgørelse kan indbringes for Social- og Indenrigsministeriet efter den kommunale styrelseslovs § 52, stk. 2.

Umiddelbart er det forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for at indbringe Statsforvaltningens afgørelse for ministeriet. Det anbefales derfor, at tage afgørelsen til efterretning.

Københavns Kommune har ikke anket afgørelsen.

Økonomi

Indtil 2007 var kommunens ejerandel i det kommunale fællesskab: Strandparken I/S optaget på kommunens balance som langfristet tilgodehavende. Ultimo 2007 udgjorde beløbet 804.606 kr. I forlængelse af godkendelsen af Frederiksberg og Københavns kommuners udtræden med virkning pr. 31/12-2007 blev tilgodehavendet nulstillet.

Statsforvaltningen har den 30. juni 2015 truffet afgørelse om de endelige vilkår ved Frederiksberg og Københavns kommuners udtræden.

Det betyder, at Frederiksberg Kommunes andel af fællesskabets nettoformue kan opgøres til 682.417 kr., der udbetales inden 3 måneder fra afgørelsen. Tilgodehavendet optages på ny som tilgodehavende på balancen med  682.417 kr. og søges indtægtsbevilget i 2015 på kontoen for forskydninger i langfristede tilgodehavender, 08.32.21 (aktier og andelsbeviser) og tilført kassen, hvorefter tilgodehavendet vil være udlignet.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Magistraten 14. september 2015, Kommunalbestyrelsen 28. september 2015.

Historik

 Indstilling 14. september 2015, pkt. 356:

Serviceområdet indstiller, at afgørelsen fra Statsforvaltningen om vilkårene ved Frederiksberg og Københavns kommuners udtræden tages til efterretning, og det indstilles, at der i 2015 indtægtsbevilges 682.417 kr. på kontoen for langfristede tilgodehavender, 08.32.21 (aktier og andelsbeviser), som tilføres kassen.

 

234. Ændring af sikkerhedsstillelsen overfor Kommunekemi A/S

Sagsnr.: 00.34.00-A00-5-12

Resumé

KL har som administrator af deponeringerne i forbindelse med salget af Kommunekemi A/S anmodet om tilslutning til, at sikkerhedsstillelsen ændres, så der fremover vil kunne opnås en bedre forrentning.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten indstiller, at KL gives tilslutning til:

 • at sikkerhedsstillelsen i forbindelse med salget af Kommunekemi A/S flyttes fra Danske Bank til KL's forretningsbank - Sydbank A/S
 • at kontantbeholdningen omlægges til en obligationsbeholdning med en forsigtig investeringsstrategi  
 • at de forventede udbetalinger for 2015 bliver stående på deponeringskontiene som supplerende dækning.

Forvaltningen blev anmodet om at redegøre for tidsfristen for deponeringskontiene. 

Sagsfremstilling

Forvaltningen blev anmodet af Magistraten den 21. september 2015 om at redegøre for tidsfristen for deponeringskontiene.

Der blev deponeret henholdsvis 65 mio. kr. og 104 mio. kr. som følge af salgsaftalen vedrørende Kommunekemi A/S. Frederiksberg Kommunes andel af de to beløb udgør henholdsvis 1,8 mio. kr. og 2,8 mio. kr.

65 mio. kr. er deponeret i op til 25 år som sikkerhedsstillelse for sælgernes forpligtelser over for køber. Det deponerede beløb vil - efter opgørelsen af eventuelle krav - blive frigivet etapevis i årene 2025, 2030 og 2035 (dvs. at første udbetaling tidligst kan ske om 10 år).

104 mio. kr. er deponeret i mindst 60 år som sikkerhed stillet på vegne af selskabet for dets forpligtelser overfor deponiet Klintholm I/S i forbindelse med nedlukning og efterbehandling af de eksisterende deponi-etaper. Sælgerne er hvert 5. år berettiget til at kræve en vurdering af, hvorvidt der vil kunne ske en partiel frigivelse af sikkerheden som følge af allerede afholdte omkostninger til nedlukning og efterbehandling. Sidste genberegning blev foretaget den 3. juni 2015 og gav ikke anledning til at kræve den nuværende sikkerhedsstillelse nedskrevet. Næste vurdering vil blive foretaget i juni 2020.

Sagsfremstilling til Magistratens møde den 21. september 2015:

De oprindelige ejere af Kommunekemi A/S - KL (82,5 pct.), Københavns Kommune (14,8 pct.) og Frederiksberg Kommune (2,7 pct.) - solgte i 2009 selskabet i henhold til en aktieoverdragelsesaftale. I forbindelse med salget af Kommunekemi A/S blev der som en del af aftalen deponeret hhv. 65 mio. kr. og 104 mio. kr. i Danske Bank, som sikkerhed for parternes forpligtelser over for køber og deponiet Klintholm I/S.

Med baggrund i det samlede aftalekompleks og varighed heraf, udarbejdede sælgerne en administrationsaftale om den fremtidige håndtering af aftalekomplekset i 2010. I enighed blev KL udpeget som administrator mod et fast årligt honorar. Administrationsaftalen indeholder de nærmere vilkår for administration af de deponerede midler og garantistillelser, således som salgsvilkårene er aftalt.

Administrationsaftalen og udpegningen af KL som administrator på aftalekomplekset blev tiltrådt af Kommunalbestyrelsen i sag nr. 287 den 27. september 2010.

De deponerede beløb forventes løbende at give afkast i form af renter, og administrator er forpligtet til 1 gang årligt senest 20. januar, at meddele sælgerne en status på administrationen det foregående kalenderår, regnskab over indtægter og udgifter samt status på frigivelsen af de deponerede beløb og evt. krav rejst af køber og/eller Klintholm I/S. I perioden 2011-2014 har kommunen modtaget i alt 94.879 kr. i renter og udbytte vedrørende deponeringen.

Danske Bank A/S har imidlertid meddelt KL, at der fra 2015 som følge af det lave renteniveau ikke længere vil kunne tilbydes en positiv forrentning på kapitaldepoterne. I stedet vil Danske Bank A/S opkræve en rente på -0,9 pct. p.a. for fortsat at have kapitaldepoterne stående i banken.

KL har derfor anmodet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om tilslutning til at flytte kapitaldepoterne fra Danske Bank A/S til KL's forretningsbank Sydbank A/S, samt tilslutning til at omlægge kontantbeholdningen til en obligationsbeholdning med en forsigtig investeringsstrategi (korte real- og statsobligationer).

Det indstillede (svarende til det af KL anmodede) ligger indenfor rammerne af kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik. 

Derudover foreslås det at lade de forventede udbetalinger for 2015 blive stående som supplerende dækning for at imødegå en mulig underdækning som følge af den negative forrentning.

Frederiksberg Kommunes andel af de forventede udbetalinger for 2015 beløber sig til et sted mellem 42 og 62 t.kr., afhængigt af, om kapitaldepoterne flyttes pr. 1. oktober 2015 eller senere. 

KLs henvendelse omkring ændring af sikkerhedsstillelsen over for Kommunekemi er vedlagt som bilag 1. Københavns Kommunes Økonomiudvalg behandler den 22. september 2015 en tilsvarende sag, hvor Økonomiforvaltningen indstiller, at KL bemyndiges til at forhandle en ændring af sikkerhedsstillelsen, så der fremover kan opnås en bedre forrentning af de deponerede beløb.

Økonomi

Der er i budget 2015 budgetteret med indtægter på 80.000 kr. fra renter  vedrørende deponeringen.

Mindreindtægterne som følge af, at indstillingen tiltrædes, vil blive medtaget i  3. forventede regnskab.

Behandling

Magistraten den 21. september 2015 og Kommunalbestyrelsen den 28. september 2015.

Historik

Administrationsaftalen blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010Indstilling 21. september 2015, pkt. 365:

Økonomiafdelingen indstiller, at KL gives tilslutning til:

 • at sikkerhedsstillelsen i forbindelse med salget af Kommunekemi A/S flyttes fra Danske Bank til KL's forretningsbank - Sydbank A/S
 • at kontantbeholdningen omlægges til en obligationsbeholdning med en forsigtig investeringsstrategi  
 • at de forventede udbetalinger for 2015 bliver stående på deponeringskontiene som supplerende dækning.

 

235. Ny driftsoverenskomst med Børnehuset Elverhøj

Sagsnr.: 28.03.04-G01-12-14

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. november 2015 at opsige driftsoverenskomsterne med de to selvejende integrerede daginstitutioner Elverhøj og Stenurten med henblik på sammenlægning. Stenurten har efterfølgende ansøgt om at blive privat institution pr. 1. september 2015, og Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2015 imødekommet dette ønske. Elverhøj fortsætter som selvejende institution, og forvaltningen og bestyrelsen for Elverhøj har derfor udarbejdet en ny driftsoverenskomst for institutionen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Børneudvalget indstiller,

 

at forslag til driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Elverhøj og Frederiksberg Kommune bliver godkendt med virkning pr. 1. september 2015.

Sagsfremstilling

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. november 2014 at opsige driftsoverenskomsterne med de to selvejende integrerede daginstitutioner Børnehuset Elverhøj, Vodroffs Tværgade 5C, st. tv., og Børnehuset Stenurten, Vodroffs Tværgade 5c, st.th. med henblik på at prioritere en sammenlægning af de to institutioner til én samlet selvejende institution. Driftsoverenskomsterne med de to institutioner er opsagt med virkning pr. 1. september 2015.

Stenurten har efterfølgende ansøgt og opnået godkendelse som privat institution, og en sammenlægning af de to institutioner har derfor ikke været mulig.

Den 11. marts 2015 tog Børneudvalget til efterretning, at forvaltningen har genoptaget dialogen med Elverhøj om at inddrage det varmemesterrum, der adskiller Elverhøj og Stenurten, så Elverhøj kan blive udvidet med en ekstra gruppe på mindst 15 børn – forventeligt i løbet af 2015. Den nuværende leder fortsætter som leder af den udvidede institution.

Forvaltningen og bestyrelsen for Elverhøj har i samarbejde udarbejdet et forslag til ny driftsoverenskomst. Driftsoverenskomsten adskiller sig ikke indholdsmæssigt i forhold til den tidligere driftsoverenskomst fra 1993 mellem bestyrelsen og Frederiksberg Kommune, idet der primært er foretaget sproglige præciseringer af driftsoverenskomsten, så overenskomsten fremstår tidssvarende. Derudover er det indføjet i driftsoverenskomsten, at bestyrelsen har mulighed for at deltage i kommunens udbud på dagtilbudsområdet på samme vilkår som de kommunale institutioner. Bestyrelsen har godkendt forslaget til overenskomst.

 Forslag til driftsoverenskomst er vedlagt sagen.  

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Børneudvalget 14. september 2015, Magistraten 21. september 2015, Kommunalbestyrelsen 28. september 2015.          

Historik

 Indstilling 14. september 2015, pkt. 92:

Børne- og Ungeområdet indstiller,

 

at forslag til driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Elverhøj og Frederiksberg Kommune bliver godkendt med virkning pr. 1. september 2015.Indstilling 21. september 2015, pkt. 366:

Børneudvalget indstiller,

 

at forslag til driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Elverhøj og Frederiksberg Kommune bliver godkendt med virkning pr. 1. september 2015.

 

236. Nyt lyskryds på Gammel Kongevej ved Henrik Steffens Vej

Sagsnr.: 05.00.00-G01-49-14

Resumé

Det er i forbindelse med skoleprojektet på Grundtvigsvej planlagt at etablere et nyt lyskryds på Gammel Kongevej ved Henrik Steffens Vej. Det nye lyskryds erstatter det eksisterende fodgængersignalanlæg på Gammel Kongevej, der er placeret umiddelbart øst for Henrik Steffens Vej. Signalanlægget bliver et præferenceanlæg med detektering af trafikken fra Henrik Steffens Vej. I tilknytning til etablering af signalanlægget nedlægges to støtteheller og brostenslinjen i vejmidten over 120 meter for at få plads til tilkørselsbaner og en højresvingsbane samt 2 meter brede cykelstier på strækningen. Anlægsarbejdet udføres i efteråret og medfører, at Gammel Kongevej skal afspærres for trafik i en kortere periode.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af et nyt lyskryds på Gammel Kongevej ved Henrik Steffens Vej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,

2. at Gammel Kongevej lukkes i op til 14 dage under anlægsarbejdet i efteråret 2015.

Sagsfremstilling

Der er i den samlede bevilling til skoleprojektet på Grundtvigsvej afsat 1,2 mio. kr. til etableringen af et nyt signalanlæg i krydset Gammel Kongevej/Henrik Steffens Vej. Formålet med at etablere et nyt lyskryds her er at forbedre trafikafviklingen på Gammel Kongevej og Henrik Steffens Vej, både under anlægget af skolebyggeriet, og når skolen og parkeringskælderen ibrugtages.

 

Det nye lyskryds erstatter det eksisterende fodgængersignalanlæg, som ligger på Gammel Kongevej umiddelbart øst for Henrik Steffens Vej. Lyskrydset anlægges som et 3-benet signalanlæg med detektering fra Henrik Steffens Vej. Dette vil sige, at signalanlægget hovedsageligt vil give grønt i hovedfærdselsåren for hermed at minimere trængslen på Gammel Kongevej. Signalanlægget vil, som det eksisterende fodgængersignal, være samordnet med de øvrige signalanlæg på Gammel Kongevej, og der vil være busprioritering.

 

Da der etableres et nyt lyskryds med to fodgængerfelter på tværs af Gammel Kongevej, og det eksisterende fodgængersignal fjernes, så nedlægges de to støtteheller på Gammel Kongevej , som ligger henholdsvis øst og vest for Henrik Steffens Vej. Det vil sige, at det vestlige krydsningspunkt flyttes cirka 50 meter mod øst, og det østlige krydsningspunkt flyttes cirka 15 meter mod vest. I tillæg til, at støttehellerne fjernes, så fjernes brostenslinjen i vejmidten også. Dette udgør en strækning på cirka 120 meter - fra Gammel Kongevej 146-154. Dette sker for at få plads til tilstrækkelige opmarchsbaner og en højresvingsbane ind til Grundtvigsvej samt udvide cykelstien til 2 meter.

 

By- og Miljøområdet planlægger at udføre anlægsarbejdet i uge 42-43, da det omfattende opbrydningsarbejde i vejmidten og sætning af kantsten i siden medfører, at vejen skal lukkes helt i en kortere periode. Dette er nødvendigt, da der ikke er nok plads til at sikre de nødvendige afspærrede arbejdsarealer, hvis der samtidigt skal være trafik i den ene retning. Det forventes, at arbejdet kan tage op til 14 dage, men der vil blive gjort alt for at reducere antallet af dage, hvor vejen er lukket. Afspærringen vil være fra Gammel Kongevej 146 til 154. Der vil blive sat omkørselsskilte op ved Bülowsvej/Madvigs Allé og Falkoner Allé med henvisning til at køre ad Grundtvigsvej og Frederiksberg Allé. I denne periode vil Edisonsvej og Henrik Steffens Vej også være spærret ud mod Gammel Kongevej. Det vil i perioden stadig være muligt for de lokale erhvervsdrivende at få leveret varer. Der vil blive varslet om anlægsarbejdet cirka 1 måned, før det går igang.

 

By- og Miljøområdets vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer, at lyskrydset vil forbedre tilgængeligheden til skolen og det umiddelbare nærområde uden at forringe fremkommeligheden på Gammel Kongevej  nævneværdigt. 

Økonomi

De samlede omkostninger vurderes at være 1,2 mio.kr. - heraf cirka 300.000 kr. til nyt signalmateriel og cirka 900.000 kr. til anlægsarbejder (asfalt, sætning af kantsten, opbrydning mv.). Finansieringen anvises af det til formålet afsatte rådighedsbeløb under By- og Miljøudvalget i 2015.

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

By- og Miljøudvalget 14. september 2015, Magistraten 21. september 2015, Kommunalbestyrelsen 28. september 2015.

JBS/CGM

Historik

 Indstilling 14. september 2015, pkt. 246:

By- og Miljøområdet indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af et nyt lyskryds på Gammel Kongevej ved Henrik Steffens Vej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,

2. at Gammel Kongevej lukkes i op til 14 dage under anlægsarbejdet i efteråret 2015.Indstilling 21. september 2015, pkt. 368:

By- og Miljøudvalget indstiller,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af et nyt lyskryds på Gammel Kongevej ved Henrik Steffens Vej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,

2. at Gammel Kongevej lukkes i op til 14 dage under anlægsarbejdet i efteråret 2015.

 

237. Renovering af gårdmiljø Finsensvej 92-100

Sagsnr.: 82.06.00-P20-26-15

Resumé

Med denne sag ansøges om frigivelse af anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til gennemførelse af gårdsaneringsprojektet på ejendommen Finsensvej 92-100.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

Magistraten og Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

at der bevilges 1,2 mio. kr. til planlægning og udførelse af renovering af gårdmiljø på Finsensvej 92-100, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. januar 2011 byfornyelsesbeslutning om etablering af fælles friarealer i alle ejendomme langs Flintholm Allé, hvoriblandt Finsenvej 92-100 indgår. Flere ejendomme, bl.a. ejendommene Flintholm Allé 3-13 og Flintholm Allé 15-23, som er beliggende imellem de kommunale beboelsesejendomme Finsensvej 92-100 og Flintholm Allé 25-33, ønskede ikke at indgå i projektet om etablering af fælles friarealer. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2012 at ændre byfornyelsesprojektet således, at den kommunale beboelsesejendom Finsensvej 92-100 udgik, idet enkeltejendomme ikke er omfattet af byfornyelseslovens bestemmelser om friarealforbedring. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at afsætte budget til forbedring af friarealet på ejendommen Finsensvej 92-100.

De eksisterende udearealer i gården og omkring ejendommen er generelt nedslidte og meget forskelligt udformet med skure, asfaltbelægninger mv. og med begrænsede opholds- og legemuligheder. Blandt de overordnede mål for projektet er, foruden et fysisk løft, at skabe et mere grønt, trygt og roligt gårdmiljø med varieret mulighed for leg og ophold.

Målsætningen for forbedring af friarealerne er at fremme boligområdets potentiale som et attraktivt boligområde, ved funktionelle og visuelle forbedringer af nærmiljøet.

Det søges gjort ved at opgradere gårdområdets fysiske tilstand og derved forbedre mulighederne for større beboerfælleskab og beboeraktivitet således, at beboernes identifikation med området styrkes. For at sikre en sammenhæng i området vil der arbejdes med, at gårdmiljøet skal have samme udtryk i gårdmiljøet som de tre kommunale beboelsesejendomme på Flintholm Allé.

Økonomisk overslag:

Anlægsudgifter

910.000 kr.

Samlede udgifter til rådgivning

150.000 kr.

Uforudsete udgifter

140.000 kr.

Udgifter i alt

1.200.000 kr.
 

Tidsplan

Planlægnings-, projekterings- og udbudsfasen forventes gennemført i 2015 således, at de fysiske arbejder kan påbegyndes i 2015 og være endeligt afsluttet med regnskabsgodkendelse i 2016. 

By- og Miljøområdets vurdering:

By- og Miljøområdet vurderer, at der ved gennemførelse af projektet opnås en væsentlig opgradering og forbedring af gårdmiljøet/friarealerne på Finsensvej 92-100, som kan gøre boligområdet mere attraktivt.

Økonomi

På anlægsbudgettet for 2015 er der afsat rådighedsbeløb i 2015 på 1,2 mio. kr. til renoveringen af gårdmiljø på Finsensvej 92-100.

Der søges om frigivelse af 1,2  mio. kr.  til indgåelse af rådgiverkontrakt samt hovedentreprisekontrakt med henblik på udførelse af renoveringsarbejdet i 2015-2016.

Orientering om licitationsresultatet vil blive fremlagt efterfølgende.  

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget 14. september 2015, Magistraten 21. september 2015, Kommunalbestyrelsen 28. september 2015.

Historik

 Indstilling 14. september 2015, pkt. 79:

By- og Miljøområdet indstiller,

at der anlægsbevilges 1,2 mio. kr. til planlægning, projektering og udførelse af renovering af gårdmiljø på Finsensvej 92-100, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015,Indstilling 21. september 2015, pkt. 369:

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller,

at der bevilges 1,2 mio. kr. til planlægning og udførelse af renovering af gårdmiljø på Finsensvej 92-100, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015.

 


Lukkede dagsordenspunkter